Αποφάσεις Δ.Σ. 2009

Εκτύπωση

Απόφαση 189/2009 - Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης με τίτλο "Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης"

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Από το Πρακτικό της
07/08/2009 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 189

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για έγκριση της τροποποίησης της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης» σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 18/2009 απόφ. Δ.Σ

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος:

α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2274/06-04-2009 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας:

«ΣΧΕΤ: η 18/2009 απόφαση του Δ.Σ.

Σύμφωνα με την απόφαση 18/2009 του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο κανονισμός εφαρμογής της μελέτης «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης». Με την ίδια απόφαση, δόθηκε εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία για συμπλήρωση – τροποποίηση της ανωτέρω μελέτης, προκειμένου να διερευνηθούν αιτήματα ομάδων πολιτών.

Η Τεχνική Υπηρεσία, ολοκλήρωσε την ανατεθείσα μελέτη, η εφαρμογή της οποίας απαιτεί την τροποποίηση του ανωτέρω κανονισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλουμε την τροποποίηση της μελέτης «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης» και σχέδιο τροποποίησης του κανονισμού για την εφαρμογή της.

Επειδή η εφαρμογή της ανωτέρω μελέτης απαιτεί έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σχετικά στο Δ.Σ. του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 για την εφαρμογή της μελέτης και την τροποποίηση της απόφασης 18/2009 του Δ.Σ. προκειμένου να ισχύσει ο νέος κανονισμός.»

β) Το συνημμένο στην ανωτέρω εισήγηση έντυπο με τίτλο: «Τροποποίηση Μελέτης: «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης».

γ) Τα συνημμένα στο ανωτέρω έντυπο σχέδια Τ1 & Τ2 της Τεχνικής Υπηρεσίας.

δ) Την υπ’ αριθ. 119/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, (ανεγνώσθη υπό του Προέδρους της Αντιδημάρχου κ. Γ. Κεράνη) που έχει ως εξής:

«Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της, σήμερα 30/07/2009 και ώρα 12.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου της Ερμούπολης σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένη ύστερα από την από 27/07/2009 πρόσκληση του Προέδρου της και με παρουσία των: Γιάννη Κεράνη, Αντιδημάρχου Ερμούπολης, Προέδρου της Επιτροπής, Διονύση Λεονταρίτη, Γιάννη Καφούρου ( στην θέση του κ. Σπύρου Μηλιώτη), Γεώργιου-Στάθη Βελισσαρίου, Άννα Βαΐδη-Βαφία, Αγγελική Δαμίγου και Γεώργιου Παπαμανώλη.

ΘΕΜΑ: ‘Εισήγηση για τροποποίηση απόφασης 18/2009 του Δ.Σ. κανονιστικού περιεχομένου για την εφαρμογή της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης»’ όπως αυτή τροποποιήθηκε.

Η Δημαρχική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την απόφαση 18/2009 του Δ.Σ. περί της έκδοσης απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την έγκριση α) κανονισμού ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, β) κανονισμού εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, γ) κανονισμού πεζοδρόμων, πλατειών και όρων χρήσης,

2. Την με α.π. 1505/03-03-2009 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερμούπολης, σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης,

3. Την 36/2009 απόφασή της,

4. Το με α.π. 2271/606-04-2009 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής – Υπουργείου Πολιτισμού.

5. Το με α.π. 5074/10-07-2009 έγγραφο της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων - Υπουργείου Πολιτισμού.

6. Το με α.π. 5282/21-07-2009 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σύρου.

7. Την απόφαση 106/2009 του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

8. Την με α.π. 2860/28-04-2009 διαμαρτυρία – ένσταση πολιτών.

9. Την με α.π. 2861/28-04-2009 διαμαρτυρία – ένσταση πολιτών.

10. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ. Παπαμανώλη Γεώργιου και κα. Δαμίγου Βασιλική, με την αιτιολογία ότι εφόσον είχαν μειοψηφήσει επί της απόφασης 18/2009 δεν μπορούν να υπερψηφίσουν την τροποποίησή της, κάνει δεκτή την με α.π. 1505/03-03-2009 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερμούπολης με τις εξής τροποποιήσεις:

1. η οδός Αθ. Διάκου να παραμείνει αμφίδρομη, μεταξύ των διασταυρώσεών της με τις οδούς Ανδρ. Κάργα και Αναστάσεως,

2. ο χώρος αναμονής των ταξί να παραμείνει στην σημερινή του θέση επί της παραλιακής οδού, μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων αναπλάσεων της παραλιακής οδού,

και αποφασίζει:

1. να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης» με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, και

2. να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της απόφασης 18/2009 του Δ.Σ. κανονιστικού περιεχομένου για την έγκριση α) κανονισμού ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, β) κανονισμού εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, γ) κανονισμού πεζοδρόμων, πλατειών και όρων χρήσης σύμφωνα με τον κανονισμό που συνοδεύει την παρούσα.

3. ως προς την α.π. 2860/28-04-2009 διαμαρτυρία – ένσταση πολιτών, σύμφωνα με την οποία ζητείται να μην γίνει καμιά πεζοδρόμηση, εισηγείται την απόρριψή της, διότι οι εφαρμογή των πεζοδρομήσεων δεν είναι παράνομη και αυθαίρετη όπως αναφέρεται και στοχεύει στην γενικότερη ανάδειξη και κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης,

4. ως προς την α.π. 2861/28-04-2009 διαμαρτυρία – ένσταση πολιτών, σύμφωνα με την οποία ζητείται να μην γίνει καμιά πεζοδρόμηση κύριων οδών, διότι θα εμποδίζεται η πρόσβαση στις κατοικίες και δεν θα επαρκούν οι θέσεις στάθμευσης, εισηγείται την απόρριψή της, διότι οι πεζοδρομήσεις δεν στερούν την πρόσβαση στις κατοικίες, στην δε μελέτη έχει προβλεφθεί ιδιαίτερη μεταχείριση για την στάθμευση των μόνιμων κατοίκων του κέντρου της πόλης.»

δ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2860/28-4-2009 διαμαρτυρία-ένσταση δημοτών (61 υπογραφές) την οποία εξέτασε η Δημαρχιακή Επιτροπή.

ε) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1131/17-2-2009 διαμαρτυρία-ένσταση δημοτών (57 υπογραφές) την οποία εξέτασε η Δημαρχιακή Επιτροπή.

2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την ποία μεταξύ άλλων ο Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας και Συγκοινωνιολόγος κ. Δ. Διακοδημητρίου ο οποίος είχε κληθεί και έλαβε τον λόγο προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα, επί της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Παπαμανώλης θεωρώντας ότι δεν έχει αποτυπωθεί σωστά ο λόγος της μειοψηφίας στην υπ’ αριθ. 119/2009 απόφαση της Δημαρχιακής την επαναδιατύπωσε ως εξής: «1) από την Τεχνική Έκθεση δεν προέκυψε δυνατότητα μεταφοράς με mini-bus σε ώρα αιχμής του συνόλου των επιβατών, ούτε η ύπαρξη χώρων στάθμευσης εκτός κέντρου για τους εργαζομένους, 2) αποκρύφτηκαν από την Δημαρχιακή Επιτροπή διαφωνίες πολιτών που έχουν υποβληθεί εγγράφως στον Δήμο, 3) σε κάθε περίπτωση έχουμε ήδη διαφωνήσει με την πρώην μελέτη «Καρεκλά», πλέον ρυθμίσεις «Δεκαβάλλα».

