u0391u03c0u03bfu03c6u03acu03c3u03b5u03b9u03c2 u0394u03b7u03bcu03bfu03c4u03b9u03bau03bfu03cd u03a3u03c5u03bcu03b2u03bfu03c5u03bbu03afu03bfu03c5 u0394. u0395u03c1u03bcu03bfu03cdu03c0u03bfu03bbu03b7u03c2

Εκτύπωση

Απόφαση 46 - Απαλλαγή προσαυξήσεων εκπροθέσμων καταβολών της ΔΕΤΑΕ

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Από το Πρακτικό της 07/02/2007
με αριθμ. 4 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή προσαυξήσεων εκπροθέσμων καταβολών της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Ερμούπολης (ΔΕΤΑΕ)»
1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος:
α) Το με αριθ. πρωτ. 156/9-1-2007 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Ερμούπολης (Δ.Ε.Τ.Α.Ε.) που έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με το άρθρο 174, παρ. 3β, του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006), μας απαλλάξετε από τις προσαυξήσεις εκπροθέσμων καταβολών, που αφορούν το ενοίκιο των Δημοτικών Αποθηκών παραλίας, και που η ΔΕΤΑΕ έχει υπομισθώσει νόμιμα στην ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, λόγω της οικονομικής αδυναμίας στην οποία έχει περιέλθει η Δ.Ε.Τ.Α.Ε., από γεγονότα ανώτερης βίας και μάλιστα διότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμούπολης αύξανε το μηνιαίο μίσθωμα των εν λόγω αποθηκών, χωρίς όμως στο χρονικό διάστημα αυτό, η Δ.Ε.Τ.Α.Ε., να έχει μπορέσει αντιστοίχως, να αυξήσει το προς αυτήν καταβαλλόμενο μίσθωμα από την προαναφερθείσα υπομίσθωση.»

β) Την υπ’ αριθ. 291 Γνωμοδοτική Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ν. Βιτάλη, που έχει ως εξής:

«1. Το επίμαχο πρόβλημα δημιουργήθηκε, με τις εκ μέρους του Δήμου Ερ-μουπόλεως μονομερείς αυξήσεις και προσδιορισμούς του καταβαλλομένου από την Δ.Ε.Τ.Α.Ε. μισθώματος, που αφορούσε στις δημοτικές αποθήκες του λιμένος Ερμουπόλεως, οι οποίες εξεμισθώθησαν σ΄ αυτήν, (δηλ. την Δ.Ε.Τ.Α.Ε.), με την περαιτέρω υποχρέωση αυτής, να τις υπομισθώσει προς την «ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», χωρίς όμως προηγουμένως ή έστω συγχρόνως μ΄αυτό, να έχει διασφαλισθεί η αντίστοιχη αύξηση του καταβαλλομένου από την τελευταία προς την Δ.Ε.Τ.Α.Ε., μισθώματος. Σημειωτέον ότι η «ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», κάθε άλλο σύμφωνη ή συναινετική ή επιδεκτική ήταν για οποιαδήποτε αύξηση του μισθώματος, (θεωρώντας εν γνώσει της αναληθώς και αντιτείνοντας ότι δήθεν πρόκειται για «αποζημίωση χρήσεως» και όχι για «μίσθωμα»), και τούτο αποδείχθηκε από την μετέπειτα διελκυστίνδα και σφοδρή αντίσταση και αντιρρήσεις που αυτή προέβαλε στις επακολουθήσασες δίκες περί την αναπροσαρμογή του υπό ενδιαφέρον μισθώματος, και τούτο είναι γνωστό στον υπογράφοντα την παρούσα Γνωμοδότηση, αφού στην προκειμένη περίπτωση ενήργησε ως Πληρεξούσιος-courant Δικηγόρος της Δ.Ε.Τ.Α.Ε.κατά της «ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», και ακόμη επειδή τούτο αποτελεί τοπικό πασίδηλο και βεβαίως γεγονός γνωστό τοις πάσι, (στη Σύρο και όχι μόνον), και βέβαια καθ΄ υποχρέωση και νομική επιταγή, και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Με βάση τον κανόνα του ότι «ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα», φρονούμε ότι ουδείς σώφρων και συνετός άνθρωπος, ουδέ βεβαίως το Δημοτικό Συμβούλιο, δύναται να επιζητήσει από την Δ.Ε.Τ.Α.Ε. χρήματα ενοικίου τα οποία αυτή ουδέποτε εισέπραξε, πόσω μάλλον αδιανόητο τυγχάνει να της επιβληθούν και να επιδιωχθούν προσαυξήσεις επί των ανεισπράκτων και μη εκζητηθέντων νομίμως μισθωμάτων αυτών.

3. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 174 του Ν. 3.463/2006, («Ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»), προβλέπει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε οικονομική αδυναμία του οφειλέτη, που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας.

