Αποφάσεις Δ.Σ. 2009

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2009

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμούπολης έτους 2009.
Εκτύπωση

Απόφαση 191/2009 - Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Κατασκευή κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων"

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό της
07/08/2009 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 191

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δήμο Ερμούπολης»»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος:

α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5535/31-07-2009 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας:

«Κύριε Δήμαρχε,

Έχοντας υπόψη α) την υπ' αριθμόν 10967/4752/7-5-2009 απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και β) το από 03/08/2009 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/08, σύμφωνα με τις οποίες για να ολοκληρωθεί η Προσωρινή Παραλαβή του έργου, απαιτείται η έγκριση του, από την Προϊσταμένη Αρχή.

Παρακαλούμε λοιπόν, όπως εισάγεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εγκριθεί το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.»

β) Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων Δήμου Ερμούπολης» με το Ιστορικό Έργου και τις Παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής.

2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων Δήμου Ερμούπολης» με τις Παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής, ως εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Ν. Ροσσολάτος, Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Ν. Αλμπανόπουλος, Μ. Μανθόπουλος, Ε. Κουκής, σύνολο έντεκα (11) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Δαδάος, Κ. Απέργης, Γ. Παπαμανώλης, σύνολο τρείς (3) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Γ. Παπαμανώλης, "δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε τις παλινωδίες που έχουν συμβεί σ’ αυτό το έργο, έχουμε ένα έργο για το οποίο τώρα έρχεται το Πρωτόκολλο Παραλαβής για έγκριση και όμως ήδη μια δημοτική επιχείρηση το ‘χει δημοπρατήσει και έχει υπογράψει ουσιαστικά προσύμφωνο μίσθωσης χωρίς να της ανήκει καν, χωρίς να έχει παραληφθεί το έργο και σαν κερασάκι στην τούρτα σήμερα διαβάζουμε για μια σειρά από κατασκευαστικά προβλήματα που έχει το έργο ."

5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν. 3669/08

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Μ. Δαδάου, Κ. Απέργη, Γ. Παπαμανώλη

Α. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων Δήμου Ερμούπολης» με τις Παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.

Γ. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δήμο Ερμούπολης» με το Ιστορικό Έργου και τις Παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

Εκτύπωση

Απόφαση 189/2009 - Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης με τίτλο "Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης"

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό της
07/08/2009 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 189

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για έγκριση της τροποποίησης της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης» σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 18/2009 απόφ. Δ.Σ

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος:

α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2274/06-04-2009 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας:

«ΣΧΕΤ: η 18/2009 απόφαση του Δ.Σ.

Σύμφωνα με την απόφαση 18/2009 του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο κανονισμός εφαρμογής της μελέτης «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης». Με την ίδια απόφαση, δόθηκε εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία για συμπλήρωση – τροποποίηση της ανωτέρω μελέτης, προκειμένου να διερευνηθούν αιτήματα ομάδων πολιτών.

Η Τεχνική Υπηρεσία, ολοκλήρωσε την ανατεθείσα μελέτη, η εφαρμογή της οποίας απαιτεί την τροποποίηση του ανωτέρω κανονισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλουμε την τροποποίηση της μελέτης «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης» και σχέδιο τροποποίησης του κανονισμού για την εφαρμογή της.

Επειδή η εφαρμογή της ανωτέρω μελέτης απαιτεί έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σχετικά στο Δ.Σ. του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 για την εφαρμογή της μελέτης και την τροποποίηση της απόφασης 18/2009 του Δ.Σ. προκειμένου να ισχύσει ο νέος κανονισμός.»

β) Το συνημμένο στην ανωτέρω εισήγηση έντυπο με τίτλο: «Τροποποίηση Μελέτης: «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης».

γ) Τα συνημμένα στο ανωτέρω έντυπο σχέδια Τ1 & Τ2 της Τεχνικής Υπηρεσίας.

δ) Την υπ’ αριθ. 119/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, (ανεγνώσθη υπό του Προέδρους της Αντιδημάρχου κ. Γ. Κεράνη) που έχει ως εξής:

«Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της, σήμερα 30/07/2009 και ώρα 12.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου της Ερμούπολης σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένη ύστερα από την από 27/07/2009 πρόσκληση του Προέδρου της και με παρουσία των: Γιάννη Κεράνη, Αντιδημάρχου Ερμούπολης, Προέδρου της Επιτροπής, Διονύση Λεονταρίτη, Γιάννη Καφούρου ( στην θέση του κ. Σπύρου Μηλιώτη), Γεώργιου-Στάθη Βελισσαρίου, Άννα Βαΐδη-Βαφία, Αγγελική Δαμίγου και Γεώργιου Παπαμανώλη.