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Γ. Κεράνης ενημέρωσε ότι η ένσταση της Δημοτικής Κίνησης Ανθρωποκεντρική Ερμού-πόλη Οικολογική, ήταν εκπρόθεσμη και γι’ αυτόν τον λόγο δεν υποβλήθηκε στην Δημαρχιακή Επιτροπή προς εξέταση. Παρ’ όλα αυτά ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τον κ. Τζίνη να την αναπτύξει, ώστε να εξεταστεί υπό του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης και θα επισυναφθεί παρά πόδας, με το υπ’ αριθ. 4761/29-6-2009 υπόμνημα υπογεγραμμένο από 30 δημότες. Από την μειοψηφία διατυπώθηκε το αίτημα όπως γίνει το ίδιο και με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1862/18-3-2009 επιστολή της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, η οποία ανεγνώσθη υπό του Προέδρου, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και θα επισυναφθεί παρά πόδας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Συγκοινωνιών κ. Γ. Καφούρος απήντησε ότι δεν αφορά ένσταση κατά την μελέτης, αλλά αίτημα το οποίο έχει απαντηθεί με το υπ’ αριθ. 18621/16-4-2009 έγγραφο της Επιτροπής Συγκοινωνιών, το οποίο επίσης ανεγνώσθη υπό του Προέδρου Δ.Σ. και επισυνάπτεται παρά πόδας.

Κατόπιν δόθηκε ο λόγος στον δημότη κ. Ν. Παπαεμμανουήλ ο οποίος έθεσε κάποια ερωτήματα επί της εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης, στον οποίο απήντησε ο Δήμαρχος καταθέτοντας τις προφορικές παρατηρήσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που έχουν ως εξής: 1) Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί δεν βεβαιώνουν παραβάσεις στην χερσαία ζώνη λιμένος, β) οι μόνιμοι κάτοικοι δεν έχουν αποκλειστικό δικαίωμα ελεύθερης στάθμευσης στον χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένος, γ) να μην παρεμποδίζεται η προβλήτα των κρουαζιερόπλοιων από την χρήση του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης. Στις απόψεις αυτές που ανέπτυξε ο Δήμαρχος, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για το νόμιμο υποστατό αυτών, πράγμα που θα διερευνηθεί στο μέλλον, αν τελικώς αυτές κοινοποιηθούν νόμιμα στον Δήμο.

Επίσης έθεσε υπόψη του Σώματος τα ακόλουθα έγγραφα: την υπ’ αριθ. πρωτ. 2138/1-4-2009 επιστολή της άτυπης επιτροπής στήριξης πεζόδρομου για την οδό Πρωτοπαπαδάκη, (υπογεγραμμένη από τον κ. Δ. Ζορμπάνο), την υπ’ αριθ. πρωτ. 2046/23-4-2009 Απόφαση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, το υπ’ αριθ. πρωτ. 1677/24-6-2009 και Δήμου 5074/10-7-2009 έγγραφο της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το υπ’ αριθ. 8221/07/09/14-7-2009 και Δήμου 5282/21-7-2009 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σύρου, το υπ’ αριθ. 8221/06/09/6-7-2009 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σύρου.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κανονιστικού περιεχομένου, σύμφωνα με την συμπληρωματική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με το επισυναπτόμενο στο τέλος της παρούσης σχέδιο απόφασης κανονιστικού περιεχομένου, και βάσει της υπ’ αριθ. 119/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, κατά το μέρος που τροποποιεί την υπ’ αριθ. 18/2009 απόφαση Δ.Σ. και μόνο ως προς το μέρος αυτό, που αφορά: α) Κανονισμό Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας, β) Κανονισμό Εφαρμογής Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, γ) Κανονισμό Πεζοδρόμων, Πλατειών και όρων χρήσης, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1) Να παραμείνει αμφίδρομη η Αθ. Διάκου, μεταξύ των διασταυρώσεών της με τις οδούς Ανδρ. Κάργα και Αναστάσεως,

2) Να παραμείνει ο χώρος αναμονής των ταξί στην σημερινή του θέση μέχρι την ανάπλαση της παραλιακής οδού.

