Αποφάσεις Δ.Σ. 2009

3η Συνεδρίαση - 21 Ιανουαρίου 2009

Στην τρίτη συνεδρίαση του 2009, ξεχωρίζει η ψήφιση, κατά πλειοψηφία, του νέου κανονισμού ρύθμισης κυκλοφορίας. Παρουσία δεκάδων πολιτών, η δημοτική αρχή υποχρεώθηκε να δεχτεί τις περισσότερες ενστάσεις που είχαν κατατεθεί.
Εκτύπωση

Απόφαση 25/2009 - Διάθεση 10 θέσεων στάθμευσης στο Δήλι

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό
της 21/01/2009 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Διάθεση δέκα (10) θέσεων στάθμευσης στην περιοχή Δήλι και εξέταση σχετικού αιτήματος πολιτών»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος:

α) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11146/11-12-2008 αίτηση, που έχει ως εξής:

«Σχετικά με την απόφαση σας στις 18/11/08 με αριθμό πρακτικού 33 και μετά την διπλή άγονη δημοπρασία στις 1/12/08 και 18/12/08 θα θέλαμε να σας θέσουμε τις προτάσεις μας.

Ως παλαιοί και συνεπείς ενοικιαστές, μη έχοντας δημιουργήσει έως σήμερα το παραμικρό πρόβλημα στην πληρωμή του μισθώματος, και οι πλέον γειτνιάζοντες με το χώρο στάθμευσης, σας προτείνουμε τα έξης για την απευθείας εκμίσθωση όπως παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα:

ΧΩΡΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘ.

ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.1 Ν.1 (πρώην Κ. Χαλαβαζή)

ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.2 Ν.2 (πρώην Μπάιλα)

ΚΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.2 Ν.3

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.3 Ν4

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.3 Ν.5

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν.4 Ν.6

ΚΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.4 Ν.7

ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ Ν.5 Ν.8

ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.5 Ν.9

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ν.6 Ν.10

1. Ενιαίο ποσό μίσθωσης από 1/1/09 στα 260 ευρώ ( χωρίς ποσό εγγύησης) η κάθε θέση στάθμευσης ετησίως για τα επόμενα δύο (2) χρόνια και στην συνέχεια ετήσια αύξηση σε ποσοστό 2%.

2. Διαγράμμιση έξω από τον χώρο στάθμευσης και τοποθέτηση πινακίδας. Πολλά αυτοκίνητα, ακόμα και φορτηγά, σταθμεύουν έξω από την είσοδο του χώρου στάθμευσης με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η είσοδος και η έξοδος μας. Αν συνεχιστεί αυτό και μετά την διαγράμμιση και την τοποθέτηση της πινακίδας να έχουμε την δυνατότητα να καλέσουμε την δημοτική αστυνομία για να επιλύσει το πρόβλημα.

Σας επισημαίνουμε ότι πολλά από αυτά που αναφέρονται στην απόφαση κατάρτισης των όρων είναι εκτός πραγματικότητας. Οι περισσότεροι όροι πρέπει να αναφέρονται σε εκμίσθωση καταστημάτων και κτιρίων.

Στην παράγραφο 16 αναφέρεται ότι ο εκμισθωτής να προβεί σε νέες συνδέσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης, ΔΕΗ και ΟΤΕ. Επίσης στην παράγραφο 20 αναφέρεται ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των λογαριασμών ηλεκτρικού, νερού και αποχέτευσης δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει την μίσθωση κ.τ.λ.

Σας ενημερώνουμε ότι ό χώρος δεν διαθέτει τίποτα από τα παραπάνω. Φυσικά δεν υπάρχουν πόρτες στις θέσεις στάθμευσης ώστε να μας παραδοθεί κλειδί. Απαρτίζεται από τρεις τοίχους μπετόν οι οποίοι μάλιστα στάζουν σε διάφορα σημεία.

Στην παράγραφο 15 αναφέρεται ότι ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με όλους τους όρους και τις σχετικές Πολεοδομικές, Αστυνομικές, Υγειονομικές, Αγορανομικές, Τουριστικές ή άλλες διατάξεις και για τυχόν παραβάσεις αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο μισθωτής, όρος ανακόλουθος με την εκμίσθωση θέσεων στάθμευσης.