ΘΕΜΑ: ‘Εισήγηση για τροποποίηση απόφασης 18/2009 του Δ.Σ. κανονιστικού περιεχομένου για την εφαρμογή της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης»’ όπως αυτή τροποποιήθηκε.

Η Δημαρχική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την απόφαση 18/2009 του Δ.Σ. περί της έκδοσης απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την έγκριση α) κανονισμού ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, β) κανονισμού εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, γ) κανονισμού πεζοδρόμων, πλατειών και όρων χρήσης,

2. Την με α.π. 1505/03-03-2009 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερμούπολης, σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης,

3. Την 36/2009 απόφασή της,

4. Το με α.π. 2271/606-04-2009 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής – Υπουργείου Πολιτισμού.

5. Το με α.π. 5074/10-07-2009 έγγραφο της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων - Υπουργείου Πολιτισμού.

6. Το με α.π. 5282/21-07-2009 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σύρου.

7. Την απόφαση 106/2009 του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

8. Την με α.π. 2860/28-04-2009 διαμαρτυρία – ένσταση πολιτών.

9. Την με α.π. 2861/28-04-2009 διαμαρτυρία – ένσταση πολιτών.

10. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ. Παπαμανώλη Γεώργιου και κα. Δαμίγου Βασιλική, με την αιτιολογία ότι εφόσον είχαν μειοψηφήσει επί της απόφασης 18/2009 δεν μπορούν να υπερψηφίσουν την τροποποίησή της, κάνει δεκτή την με α.π. 1505/03-03-2009 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερμούπολης με τις εξής τροποποιήσεις:

1. η οδός Αθ. Διάκου να παραμείνει αμφίδρομη, μεταξύ των διασταυρώσεών της με τις οδούς Ανδρ. Κάργα και Αναστάσεως,

2. ο χώρος αναμονής των ταξί να παραμείνει στην σημερινή του θέση επί της παραλιακής οδού, μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων αναπλάσεων της παραλιακής οδού,

και αποφασίζει:

1. να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης» με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, και

2. να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της απόφασης 18/2009 του Δ.Σ. κανονιστικού περιεχομένου για την έγκριση α) κανονισμού ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, β) κανονισμού εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, γ) κανονισμού πεζοδρόμων, πλατειών και όρων χρήσης σύμφωνα με τον κανονισμό που συνοδεύει την παρούσα.

3. ως προς την α.π. 2860/28-04-2009 διαμαρτυρία – ένσταση πολιτών, σύμφωνα με την οποία ζητείται να μην γίνει καμιά πεζοδρόμηση, εισηγείται την απόρριψή της, διότι οι εφαρμογή των πεζοδρομήσεων δεν είναι παράνομη και αυθαίρετη όπως αναφέρεται και στοχεύει στην γενικότερη ανάδειξη και κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης,

4. ως προς την α.π. 2861/28-04-2009 διαμαρτυρία – ένσταση πολιτών, σύμφωνα με την οποία ζητείται να μην γίνει καμιά πεζοδρόμηση κύριων οδών, διότι θα εμποδίζεται η πρόσβαση στις κατοικίες και δεν θα επαρκούν οι θέσεις στάθμευσης, εισηγείται την απόρριψή της, διότι οι πεζοδρομήσεις δεν στερούν την πρόσβαση στις κατοικίες, στην δε μελέτη έχει προβλεφθεί ιδιαίτερη μεταχείριση για την στάθμευση των μόνιμων κατοίκων του κέντρου της πόλης.»

δ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2860/28-4-2009 διαμαρτυρία-ένσταση δημοτών (61 υπογραφές) την οποία εξέτασε η Δημαρχιακή Επιτροπή.

ε) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1131/17-2-2009 διαμαρτυρία-ένσταση δημοτών (57 υπογραφές) την οποία εξέτασε η Δημαρχιακή Επιτροπή.

2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την ποία μεταξύ άλλων ο Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας και Συγκοινωνιολόγος κ. Δ. Διακοδημητρίου ο οποίος είχε κληθεί και έλαβε τον λόγο προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα, επί της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Παπαμανώλης θεωρώντας ότι δεν έχει αποτυπωθεί σωστά ο λόγος της μειοψηφίας στην υπ’ αριθ. 119/2009 απόφαση της Δημαρχιακής την επαναδιατύπωσε ως εξής: «1) από την Τεχνική Έκθεση δεν προέκυψε δυνατότητα μεταφοράς με mini-bus σε ώρα αιχμής του συνόλου των επιβατών, ούτε η ύπαρξη χώρων στάθμευσης εκτός κέντρου για τους εργαζομένους, 2) αποκρύφτηκαν από την Δημαρχιακή Επιτροπή διαφωνίες πολιτών που έχουν υποβληθεί εγγράφως στον Δήμο, 3) σε κάθε περίπτωση έχουμε ήδη διαφωνήσει με την πρώην μελέτη «Καρεκλά», πλέον ρυθμίσεις «Δεκαβάλλα».