3) Να ενταχθούν οι παρατηρήσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που έχουν ως εξής: 1) Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί δεν βεβαιώνουν παραβάσεις στην χερσαία ζώνη λιμένος, β) οι μόνιμοι κάτοικοι δεν έχουν αποκλειστικό δικαίωμα ελεύθερης στάθμευσης στον χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένος, γ) να μην παρεμποδίζεται η προβλήτα των κρουαζιερόπλοιων από την χρήση του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης. Να απορριφθούν οι ενστάσεις κατά της κυκλοφοριακής μελέτης, για τους λόγους που αναφέρει η Δημαρχιακή Επιτροπή στην ανωτέρω απόφασή της. Όλα τα σχετικά έγγραφα να επισυναφτούν στην απόφαση.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Π. Μώτος, Ν. Ροσσολάτος, Δ. Λεονταρίτης, Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Ν. Αλμπανόπουλος, Μ. Μανθόπουλος, σύνολο δώδεκα (12) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Δαδάος, Κ. Απέργης, Γ. Παπαμανώλης, σύνολο τρείς (3) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Κ. Απέργης:

"Καταψηφίζουμε την συγκεκριμένη πρόταση, κατ’ αρχήν με το σκεπτικό που την έχουμε καταψηφίσει και στην Δημαρχιακή, αλλά και επίσης θεωρώντας ότι δεν πρόκειται για συμπληρωματική μελέτη, αλλά για νέα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αναιρεί πλήρως την μελέτη του κ. Καρεκλά. Δεύτερον δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις του ΣΧΟΠ, γιατί είμαστε παραδοσιακός οικισμός, της Τροχαίας, ούτε βέβαια οι ρυθμίσεις για τις πεζοδρομήσεις, περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. της πόλης. Δεν έχει εξασφαλιστεί η πραγματική χρήση του χώρου στο «νησάκι», που αποτελεί προϋπόθεση της λειτουργίας της συγκεκριμένης μελέτης. Θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά στα ζητήματα των πεζοδρομήσεων, όμως δεν υλοποιούνται θεμελιώδη δικαιώματα, των πολιτών που βρίσκονται εκεί και κυρίως μειώνονται κατά 50 οι θέσεις στάθμευσης, σε σχέση με την αρχική μελέτη. Η πρόταση της μειοψηφίας είναι μεταφορά των λιμενικών εγκαταστάσεων άμεσα και εφαρμογή της χωροταξικής μελέτης, κατασκευή μεγάλων πάρκινγκ στην πόλη, καθιέρωση του «νησάκι» ως χώρος ελεύθερης στάθμευσης, σοβαρή αστυνόμευση στον χώρο της παραλίας και τέλος απόσυρση άμεσα αυτών των παράνομων καρτών, η διατήρηση των οποίων αποτελεί ποινικό αδίκημα. "

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε. Κουκής δεν ψήφισε καμία από τις δύο προτάσεις, κατέθεσε την μειοψηφία του με κλειστό μικρόφωνο η οποία δεν καταγράφηκε.

5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μ. Δαδάος, Κ. Απέργης, Γ. Παπαμανώλης, Ε. Κουκή

Α. Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 18/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κανονιστικού περιεχομένου, σύμφωνα με την συμπληρωματική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με το επισυναπτόμενο στο τέλος της παρούσης σχέδιο απόφασης κανονιστικού περιεχομένου, και βάσει της υπ’ αριθ. 119/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, κατά το μέρος που τροποποιεί την υπ’ αριθ. 18/2009 απόφαση Δ.Σ. και μόνο ως προς το μέρος αυτό, που αφορά: α) Κανονισμό Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας, β) Κανονισμό Εφαρμογής Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, γ) Κανονισμό Πεζοδρόμων, Πλατειών και όρων χρήσης, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1) να παραμείνει αμφίδρομη η Αθ. Διάκου, μεταξύ των διασταυρώσεών της με τις οδούς Ανδρ. Κάργα και Αναστάσεως,

2) να παραμείνει ο χώρος αναμονής των ταξί στην σημερινή του θέση μέχρι την ανάπλαση της παραλιακής οδού.