Στις παραγράφους 19 και 22 αναφέρεται ο χώρος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, κάτι το οποίο είναι ανάξιο οποιουδήποτε σχολιασμού.

Στην παράγραφο 12 αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις θεομηνίας (δηλ. σεισμό, κατολίσθηση, πλημμύρα κτλ) ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις ζημίες, πράγμα αν μη τι άλλο άδικο και παράλογο.

Τέλος σε διάφορα σημεία όπως στις παραγράφους 14, 21 και αλλού αναφέρετε ως κτίριο και ως κατάστημα. Γίνεται ολοφάνερο ότι οι συγκεκριμένοι όροι μόνο σε θέσεις στάθμευσης δεν αναφέρονται.

Πιστεύουμε ότι η πρόθεση του δήμου δεν είναι μόνο εισπρακτική αλλά κυρίως επιθυμεί να λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα της περιοχής μας που είναι ο μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων που σταθμεύουν στο χώρο γύρο από τον ιερό ναό Αναστάσεως. Σε περίπτωση που αναγκαστούμε να φύγουμε από τις προαναφερθείσες θέσεις στάθμευσης το πρόβλημα θα ενταθεί. Ακόμα δέκα αυτοκίνητα θα αναγκαστούν να σταθμεύουν στο προαύλιο της εκκλησιάς. Έτσι άθελα μας θα προκληθεί δυσλειτουργία ακόμα και στην τέλεση μυστηρίων (π.χ. εορτές, γάμοι, βαφτίσεις κτλ), όπου στον συγκεκριμένο χώρο καταφθάνουν μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων. Επιπλέον ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται και από μεγάλο αριθμό τουριστών και αν μη τι άλλο πρέπει να είναι καλαίσθητος.

Όλα τα παραπάνω βρίσκουν σύμφωνους όλους τους ενοικιαστές και ακολουθούν οι υπογραφές τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

1 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, 2 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3 ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 4 ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 5 ΚΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 6 ΚΑ ΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 7 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, 8 ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 9 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 10 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.»

β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 15/09-01-2009 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας:

«Κύριε Δήμαρχε,

Σας διαβιβάζουμε την αίτηση των μέχρι την 31/12/2008, πέντε (5) μισθωτών καθώς και πέντε (5) νέων ενδιαφερομένων, των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δημοτικό ακίνητο στην περιοχή Δήλι και παρακαλούμε την λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο:

α) είτε για την απευθείας εκμίσθωση των δέκα (10) θέσεων στάθμευσης στην

περιοχή Δήλι (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν 3463/2006)

β) είτε για την επαναδημοπράτησή τους

γ) είτε για την μη εκμίσθωσή τους.

Για την λήψη της άνω απόφασης παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν τα εξής:

1) Με την με αριθμ. 245/30-10-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εκμίσθωση με δημοπρασία των Δέκα (10) θέσεων στάθμευσης στην περιοχή Δήλι.

2) Με την με αριθμ 171/18-11-2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, την οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα, καταρτίστηκαν οι όροι των δημοπρασιών που έγιναν στις 1/12/2008 και 18/12/2008 , οι οποίες απέβησαν άγονες.

3) Με την με αριθμ 197/22-12-2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, την οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα, βεβαιώνεται ότι οι 2 παραπάνω δημοπρασίες απέβησαν άγονες.

4) Στη συνέχεια κατατέθηκε στο Δήμο η συνημμένη αίτηση (5 παλαιών μισθωτών και 5 νέων ενδιαφερόμενων) με την οποία ζητούν την απευθείας μίσθωση των θέσεων στάθμευσης στην περιοχή Δήλι. '

5) Στις 31/12/2008 τα μισθώματα των άνω θέσεων ήταν τα εξής:

ΘΕΣΗ 1 232,87 ΘΕΣΗ 6 287,20

ΘΕΣΗ 2 287,20 ΘΕΣΗ 7 243,96

ΘΕΣΗ 3 287,20 ΘΕΣΗ 8 243,96

ΘΕΣΗ 4 243,96 ΘΕΣΗ 9 243,96

ΘΕΣΗ 5 243,96 ΘΕΣΗ 10 243,96

γ) Την υπ’ αριθ. 197/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία στο αποφατικό της έχει ως εξής:

"ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Βεβαιώνει ότι η αρχική και η επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση στεγάστρων χώρων στάθμευσης στην περιοχή Ανάστασης – Δήλι, απέβησαν άγονες."