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Γ. Κεράνης ενημέρωσε ότι η ένσταση της Δημοτικής Κίνησης Ανθρωποκεντρική Ερμού-πόλη Οικολογική, ήταν εκπρόθεσμη και γι’ αυτόν τον λόγο δεν υποβλήθηκε στην Δημαρχιακή Επιτροπή προς εξέταση. Παρ’ όλα αυτά ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τον κ. Τζίνη να την αναπτύξει, ώστε να εξεταστεί υπό του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης και θα επισυναφθεί παρά πόδας, με το υπ’ αριθ. 4761/29-6-2009 υπόμνημα υπογεγραμμένο από 30 δημότες. Από την μειοψηφία διατυπώθηκε το αίτημα όπως γίνει το ίδιο και με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1862/18-3-2009 επιστολή της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, η οποία ανεγνώσθη υπό του Προέδρου, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και θα επισυναφθεί παρά πόδας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Συγκοινωνιών κ. Γ. Καφούρος απήντησε ότι δεν αφορά ένσταση κατά την μελέτης, αλλά αίτημα το οποίο έχει απαντηθεί με το υπ’ αριθ. 18621/16-4-2009 έγγραφο της Επιτροπής Συγκοινωνιών, το οποίο επίσης ανεγνώσθη υπό του Προέδρου Δ.Σ. και επισυνάπτεται παρά πόδας.

Κατόπιν δόθηκε ο λόγος στον δημότη κ. Ν. Παπαεμμανουήλ ο οποίος έθεσε κάποια ερωτήματα επί της εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης, στον οποίο απήντησε ο Δήμαρχος καταθέτοντας τις προφορικές παρατηρήσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που έχουν ως εξής: 1) Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί δεν βεβαιώνουν παραβάσεις στην χερσαία ζώνη λιμένος, β) οι μόνιμοι κάτοικοι δεν έχουν αποκλειστικό δικαίωμα ελεύθερης στάθμευσης στον χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένος, γ) να μην παρεμποδίζεται η προβλήτα των κρουαζιερόπλοιων από την χρήση του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης. Στις απόψεις αυτές που ανέπτυξε ο Δήμαρχος, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για το νόμιμο υποστατό αυτών, πράγμα που θα διερευνηθεί στο μέλλον, αν τελικώς αυτές κοινοποιηθούν νόμιμα στον Δήμο.

Επίσης έθεσε υπόψη του Σώματος τα ακόλουθα έγγραφα: την υπ’ αριθ. πρωτ. 2138/1-4-2009 επιστολή της άτυπης επιτροπής στήριξης πεζόδρομου για την οδό Πρωτοπαπαδάκη, (υπογεγραμμένη από τον κ. Δ. Ζορμπάνο), την υπ’ αριθ. πρωτ. 2046/23-4-2009 Απόφαση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, το υπ’ αριθ. πρωτ. 1677/24-6-2009 και Δήμου 5074/10-7-2009 έγγραφο της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το υπ’ αριθ. 8221/07/09/14-7-2009 και Δήμου 5282/21-7-2009 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σύρου, το υπ’ αριθ. 8221/06/09/6-7-2009 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σύρου.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κανονιστικού περιεχομένου, σύμφωνα με την συμπληρωματική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με το επισυναπτόμενο στο τέλος της παρούσης σχέδιο απόφασης κανονιστικού περιεχομένου, και βάσει της υπ’ αριθ. 119/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, κατά το μέρος που τροποποιεί την υπ’ αριθ. 18/2009 απόφαση Δ.Σ. και μόνο ως προς το μέρος αυτό, που αφορά: α) Κανονισμό Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας, β) Κανονισμό Εφαρμογής Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, γ) Κανονισμό Πεζοδρόμων, Πλατειών και όρων χρήσης, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1) Να παραμείνει αμφίδρομη η Αθ. Διάκου, μεταξύ των διασταυρώσεών της με τις οδούς Ανδρ. Κάργα και Αναστάσεως,

2) Να παραμείνει ο χώρος αναμονής των ταξί στην σημερινή του θέση μέχρι την ανάπλαση της παραλιακής οδού.