Εντάσσει τις παρατηρήσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που έχουν ως εξής: α) Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί δεν βεβαιώνουν παραβάσεις στην χερσαία ζώνη λιμένος, β) οι μόνιμοι κάτοικοι δεν έχουν αποκλειστικό δικαίωμα ελεύθερης στάθμευσης στον χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένος, γ) να μην παρεμποδίζεται η προβλήτα των κρουαζιερόπλοιων από την χρήση του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης.

Β. Απορρίπτει τις υποβληθείσες ενστάσεις για τους κάτωθι λόγους:

α) Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 2860/28-4-2009 διαμαρτυρία-ένσταση δημοτών (61 υπογραφές), σύμφωνα με την οποία ζητείται να μην γίνει καμιά πεζοδρόμηση, την απορρίπτει διότι οι εφαρμογή των πεζοδρομήσεων δεν είναι παράνομη και αυθαίρετη όπως αναφέρεται και στοχεύει στην γενικότερη ανάδειξη και κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης, με γνώμονα την άμβλυνση του κυκλοφοριακού όγκου, την αποσυμφόρηση του ιστορικού κέντρου από την συνεχή κίνηση οχημάτων, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, με άμεσο στόχο την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλεώς μας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η κατεύθυνση αυτή προς τις πεζοδρομήσεις αποσκοπεί σε ένα φιλικότερο και ανθρωποκεντρικότερο περιβάλλον που αποδεδειγμένα θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης μας.

β) Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 1131/17-2-2009 διαμαρτυρία-ένσταση δημοτών (57 υπογραφές) σύμφωνα με την οποία ζητείται να μην γίνει καμιά πεζοδρόμηση κύριων οδών, διότι θα εμποδίζεται η πρόσβαση στις κατοικίες και δεν θα επαρκούν οι θέσεις στάθμευσης, την απορρίπτει διότι οι πεζοδρομήσεις δεν στερούν την πρόσβαση στις κατοικίες, στην δε μελέτη έχει προβλεφθεί ιδιαίτερη μεταχείριση για την στάθμευση των μόνιμων κατοίκων του κέντρου της πόλης. Τόσο στην αρχική μελέτη όσο και στην τροποποιητική αυτής που εξετάζουμε σήμερα, έχει προνοηθεί και έχει προβλεφθεί τόσο από τον μελετητή κ. Καρεκλά όσο και από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η δυνατότητα στάθμευσης των μονίμων κατοίκων. Η τυχόν μείωση των θέσεων στάθμευσης δεν θα επηρεάσει τους μονίμους κατοίκους της πόλης που θα εξακολουθούν να σταθμεύουν στους προβλεπόμενους χώρους, χωρίς να αποστερούνται τα δικαιώματά τους, όπως ειδικότερα και αναλυτικότερα περιέχονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό.