2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Δαφνάς έκανε την πρόταση για την τροποποίηση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας των θέσεων στάθμευσης στο Δήλι, με διάρκεια μίσθωσης 5 χρόνια, ετήσιο μίσθωμα 300 € συν το χαρτόσημο, αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος στο ύψος του τιμάριθμου, και με ένα ετήσιο μίσθωμα εγγύηση ή με φερέγγυο εγγυητή, πρόταση την οποία απεδέχθη το Προεδρείο.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την παραπομπή του θέματος της διάθεσης δέκα (10) θέσεων στάθμευσης στην περιοχή Δήλι στην Δημαρχιακή Επιτροπή για την επαναδημοπράτησή τους με τροποποίηση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, με διάρκεια μίσθωσης 5 χρόνια, ετήσιο μίσθωμα 300 € συν το χαρτόσημο, αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος στο ύψος του τιμάριθμου, και με ένα ετήσιο μίσθωμα εγγύηση ή με φερέγγυο εγγυητή.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Γ. Κεράνης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Μ. Μανθόπουλος, Κ. Δαφνάς, Κ. Απέργης, Ε. Χαλκιάς, Γ. Παπαμανώλης, Ε. Κουκής, σύνολο δώδεκα (12) ψήφοι. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Γ. Πιταούλης, Ν. Αλμπανόπουλος, σύνολο δύο (2) ψήφοι, ψήφισαν παρών.

5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Γ. Πιταούλη, Ν. Αλμπανόπουλου

Α. Παραπέμπει το θέμα της διάθεσης δέκα (10) θέσεων στάθμευσης στην περιοχή Δήλι, στην Δημαρχιακή Επιτροπή για την επαναδημοπράτησή τους με τροποποίηση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, με διάρκεια μίσθωσης 5 χρόνια, ετήσιο μίσθωμα 300 € συν το χαρτόσημο, αναπροσαρμο-ζόμενο κατ’ έτος στο ύψος του τιμάριθμου, και με ένα ετήσιο μίσθωμα για εγγύηση ή φερέγγυο εγγυητή.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.

Εκτύπωση

Απόφαση 18/2009 - Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό της
21/01/2009 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την έγκριση: α) Κανονισμού ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, β) Κανονισμού εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, γ) Κανονισμού πεζόδρομων, πλατειών και όρων χρήσης»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής Αντιδημάρχου κ. Γ. Κεράνη, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος:

α) Την με αριθ. πρωτ. 7 Απόφαση από το με αριθ. 2 Πρακτικό της 15-01-2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, με το συνημμένο σ’ αυτήν σχέδιο απόφασης κανονιστικού περιεχομένου με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Εκτύπωση

Απόφαση 23/2009 - Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό
της 21/01/2009 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ

2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει τον υποβαλλόμενο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Ν. Αλμπανόπουλος, Μ. Μανθόπουλος, σύνολο εννέα (9) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Δαδάος, Κ. Δαφνάς, Κ. Απέργης, Ε. Χαλκιάς, Ε. Κουκής, Γ. Παπαμανώλης, σύνολο έξι (6) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Παπαμανώλης, θα μειοψηφήσουμε στο πρώτο άρθρο το οποίο ενσωματώνει στοιχεία διαχείρισης, για τον οποίο έχουμε δηλώσει ότι διαφωνούμε και θα συμφωνήσουμε σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι κτηνιατρικού και τεχνοκρατικού περιεχομένου.

5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Μ. Δαδάου, Κ. Δαφνά, Κ. Απέργη, Ε. Χαλκιά, Ε. Κουκή, Γ. Παπαμανώλη

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Άνω Σύρου, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.