4. Η εν προκειμένω και εν δυνάμει αντίδικος του καθ΄ ημάς Δήμου, Δ.Ε.Τ.Α. Ε., (καθ΄ όσον αφορά τις συγκεκριμένες εξ ενοικίων οφειλές της), φρονούμε και γνωμοδοτούμε συνεπώς, ότι πρέπει να απαλλαγεί από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των ενοικίων, τα οποία ουδέποτε εισέπραξε από την «ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», διότι η τοιαύτη «μη καταβολή» των, στη βάση του ειρηθέντος κανόνα, δηλ. του ότι «ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα», εγένετο πράγματι από οικονομική αδυναμία της, που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, και μάλιστα από το γεγονός ότι της επεβλήθη συγκεκριμένο ενοίκιο από το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να έχει εν τω μεταξύ διασφαλισθεί, (με περιρρέουσα και ενδημούσα επί της υποθέσεως στρατηγική και συνεπίκουρη «συνευθύνη» και του σχετικώς αποφασίσαντος Δημοτικού Συμβουλίου), η προηγούμενη ή, -τουλάχιστον-, ταυτόχρονη αντίστοιχη αύξηση μισθώματος του αυτού πράγματος, (δηλ. των δημοτικών αποθηκών), που κατεβάλλετο από την υπομισθώτρια «ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» προς την υπεκμισθώτρια Δ.Ε.Τ.Α.Ε. (Κατά ταύτα συνεπώς φρονούμε, ότι το πρώτον έδει να διασφαλισθεί το ύψος της αυξήσεως του καταβαλλομένου και καταβλητέου μισθώματος από την «ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» προς την Δ.Ε.Τ.Α.Ε., και μετά ταύτα να επακολουθήσει και αυτοθρόως, η αντίστοιχη εκζήτηση αύξησης του μισθώματος της Δ.Ε.Τ.Α.Ε. προς τον Δήμο Ερμουπόλεως).-


2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση κατά αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου πρόσθεσε τα εξής:
«Η διάταξη του αρ. 174 παρ. 3 εδ. Β του ισχύοντος δημοτικού κώδικα έχει θέσει και εφαρμόζεται εν προκειμένω, διότι σύμφωνα και με έρευνα και πληροφόρησή μας από τις οικονομικές υπηρεσίες του δήμου έχουν προηγηθεί ληξιπρόθεσμες εγγραφές των επίμαχων χρεών της ΔΕΤΑΕ στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου που έχουν γίνει από μακρού χρόνου ήδη οριστικές. Έχουν περάσει άπρακτες οι νόμιμες προθεσμίες για την άσκηση των ενδίκων μέσων, ακόμη δε οι σχετικές πληροφορίες που έχουμε λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ταμείων, της οικονομικής εφορίας, των αστυνομικών αρχών, του κτηματολογικού γραφείου Σύρου κλπ., προκύπτει ότι ομολογουμένως υφίσταται πλήρης και αντικειμενική οικονομική αδυναμία της ΔΕΤΑΕ περί την πληρωμή των επίμαχων χρεών, πράγμα που οδηγεί ευθέως στην δυνατότητα και μάλιστα κατά την γνώμη μας υποχρεωτικότητα εφαρμογής του εδ. Β της παρ. 3 του αρθ. 174 του Δημοτικού Κώδικα.»
3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την απαλλαγή προσαυξήσεων εκπροθέσμων καταβολών της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Ερμούπολης (ΔΕΤΑΕ) που αφορούν το ενοίκιο των Δημοτικών Αποθηκών παραλίας, και που η ΔΕΤΑΕ έχει υπομισθώσει νόμιμα στην ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, λόγω της οικονομικής αδυναμίας στην οποία έχει περιέλθει η Δ.Ε.Τ.Α.Ε., από γεγονότα ανώτερης βίας.
4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν. Ροσσολάτος, Δ. Λεονταρίτης, Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Ε. Ψαλλίδα, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Ν. Αλμπανόπουλος, Μ. Μανθόπουλος, σύνολο δώδεκα (12) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Δαδάος, Κ. Δαφνάς, Κ. Απέργης, Α. Δαμίγου, Ε. Κουκής, Γ. Παπαμανώλης, σύνολο έξι (6) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Μ. Δαδάος, δεν πείστηκαν πλήρως ότι συντρέχουν οι λόγοι του αρθ. 174 παρ. 3 εδ. β, που αναφέρονται σε οικονομική αδυναμία από γεγονότα ανωτέρας βίας.
5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μ. Δαδάος, Κ. Δαφνάς, Κ. Απέργης, Α. Δαμίγου, Ε. Κουκής, Γ. Παπαμανώλης,
Α. Εγκρίνει την απαλλαγή προσαυξήσεων εκπροθέσμων καταβολών της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Ερμούπολης (ΔΕΤΑΕ) που αφορούν το ενοίκιο των Δημοτικών Αποθηκών παραλίας, και που η ΔΕΤΑΕ έχει υπομισθώσει νόμιμα στην ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, λόγω της οικονομικής αδυναμίας στην οποία έχει περιέλθει η Δ.Ε.Τ.Α.Ε., από γεγονότα ανώτερης βίας.
Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.