3) Να ενταχθούν οι παρατηρήσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που έχουν ως εξής: 1) Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί δεν βεβαιώνουν παραβάσεις στην χερσαία ζώνη λιμένος, β) οι μόνιμοι κάτοικοι δεν έχουν αποκλειστικό δικαίωμα ελεύθερης στάθμευσης στον χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένος, γ) να μην παρεμποδίζεται η προβλήτα των κρουαζιερόπλοιων από την χρήση του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης. Να απορριφθούν οι ενστάσεις κατά της κυκλοφοριακής μελέτης, για τους λόγους που αναφέρει η Δημαρχιακή Επιτροπή στην ανωτέρω απόφασή της. Όλα τα σχετικά έγγραφα να επισυναφτούν στην απόφαση.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Π. Μώτος, Ν. Ροσσολάτος, Δ. Λεονταρίτης, Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Ν. Αλμπανόπουλος, Μ. Μανθόπουλος, σύνολο δώδεκα (12) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Δαδάος, Κ. Απέργης, Γ. Παπαμανώλης, σύνολο τρείς (3) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Κ. Απέργης:

"Καταψηφίζουμε την συγκεκριμένη πρόταση, κατ’ αρχήν με το σκεπτικό που την έχουμε καταψηφίσει και στην Δημαρχιακή, αλλά και επίσης θεωρώντας ότι δεν πρόκειται για συμπληρωματική μελέτη, αλλά για νέα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αναιρεί πλήρως την μελέτη του κ. Καρεκλά. Δεύτερον δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις του ΣΧΟΠ, γιατί είμαστε παραδοσιακός οικισμός, της Τροχαίας, ούτε βέβαια οι ρυθμίσεις για τις πεζοδρομήσεις, περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. της πόλης. Δεν έχει εξασφαλιστεί η πραγματική χρήση του χώρου στο «νησάκι», που αποτελεί προϋπόθεση της λειτουργίας της συγκεκριμένης μελέτης. Θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά στα ζητήματα των πεζοδρομήσεων, όμως δεν υλοποιούνται θεμελιώδη δικαιώματα, των πολιτών που βρίσκονται εκεί και κυρίως μειώνονται κατά 50 οι θέσεις στάθμευσης, σε σχέση με την αρχική μελέτη. Η πρόταση της μειοψηφίας είναι μεταφορά των λιμενικών εγκαταστάσεων άμεσα και εφαρμογή της χωροταξικής μελέτης, κατασκευή μεγάλων πάρκινγκ στην πόλη, καθιέρωση του «νησάκι» ως χώρος ελεύθερης στάθμευσης, σοβαρή αστυνόμευση στον χώρο της παραλίας και τέλος απόσυρση άμεσα αυτών των παράνομων καρτών, η διατήρηση των οποίων αποτελεί ποινικό αδίκημα. "

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε. Κουκής δεν ψήφισε καμία από τις δύο προτάσεις, κατέθεσε την μειοψηφία του με κλειστό μικρόφωνο η οποία δεν καταγράφηκε.

5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μ. Δαδάος, Κ. Απέργης, Γ. Παπαμανώλης, Ε. Κουκή

Α. Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 18/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κανονιστικού περιεχομένου, σύμφωνα με την συμπληρωματική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με το επισυναπτόμενο στο τέλος της παρούσης σχέδιο απόφασης κανονιστικού περιεχομένου, και βάσει της υπ’ αριθ. 119/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, κατά το μέρος που τροποποιεί την υπ’ αριθ. 18/2009 απόφαση Δ.Σ. και μόνο ως προς το μέρος αυτό, που αφορά: α) Κανονισμό Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας, β) Κανονισμό Εφαρμογής Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, γ) Κανονισμό Πεζοδρόμων, Πλατειών και όρων χρήσης, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1) να παραμείνει αμφίδρομη η Αθ. Διάκου, μεταξύ των διασταυρώσεών της με τις οδούς Ανδρ. Κάργα και Αναστάσεως,

2) να παραμείνει ο χώρος αναμονής των ταξί στην σημερινή του θέση μέχρι την ανάπλαση της παραλιακής οδού.

Εντάσσει τις παρατηρήσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που έχουν ως εξής: α) Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί δεν βεβαιώνουν παραβάσεις στην χερσαία ζώνη λιμένος, β) οι μόνιμοι κάτοικοι δεν έχουν αποκλειστικό δικαίωμα ελεύθερης στάθμευσης στον χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένος, γ) να μην παρεμποδίζεται η προβλήτα των κρουαζιερόπλοιων από την χρήση του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης.

