Αποφάσεις Δ.Σ. 2009

Εκτύπωση

Απόφαση 191/2009 - Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Κατασκευή κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων"

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Από το Πρακτικό της
07/08/2009 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 191

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δήμο Ερμούπολης»»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος:

α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5535/31-07-2009 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας:

«Κύριε Δήμαρχε,

Έχοντας υπόψη α) την υπ' αριθμόν 10967/4752/7-5-2009 απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και β) το από 03/08/2009 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/08, σύμφωνα με τις οποίες για να ολοκληρωθεί η Προσωρινή Παραλαβή του έργου, απαιτείται η έγκριση του, από την Προϊσταμένη Αρχή.

Παρακαλούμε λοιπόν, όπως εισάγεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εγκριθεί το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.»

β) Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων Δήμου Ερμούπολης» με το Ιστορικό Έργου και τις Παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής.

2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων Δήμου Ερμούπολης» με τις Παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής, ως εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Ν. Ροσσολάτος, Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Ν. Αλμπανόπουλος, Μ. Μανθόπουλος, Ε. Κουκής, σύνολο έντεκα (11) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Δαδάος, Κ. Απέργης, Γ. Παπαμανώλης, σύνολο τρείς (3) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Γ. Παπαμανώλης, "δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε τις παλινωδίες που έχουν συμβεί σ’ αυτό το έργο, έχουμε ένα έργο για το οποίο τώρα έρχεται το Πρωτόκολλο Παραλαβής για έγκριση και όμως ήδη μια δημοτική επιχείρηση το ‘χει δημοπρατήσει και έχει υπογράψει ουσιαστικά προσύμφωνο μίσθωσης χωρίς να της ανήκει καν, χωρίς να έχει παραληφθεί το έργο και σαν κερασάκι στην τούρτα σήμερα διαβάζουμε για μια σειρά από κατασκευαστικά προβλήματα που έχει το έργο ."

5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν. 3669/08

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Μ. Δαδάου, Κ. Απέργη, Γ. Παπαμανώλη

Α. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων Δήμου Ερμούπολης» με τις Παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.

Γ. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δήμο Ερμούπολης» με το Ιστορικό Έργου και τις Παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.