u0391u03c0u03bfu03c6u03acu03c3u03b5u03b9u03c2 u0394u03b7u03bcu03bfu03c4u03b9u03bau03bfu03cd u03a3u03c5u03bcu03b2u03bfu03c5u03bbu03afu03bfu03c5 u0394. u0395u03c1u03bcu03bfu03cdu03c0u03bfu03bbu03b7u03c2

Εκτύπωση

Απόφαση 51 - Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας γάλατος για το προσωπικό του Δήμου

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Από το Πρακτικό της 07/02/2007
με αριθμ. 4 Συνεδρίασης
ου Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας γάλατος για το προσωπικό του Δήμου έτους 2007»
1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος
α) Το με αριθ. πρωτ. 891/5-2-2007 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών:
«Κύριε πρόεδρε,
Σύμφωνα με την 53361/2.10.2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 441/Β’/06), χορηγείται κάθε χρόνο, στο προσωπικό που απασχολείται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ένα (1) λίτρο γάλα την ημέρα φρέσκο.

Με την 217/12.12.06 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, καταρτίστηκαν οι όροι για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια γάλατος για το προσωπικό του Δήμου, για το έτος 2007.
Η προμήθεια θα πραγματοποιείτο έπειτα από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην ισχύουσα χονδρική τιμή και υποβολή δειγμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Π.Δ. 410/1995.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στα 24.136,20€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.€, και αφορά στην ποσότητα των 19.800κυτίων περίπου, γάλατος, φρέσκου, σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, για όλο το έτος.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, και η δαπάνη βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2007
Κατόπιν της εγκρίσεως από την Δημαρχιακή Επιτροπή των όρων του διαγωνισμού καταρτίστηκε η προκήρυξη, και πραγματοποιήθηκε η δημοσίευση της περίληψης στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,στις εφημερίδες, Κοινή Γνώμη, Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών και στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Απεστάλη επίσης στο Επιμελητήριο Κυκλάδων και στον Εμπορικό Σύλλογο Σύρου.
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε η 29/12/2007, και επαναληπτική αυτής, η 4/1/2007.
Στις ανωτέρω ημερομηνίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, επομένως ο διαγωνισμός κρίνεται άγονος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Δ.Κ.Κ καταργείται το Π.Δ. 28/80 και η εν λόγω προμήθεια μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιείται με τον ΕΚΠΟΤΑ. Στο άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ αναφέρεται ότι η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης πραγματοποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του αρμοδίου για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού οργάνου. Στην απόφαση θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν στην προσφυγή αυτή. Επίσης θα αναφέρονται τα στοιχεία του προμηθευτή στον οποίο γίνεται η ανάθεση, το είδος και οι ποσότητες της προμήθειας , ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, το χρονικό διάστημα της προμήθειας, οι τυχόν προσφορές που συγκεντρώθηκαν, και θα εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Επομένως, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε τη λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας γάλατος για το προσωπικό του Δήμου, προϋπολογισμού 24.136,20€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.€, η οποία αφορά στην ποσότητα των 19.800κυτίων περίπου, γάλατος, φρέσκου, σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, για το έτος 2007.
Για την εν λόγω διαδικασία συγκεντρώθηκαν προσφορές, τις οποίες θέτουμε υπόψη του συμβουλίου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών, η ανάθεση πραγματοποιείται σε αυτόν που υπέβαλε την οικονομικότερη προσφορά.»
β) Τις τέσσερις (4) υποβληθείσες προσφορές :
1) ΑΤΛΑΝΤΙΚ Σ/Μ: Δέλτα πλήρες φρέσκο γάλα 1 L 1,17 €
Φάγε 10 πλήρες φρέσκο 1 L 1,25 €
2) ΝΕΩΡΙΟ Σ/Μ: Φρέσκο γάλα Δέλτα πλήρες 1 Λ 1,18 €
» » Φάγε πλήρες 1 Λ 1,31 €
» » Βιοσύρ 1 Λ 1,39 €
3) Τροφοεμπορική: Γάλα φρέσκο Δέλτα 1 λίτρου 1,25 €
4) Ένωση Αγρ. Συν/σμών: φιάλη λίτρου Βιοσύρ 1,28 €
2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας γάλατος για το προσωπικό του Δήμου για το έτος 2007, στο Σούπερ Μάρκετ «Ατλάντικ» το οποίο υπέβαλλε την οικονομικότερη προσφορά: 1,17 € το 1 λίτρο φρέσκο γάλα πλήρες μάρκας «Δέλτα», ως εισηγείται και το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου.
4.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, της υπ’ αριθ. 53361/2.10.2006 Κ.Υ.Α., του Π.Δ. 28/1980, του Π.Δ. 410/95 και του αρθ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ.
5.- Την σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας γάλατος για το προσωπικό του Δήμου, στο Σούπερ Μάρκετ «Ατλάντικ» το οποίο υπέβαλλε την οικονομικότερη προσφορά: 1,17 € συν ΦΠΑ 6%, το λίτρο φρέσκο γάλα πλήρες μάρκας «Δέλτα», για το έτος 2007, συνολικού προϋπολογισμού 24.136,20 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%, η οποία αφορά στην ποσότητα 19.800 κυτίων περίπου.
Β. Η απ’ ευθείας ανάθεση γίνεται αφού προηγήθηκε η διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, του οποίου οι όροι είχαν εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή, είχε δημοσιευθεί σε εφημερίδες τοπικής και πανελλήνιας εμβέλειας, διεξήχθη στις 29/12/2006 και επαναλήφθηκε στις 04/01/2007, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και κρίθηκε άγονος.
Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.