γ) Για την υπ’ αριθ. 4761/29-6-2009 ένσταση (30 υπογραφές) της Δημοτικής Κίνησης Ανθρωποκεντρική Ερμού-πόλη Οικολογική, συγκοινωνιακώς δεν είναι εφικτό και ορθό να υπήρχε εναλλακτικό κλείσιμο κεντρικών οδικών αρτηριών της πόλης, διότι το φαινόμενο αυτό θα δημιουργήσει σύγχυση τόσο στους μονίμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της πόλης από τον προτεινόμενη ρύθμιση αυτή. Για την υλοποίηση του σχεδίου πεζοδρομήσεων ο Δήμος μας έχει ήδη προβεί στην διεύρυνση του στόλου του από mini-bus κατά 1, με αποφάσεις που έχει ήδη λάβει τόσο η Δημαρχιακή Επιτροπή όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο, με προοπτική στο άμεσο μέλλον να προσθέσουμε ένα ακόμα. Η πρόταση για κλείσιμο της παραλιακής οδού έστω και προσωρινώς, είναι ανέφικτη στην παρούσα περίοδο, διότι η πρακτική του παρελθόντος από παρόμοιο εγχείρημα απέτυχε γιατί διογκώθηκε η κίνηση στις εναλλακτικές αρτηρίες προς τον χώρο στάθμευσης οχημάτων στο «νησάκι», και λόγω στενότητας του οδοστρώματος των οδών Θυμ. Σπερχειού και Πρωτοπαπαδάκη, ήταν αδύνατη η διπλή κατεύθυνση των οχημάτων, καθώς και ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων και η προσέγγιση οχημάτων άμεσης ανάγκης όπως της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρων, τουριστικών λεωφορείων κ.λ.π. Επιπροσθέτως θα καθίσταται ανέφικτη η προσέγγιση στον προβλήτα κρουαζιεροπλοίων για επιβίβαση / αποβίβαση επιβατών. Συνεπώς στην παρούσα χρονική στιγμή δεν δύναται να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διότι θα είναι ολικά αντίθετες με την 18/2009 απόφαση κανονιστικού περιεχομένου που έχει ήδη λάβει και υλοποιεί ο Δήμος μας.

δ) Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 1862/18-3-2009 επιστολή της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, απορρίπτει το αίτημα αυτής, αφού έλαβε υπ’ όψιν ότι τυχόν ανάγκες λειτουργίας τόσο του γηροκομείου όσο και του ιερού ναού της Ευαγγελίστριας, δεν θα θιχτούν από την προτεινόμενη πεζοδρόμηση των οδών Θυμάτων Σπερχειού και Πρωτοπαπαδάκη, αφού η οδός Καλομενοπούλου στην οποία βρίσκονται τόσο ο ιερός ενοριακός ναός όσο και το Ησυχαστήριο δεν πεζοδρομείται και θα είναι ελεύθερη η κίνηση οχημάτων σε αυτήν για τυχόν ανεφοδιασμό αλλά και την τέλεση των ιερών μυστηρίων της Βαπτίσεως, του γάμου κ.λ.π.

Γ. Τα προαναφερόμενα κάτωθι έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης και επισυνάπτονται παρά πόδας:

α) Το σχέδιο απόφασης κανονιστικού περιεχομένου

β) Το έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας με την τροποποίηση της μελέτης «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης,

γ) Τα συνημμένα στο ανωτέρω έντυπο Σχέδια Τι & Τ2 της Τεχνικής Υπηρεσίας,

δ) Η υπ’ αριθ. 119/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής,

ε) Η υπ’ αριθ. 18/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κανονιστ. περιεχομένου,

στ) Η υπ’ αρ. πρ. 2860/28-4-09 διαμαρτυρία-ένσταση δημοτών (61 υπογραφές),

ζ) Η υπ’ αρ. πρ. 1131/17-2-2009 διαμαρτυρία-ένσταση δημοτών (57 υπογραφές),

η) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4761/29-6-2009 υπόμνημα-ένσταση της Δημοτικής Κίνησης Ανθρωποκεντρική Ερμού-πόλη Οικολογική, (30 υπογραφές),

θ) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 1862/18-3-2009 επιστολή της Καθολικής Επισκοπής Σύρου,

ι) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18621/16-4-2009 έγγραφο της Επιτροπής Συγκοινωνιών,

ια) Η υπ’ αρ. πρωτ. 2138/1-4-2009 επιστολή της άτυπης επιτροπής στήριξης πεζόδρομου για την οδό Πρωτοπαπαδάκη, (υπογεγραμμένη από Δ. Ζορμπάνο),

ιβ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2046/23-4-2009 Απόφαση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής,

ιγ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1677/24-6-2009 και Δήμου 5074/10-7-2009 έγγραφο της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,

ιδ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8221/07/09/14-7-2009 και Δήμου 5282/21-7-2009 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σύρου,

ιε) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8221/06/09/6-7-2009 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σύρου.

Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών.