u0391u03c0u03bfu03c6u03acu03c3u03b5u03b9u03c2 u0394u03b7u03bcu03bfu03c4u03b9u03bau03bfu03cd u03a3u03c5u03bcu03b2u03bfu03c5u03bbu03afu03bfu03c5 u0394. u0395u03c1u03bcu03bfu03cdu03c0u03bfu03bbu03b7u03c2

Εκτύπωση

Απόφαση 27 - Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Από το Πρακτικό
της 22/01/2007 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ερμούπολης»
1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθ. πρωτ. 307/15-01-2007 έγγραφο του Γραφείου Προσωπικού:
«Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ερμούπολης που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 315/τ.Β./6-4-1999, όπως τροποποιήθηκε από τα Φ.Ε.Κ , 1534/τ.Β'/16-11-2001, 1708/τ.Β/20-12-2001 και το 557/τ. Β/8-5-2003.

1) Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 57 του Ν.2218/94 συνιστώνται στους δήμους ισάριθμες με τους αντιδημάρχους Θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
Στο άρθρο 8 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, προβλέπονται δύο (2) Θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, ενώ ο αριθμός των αντιδημάρχων στο Δήμο μας είναι τρεις (3), σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3274/2004.
Τροποποιείται το άρθρο 8, αυτοδίκαια εκ του νόμου, με την σύσταση μιας (1) επιπλέον θέσης Ειδικού Συνεργάτη ή Ειδικού Συμβούλου ή Επιστημονικού Συνεργάτη
2) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 3274/2004 με τον Ο.Ε.Υ. των Δήμων μπορεί να συνιστώνται θέσεις Δικηγόρων με μηνιαία αντιμισθία. Για τους δήμους με πληθυσμό από 10.000 μέχρι 20.000 κατοίκους, μπορούν να συνίσταται δύο (2) Θέσεις.
Στο άρθρο 9 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας προβλέπεται μία (1) Θέση ΠΕ Δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία. Τροποποιείται το άρθρο 9 με την σύσταση μιας (1) επιπλέον θέσης ΠΕ Δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία
3) Τροποποιείται το άρθρο 10 "Τακτικές Οργανικές Θέσεις Δημοσίου Δικαίου", με την σύσταση μίας (1) Θέσης κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής, και την κατάργηση της θέσης ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών, για την λειτουργία του Γραφείου Κοινωνική Πολιτικής.
Επίσης συστήνεται Οργανική Θέση Ταμία που θα καλύπτεται μετά από απόφαση του Δήμαρχου, από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή Οικονομικού, ή ΤΕ17 Διοικητικού- Λογιστικού ή ΔΕ1 Διοικητικού, για την λειτουργία της Ταμειακής Υπηρεσίας.
4) Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 10 του Ν.3230/2004 και το 13103/2004 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, υποχρέωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ο.Τ.Α. είναι η σύσταση υπηρεσιακής μονάδας στους οικείους οργανισμούς για την διευκόλυνση ατόμων με αναπηρίες.
Αρμοδιότητες του γραφείου Θα είναι η προώθηση μέτρων, που θα εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα των Α.Μ.Ε.Α. στα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, με την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών), κατάλληλων ανελκυστήρων, ειδικών χώρων υγιεινής κ.λ.π., αλλά και για την προώθηση άλλων μέτρων, που θα βελτιώσουν την ποιότητα των συνθηκών διοικητικής εξυπηρέτησης τους π.χ. πληροφόρηση και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες με την χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση, εφαρμογή της υπηρεσίας μίας στάσης για να κινείται ο φάκελος της υπόθεσης από την υπηρεσία και όχι από τον πολίτη κ.λ.π.
Το προσωπικό που θα στελεχώσει τη νέα μονάδα θα επιλεγεί από τους κλάδους που υπάρχουν ήδη στο Ο.Ε.Υ του Δήμου μας, ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ Διοικητικού, ΤΕ Εποπτών Υγείας κλπ.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την σύσταση των παραπάνω θέσεων υπολογίζεται η επιβάρυνση του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2007 στο ποσό των 41.000 €, για δε τα επόμενα έτη η επιβάρυνση, υπολογίζεται ετησίως στο ποσό των 57.000€ , αναπροσαρμοζόμενη με τις τυχόν αυξήσεις μισθών και ασφαλιστικών εισφορών.


2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερμούπολης, ως εισηγείται το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας.
4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π. Μώτος, Ν. Ροσσολάτος, Δ. Λεονταρίτης, Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μξλιώτης, Ε. Ψαλλίδα, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Ν. Αλμπανόπουλος, Μ. Μανθόπουλος, σύνολο δεκατρείς (13) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Δαδάος, Κ. Δαφνάς, Κ. Απέργης, Ε. Χαλκιάς, Α. Δαμίγου, Ε. Κουκής, Γ. Παπαμανώλης, Χ. Μώτος, σύνολο οχτώ (8) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Μ. Δαδάος διαφωνούν με τις παραγράφους 1 και 2 της εισήγησης, για την σύσταση μια επιπλέον θέσης ειδικού συνεργάτη και την σύσταση μιας επιπλέον θέσης δικηγόρου.
5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, της παρ. 10 του αρθ. 57 του Ν. 2218/94, του αρθ. 21 του Ν. 3274/2004, του αρθ. 12 παρ. 10 του Ν. 3230/2004

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μ. Δαδάου, Κ. Δαφνά, Κ. Απέργη, Ε. Χαλκιά, Α. Δαμίγου, Ε. Κουκή, Γ. Παπαμανώλη, Χ. Μώτου
Τροποποιεί τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ερμούπολης ως εξής:
1) Τροποποιείται το άρθρο 8, αυτοδίκαια εκ του νόμου, με την σύσταση μιας (1) επιπλέον θέσης Ειδικού Συνεργάτη ή Ειδικού Συμβούλου ή Επιστημονικού Συνεργάτη
2) Τροποποιείται το άρθρο 9 με την σύσταση μιας (1) επιπλέον θέσης ΠΕ Δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία
3) Τροποποιείται το άρθρο 10 "Τακτικές Οργανικές Θέσεις Δημοσίου Δικαίου", με την σύσταση μίας (1) Θέσης κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής, και την κατάργηση της θέσης ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών.
Επίσης συστήνεται Οργανική Θέση Ταμία που θα καλύπτεται μετά από απόφαση του Δήμαρχου, από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή Οικονομικού, ή ΤΕ17 Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ1 Διοικητικού, για την λειτουργία της Ταμειακής Υπηρεσίας.
4) Στο αρθ. 3 παρ. ΣΤ προστίθεται υποπαράγραφος:
«Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. Αρμοδιότητες του γραφείου θα είναι η προώθηση μέτρων, που θα εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα των Α.Μ.Ε.Α. στα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, με την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών), κατάλληλων ανελκυστήρων, ειδικών χώρων υγιεινής κ.λ.π., αλλά και για την προώθηση άλλων μέτρων, που θα βελτιώσουν την ποιότητα των συνθηκών διοικητικής εξυπηρέτησης τους π.χ. πληροφόρηση και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες με την χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση, εφαρμογή της υπηρεσίας μίας στάσης για να κινείται ο φάκελος της υπόθεσης από την υπηρεσία και όχι από τον πολίτη κ.λ.π.
Το προσωπικό που θα στελεχώσει τη νέα μονάδα θα επιλεγεί από τους κλάδους που υπάρχουν ήδη στο Ο.Ε.Υ του Δήμου μας, ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ Διοικητικού, ΤΕ Εποπτών Υγείας κλπ.»

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την σύσταση των παραπάνω θέσεων υπολογίζεται η επιβάρυνση του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2007 στο ποσό των 41.000 €, για δε τα επόμενα έτη η επιβάρυνση, υπολογίζεται ετησίως στο ποσό των 57.000€ , αναπροσαρμοζόμενη με τις τυχόν αυξήσεις μισθών και ασφαλιστικών εισφορών.