Β. Απορρίπτει τις υποβληθείσες ενστάσεις για τους κάτωθι λόγους:

α) Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 2860/28-4-2009 διαμαρτυρία-ένσταση δημοτών (61 υπογραφές), σύμφωνα με την οποία ζητείται να μην γίνει καμιά πεζοδρόμηση, την απορρίπτει διότι οι εφαρμογή των πεζοδρομήσεων δεν είναι παράνομη και αυθαίρετη όπως αναφέρεται και στοχεύει στην γενικότερη ανάδειξη και κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης, με γνώμονα την άμβλυνση του κυκλοφοριακού όγκου, την αποσυμφόρηση του ιστορικού κέντρου από την συνεχή κίνηση οχημάτων, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, με άμεσο στόχο την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλεώς μας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η κατεύθυνση αυτή προς τις πεζοδρομήσεις αποσκοπεί σε ένα φιλικότερο και ανθρωποκεντρικότερο περιβάλλον που αποδεδειγμένα θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης μας.

β) Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 1131/17-2-2009 διαμαρτυρία-ένσταση δημοτών (57 υπογραφές) σύμφωνα με την οποία ζητείται να μην γίνει καμιά πεζοδρόμηση κύριων οδών, διότι θα εμποδίζεται η πρόσβαση στις κατοικίες και δεν θα επαρκούν οι θέσεις στάθμευσης, την απορρίπτει διότι οι πεζοδρομήσεις δεν στερούν την πρόσβαση στις κατοικίες, στην δε μελέτη έχει προβλεφθεί ιδιαίτερη μεταχείριση για την στάθμευση των μόνιμων κατοίκων του κέντρου της πόλης. Τόσο στην αρχική μελέτη όσο και στην τροποποιητική αυτής που εξετάζουμε σήμερα, έχει προνοηθεί και έχει προβλεφθεί τόσο από τον μελετητή κ. Καρεκλά όσο και από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η δυνατότητα στάθμευσης των μονίμων κατοίκων. Η τυχόν μείωση των θέσεων στάθμευσης δεν θα επηρεάσει τους μονίμους κατοίκους της πόλης που θα εξακολουθούν να σταθμεύουν στους προβλεπόμενους χώρους, χωρίς να αποστερούνται τα δικαιώματά τους, όπως ειδικότερα και αναλυτικότερα περιέχονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό.

γ) Για την υπ’ αριθ. 4761/29-6-2009 ένσταση (30 υπογραφές) της Δημοτικής Κίνησης Ανθρωποκεντρική Ερμού-πόλη Οικολογική, συγκοινωνιακώς δεν είναι εφικτό και ορθό να υπήρχε εναλλακτικό κλείσιμο κεντρικών οδικών αρτηριών της πόλης, διότι το φαινόμενο αυτό θα δημιουργήσει σύγχυση τόσο στους μονίμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της πόλης από τον προτεινόμενη ρύθμιση αυτή. Για την υλοποίηση του σχεδίου πεζοδρομήσεων ο Δήμος μας έχει ήδη προβεί στην διεύρυνση του στόλου του από mini-bus κατά 1, με αποφάσεις που έχει ήδη λάβει τόσο η Δημαρχιακή Επιτροπή όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο, με προοπτική στο άμεσο μέλλον να προσθέσουμε ένα ακόμα. Η πρόταση για κλείσιμο της παραλιακής οδού έστω και προσωρινώς, είναι ανέφικτη στην παρούσα περίοδο, διότι η πρακτική του παρελθόντος από παρόμοιο εγχείρημα απέτυχε γιατί διογκώθηκε η κίνηση στις εναλλακτικές αρτηρίες προς τον χώρο στάθμευσης οχημάτων στο «νησάκι», και λόγω στενότητας του οδοστρώματος των οδών Θυμ. Σπερχειού και Πρωτοπαπαδάκη, ήταν αδύνατη η διπλή κατεύθυνση των οχημάτων, καθώς και ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων και η προσέγγιση οχημάτων άμεσης ανάγκης όπως της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρων, τουριστικών λεωφορείων κ.λ.π. Επιπροσθέτως θα καθίσταται ανέφικτη η προσέγγιση στον προβλήτα κρουαζιεροπλοίων για επιβίβαση / αποβίβαση επιβατών. Συνεπώς στην παρούσα χρονική στιγμή δεν δύναται να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διότι θα είναι ολικά αντίθετες με την 18/2009 απόφαση κανονιστικού περιεχομένου που έχει ήδη λάβει και υλοποιεί ο Δήμος μας.

δ) Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 1862/18-3-2009 επιστολή της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, απορρίπτει το αίτημα αυτής, αφού έλαβε υπ’ όψιν ότι τυχόν ανάγκες λειτουργίας τόσο του γηροκομείου όσο και του ιερού ναού της Ευαγγελίστριας, δεν θα θιχτούν από την προτεινόμενη πεζοδρόμηση των οδών Θυμάτων Σπερχειού και Πρωτοπαπαδάκη, αφού η οδός Καλομενοπούλου στην οποία βρίσκονται τόσο ο ιερός ενοριακός ναός όσο και το Ησυχαστήριο δεν πεζοδρομείται και θα είναι ελεύθερη η κίνηση οχημάτων σε αυτήν για τυχόν ανεφοδιασμό αλλά και την τέλεση των ιερών μυστηρίων της Βαπτίσεως, του γάμου κ.λ.π.

Γ. Τα προαναφερόμενα κάτωθι έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης και επισυνάπτονται παρά πόδας:

α) Το σχέδιο απόφασης κανονιστικού περιεχομένου

β) Το έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας με την τροποποίηση της μελέτης «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης,

γ) Τα συνημμένα στο ανωτέρω έντυπο Σχέδια Τι & Τ2 της Τεχνικής Υπηρεσίας,

δ) Η υπ’ αριθ. 119/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής,

ε) Η υπ’ αριθ. 18/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κανονιστ. περιεχομένου,

στ) Η υπ’ αρ. πρ. 2860/28-4-09 διαμαρτυρία-ένσταση δημοτών (61 υπογραφές),

ζ) Η υπ’ αρ. πρ. 1131/17-2-2009 διαμαρτυρία-ένσταση δημοτών (57 υπογραφές),

η) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4761/29-6-2009 υπόμνημα-ένσταση της Δημοτικής Κίνησης Ανθρωποκεντρική Ερμού-πόλη Οικολογική, (30 υπογραφές),

θ) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 1862/18-3-2009 επιστολή της Καθολικής Επισκοπής Σύρου,

ι) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18621/16-4-2009 έγγραφο της Επιτροπής Συγκοινωνιών,

ια) Η υπ’ αρ. πρωτ. 2138/1-4-2009 επιστολή της άτυπης επιτροπής στήριξης πεζόδρομου για την οδό Πρωτοπαπαδάκη, (υπογεγραμμένη από Δ. Ζορμπάνο),

ιβ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2046/23-4-2009 Απόφαση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής,

ιγ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1677/24-6-2009 και Δήμου 5074/10-7-2009 έγγραφο της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,

ιδ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8221/07/09/14-7-2009 και Δήμου 5282/21-7-2009 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σύρου,

ιε) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8221/06/09/6-7-2009 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σύρου.

Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών.

Εκτύπωση

Απόφαση 25/2009 - Διάθεση 10 θέσεων στάθμευσης στο Δήλι

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό
της 21/01/2009 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Διάθεση δέκα (10) θέσεων στάθμευσης στην περιοχή Δήλι και εξέταση σχετικού αιτήματος πολιτών»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος:

α) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11146/11-12-2008 αίτηση, που έχει ως εξής:

«Σχετικά με την απόφαση σας στις 18/11/08 με αριθμό πρακτικού 33 και μετά την διπλή άγονη δημοπρασία στις 1/12/08 και 18/12/08 θα θέλαμε να σας θέσουμε τις προτάσεις μας.

Ως παλαιοί και συνεπείς ενοικιαστές, μη έχοντας δημιουργήσει έως σήμερα το παραμικρό πρόβλημα στην πληρωμή του μισθώματος, και οι πλέον γειτνιάζοντες με το χώρο στάθμευσης, σας προτείνουμε τα έξης για την απευθείας εκμίσθωση όπως παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα:

ΧΩΡΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘ.

ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.1 Ν.1 (πρώην Κ. Χαλαβαζή)

ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.2 Ν.2 (πρώην Μπάιλα)

ΚΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.2 Ν.3

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.3 Ν4

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.3 Ν.5

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν.4 Ν.6

ΚΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.4 Ν.7

ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ Ν.5 Ν.8

ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.5 Ν.9

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ν.6 Ν.10

1. Ενιαίο ποσό μίσθωσης από 1/1/09 στα 260 ευρώ ( χωρίς ποσό εγγύησης) η κάθε θέση στάθμευσης ετησίως για τα επόμενα δύο (2) χρόνια και στην συνέχεια ετήσια αύξηση σε ποσοστό 2%.

2. Διαγράμμιση έξω από τον χώρο στάθμευσης και τοποθέτηση πινακίδας. Πολλά αυτοκίνητα, ακόμα και φορτηγά, σταθμεύουν έξω από την είσοδο του χώρου στάθμευσης με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η είσοδος και η έξοδος μας. Αν συνεχιστεί αυτό και μετά την διαγράμμιση και την τοποθέτηση της πινακίδας να έχουμε την δυνατότητα να καλέσουμε την δημοτική αστυνομία για να επιλύσει το πρόβλημα.

Σας επισημαίνουμε ότι πολλά από αυτά που αναφέρονται στην απόφαση κατάρτισης των όρων είναι εκτός πραγματικότητας. Οι περισσότεροι όροι πρέπει να αναφέρονται σε εκμίσθωση καταστημάτων και κτιρίων.

Στην παράγραφο 16 αναφέρεται ότι ο εκμισθωτής να προβεί σε νέες συνδέσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης, ΔΕΗ και ΟΤΕ. Επίσης στην παράγραφο 20 αναφέρεται ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των λογαριασμών ηλεκτρικού, νερού και αποχέτευσης δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει την μίσθωση κ.τ.λ.

Σας ενημερώνουμε ότι ό χώρος δεν διαθέτει τίποτα από τα παραπάνω. Φυσικά δεν υπάρχουν πόρτες στις θέσεις στάθμευσης ώστε να μας παραδοθεί κλειδί. Απαρτίζεται από τρεις τοίχους μπετόν οι οποίοι μάλιστα στάζουν σε διάφορα σημεία.

Στην παράγραφο 15 αναφέρεται ότι ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με όλους τους όρους και τις σχετικές Πολεοδομικές, Αστυνομικές, Υγειονομικές, Αγορανομικές, Τουριστικές ή άλλες διατάξεις και για τυχόν παραβάσεις αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο μισθωτής, όρος ανακόλουθος με την εκμίσθωση θέσεων στάθμευσης.

Στις παραγράφους 19 και 22 αναφέρεται ο χώρος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, κάτι το οποίο είναι ανάξιο οποιουδήποτε σχολιασμού.

Στην παράγραφο 12 αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις θεομηνίας (δηλ. σεισμό, κατολίσθηση, πλημμύρα κτλ) ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις ζημίες, πράγμα αν μη τι άλλο άδικο και παράλογο.

Τέλος σε διάφορα σημεία όπως στις παραγράφους 14, 21 και αλλού αναφέρετε ως κτίριο και ως κατάστημα. Γίνεται ολοφάνερο ότι οι συγκεκριμένοι όροι μόνο σε θέσεις στάθμευσης δεν αναφέρονται.

Πιστεύουμε ότι η πρόθεση του δήμου δεν είναι μόνο εισπρακτική αλλά κυρίως επιθυμεί να λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα της περιοχής μας που είναι ο μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων που σταθμεύουν στο χώρο γύρο από τον ιερό ναό Αναστάσεως. Σε περίπτωση που αναγκαστούμε να φύγουμε από τις προαναφερθείσες θέσεις στάθμευσης το πρόβλημα θα ενταθεί. Ακόμα δέκα αυτοκίνητα θα αναγκαστούν να σταθμεύουν στο προαύλιο της εκκλησιάς. Έτσι άθελα μας θα προκληθεί δυσλειτουργία ακόμα και στην τέλεση μυστηρίων (π.χ. εορτές, γάμοι, βαφτίσεις κτλ), όπου στον συγκεκριμένο χώρο καταφθάνουν μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων. Επιπλέον ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται και από μεγάλο αριθμό τουριστών και αν μη τι άλλο πρέπει να είναι καλαίσθητος.

Όλα τα παραπάνω βρίσκουν σύμφωνους όλους τους ενοικιαστές και ακολουθούν οι υπογραφές τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

1 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, 2 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3 ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 4 ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 5 ΚΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 6 ΚΑ ΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 7 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, 8 ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 9 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 10 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.»

β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 15/09-01-2009 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας:

«Κύριε Δήμαρχε,

Σας διαβιβάζουμε την αίτηση των μέχρι την 31/12/2008, πέντε (5) μισθωτών καθώς και πέντε (5) νέων ενδιαφερομένων, των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δημοτικό ακίνητο στην περιοχή Δήλι και παρακαλούμε την λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο:

α) είτε για την απευθείας εκμίσθωση των δέκα (10) θέσεων στάθμευσης στην

περιοχή Δήλι (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν 3463/2006)

β) είτε για την επαναδημοπράτησή τους

γ) είτε για την μη εκμίσθωσή τους.

Για την λήψη της άνω απόφασης παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν τα εξής:

1) Με την με αριθμ. 245/30-10-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εκμίσθωση με δημοπρασία των Δέκα (10) θέσεων στάθμευσης στην περιοχή Δήλι.

2) Με την με αριθμ 171/18-11-2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, την οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα, καταρτίστηκαν οι όροι των δημοπρασιών που έγιναν στις 1/12/2008 και 18/12/2008 , οι οποίες απέβησαν άγονες.

3) Με την με αριθμ 197/22-12-2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, την οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα, βεβαιώνεται ότι οι 2 παραπάνω δημοπρασίες απέβησαν άγονες.

4) Στη συνέχεια κατατέθηκε στο Δήμο η συνημμένη αίτηση (5 παλαιών μισθωτών και 5 νέων ενδιαφερόμενων) με την οποία ζητούν την απευθείας μίσθωση των θέσεων στάθμευσης στην περιοχή Δήλι. '

5) Στις 31/12/2008 τα μισθώματα των άνω θέσεων ήταν τα εξής:

ΘΕΣΗ 1 232,87 ΘΕΣΗ 6 287,20

ΘΕΣΗ 2 287,20 ΘΕΣΗ 7 243,96

ΘΕΣΗ 3 287,20 ΘΕΣΗ 8 243,96

ΘΕΣΗ 4 243,96 ΘΕΣΗ 9 243,96

ΘΕΣΗ 5 243,96 ΘΕΣΗ 10 243,96

γ) Την υπ’ αριθ. 197/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία στο αποφατικό της έχει ως εξής:

"ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Βεβαιώνει ότι η αρχική και η επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση στεγάστρων χώρων στάθμευσης στην περιοχή Ανάστασης – Δήλι, απέβησαν άγονες."

2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Δαφνάς έκανε την πρόταση για την τροποποίηση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας των θέσεων στάθμευσης στο Δήλι, με διάρκεια μίσθωσης 5 χρόνια, ετήσιο μίσθωμα 300 € συν το χαρτόσημο, αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος στο ύψος του τιμάριθμου, και με ένα ετήσιο μίσθωμα εγγύηση ή με φερέγγυο εγγυητή, πρόταση την οποία απεδέχθη το Προεδρείο.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την παραπομπή του θέματος της διάθεσης δέκα (10) θέσεων στάθμευσης στην περιοχή Δήλι στην Δημαρχιακή Επιτροπή για την επαναδημοπράτησή τους με τροποποίηση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, με διάρκεια μίσθωσης 5 χρόνια, ετήσιο μίσθωμα 300 € συν το χαρτόσημο, αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος στο ύψος του τιμάριθμου, και με ένα ετήσιο μίσθωμα εγγύηση ή με φερέγγυο εγγυητή.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Γ. Κεράνης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Μ. Μανθόπουλος, Κ. Δαφνάς, Κ. Απέργης, Ε. Χαλκιάς, Γ. Παπαμανώλης, Ε. Κουκής, σύνολο δώδεκα (12) ψήφοι. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Γ. Πιταούλης, Ν. Αλμπανόπουλος, σύνολο δύο (2) ψήφοι, ψήφισαν παρών.

5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Γ. Πιταούλη, Ν. Αλμπανόπουλου

Α. Παραπέμπει το θέμα της διάθεσης δέκα (10) θέσεων στάθμευσης στην περιοχή Δήλι, στην Δημαρχιακή Επιτροπή για την επαναδημοπράτησή τους με τροποποίηση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, με διάρκεια μίσθωσης 5 χρόνια, ετήσιο μίσθωμα 300 € συν το χαρτόσημο, αναπροσαρμο-ζόμενο κατ’ έτος στο ύψος του τιμάριθμου, και με ένα ετήσιο μίσθωμα για εγγύηση ή φερέγγυο εγγυητή.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.

Εκτύπωση

Απόφαση 18/2009 - Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό της
21/01/2009 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την έγκριση: α) Κανονισμού ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, β) Κανονισμού εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, γ) Κανονισμού πεζόδρομων, πλατειών και όρων χρήσης»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής Αντιδημάρχου κ. Γ. Κεράνη, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος:

α) Την με αριθ. πρωτ. 7 Απόφαση από το με αριθ. 2 Πρακτικό της 15-01-2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, με το συνημμένο σ’ αυτήν σχέδιο απόφασης κανονιστικού περιεχομένου με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Εκτύπωση

Απόφαση 23/2009 - Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό
της 21/01/2009 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ

2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει τον υποβαλλόμενο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Ν. Αλμπανόπουλος, Μ. Μανθόπουλος, σύνολο εννέα (9) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Δαδάος, Κ. Δαφνάς, Κ. Απέργης, Ε. Χαλκιάς, Ε. Κουκής, Γ. Παπαμανώλης, σύνολο έξι (6) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Παπαμανώλης, θα μειοψηφήσουμε στο πρώτο άρθρο το οποίο ενσωματώνει στοιχεία διαχείρισης, για τον οποίο έχουμε δηλώσει ότι διαφωνούμε και θα συμφωνήσουμε σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι κτηνιατρικού και τεχνοκρατικού περιεχομένου.

5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Μ. Δαδάου, Κ. Δαφνά, Κ. Απέργη, Ε. Χαλκιά, Ε. Κουκή, Γ. Παπαμανώλη

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.