u0391u03c0u03bfu03c6u03acu03c3u03b5u03b9u03c2 u0394u03b7u03bcu03bfu03c4u03b9u03bau03bfu03cd u03a3u03c5u03bcu03b2u03bfu03c5u03bbu03afu03bfu03c5 u0394. u0395u03c1u03bcu03bfu03cdu03c0u03bfu03bbu03b7u03c2

Εκτύπωση

Απόφαση 56 - Ένταξη του Δήμου Ερμούπολης στο Πρόγραμμα "I-PORTS"

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Από το Πρακτικό
της 01/03/2007 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 56

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Ένταξη του Δήμου Ερμούπολης στο Πρόγραμμα "I-PORTS"»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθ. πρωτ. 1484/21-02-2007 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας:

«Παρακαλούμε να εγκρίνετε την ένταξη του Δήμου στο διακρατικό πρόγραμμα iPORTS στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III, ARCHIMED. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οκτώ (8) συνολικά εταίροι από τέσσερις (4) χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Λίβανος).

Το πρόγραμμα iPORTS έχει ως στόχο την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών στα λιμάνια της Μεσογείου.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του προγράμματος iPORTS αποτελεί ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο τα λιμάνια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τηλεπικοινωνίες και τις τηλεματικές τεχνολογίες έτσι ώστε να αναδειχθεί καλύτερα ο ρόλος τους ως πύλες για την τοπική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στα λιμάνια, ώστε αυτά να επανακτήσουν το ρόλο που είχαν και να αποτελέσουν αναπτυξιακές πύλες για τις τοπικές οικονομίες προσφέροντας προηγμένες υπηρεσίες σε επιβάτες και επαγγελματίες.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν προηγμένα συστήματα τηλεματικής για την ανταλλαγή δεδομένων (εισιτήρια, δρομολόγια, υπηρεσίες υποστήριξης) στα λιμάνια και ευρύτερα της περιοχής εφαρμογής, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός θαλάσσιου δικτύου στη Μεσόγειο.

Οι συμμετέχοντες εταίροι του έργου αποτελούν περιφερειακές διοικήσεις και αρχές στα λιμάνια της Ερμούπολης, της Ρόδου, της Χίου, της Λέσβου και τα διεθνή λιμάνια της Κατάνια στη Σικελία, της Βηρυτού και της Βαλέτα στη Μάλτα.

Το έργο θα αναλύσει τις ανάγκες μεταφορών κάθε περιοχής και θα σχεδιάσει κατάλληλες μεθοδολογίες ώστε οι σύγχρονες τεχνολογίες να μπορούν να αντιμετωπίσουν διάφορα προβληματικά ζητήματα και να καλύψουν ανάγκες των χρηστών (επιβατών, επαγγελματιών) με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο.

Το έργο iPORTS θα αναπτύξει ένα συνολικό σχέδιο για εφαρμογές υποστήριξης των μεταφορών επιβατών και πιο ειδικά θα συγκεντρώσει στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με την κίνηση και ειδικές ανάγκες ανά λιμάνι που συμμετέχει. Στη συνέχεια, θα εφαρμοστεί πιλοτικά η εφαρμογή iPORTAII, που θα συμβάλει στη δικτύωση των λιμένων του έργου σε ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας. Τέλος, το έργο θα αποτιμήσει τις προοπτικές και τη ζήτηση της εφαρμογής και σε άλλες περιοχές.

Το έργο θα στηριχθεί στην επιστημονική εποπτεία του Τμήματος Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την συνεργασία με το Δήμο Ερμούπολης, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για τον Δήμο Ερμούπολης είναι 84.870,00€ και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Προτείνεται επίσης, ο ορισμός του Δημήτρη Κορφιάτη, ΠΕ 5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπαλλήλου της υπηρεσίας μας, ως υπεύθυνου των ανωτέρων προγραμμάτων.

Η υπηρεσία μας εισηγείται για την παραπάνω απόφαση και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.»

2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Ερμούπολης στο διακρατικό Πρόγραμμα iPORTS στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III, ARCHIMED, το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών στα λιμάνια της Μεσογείου με εγκεκριμένο προϋπολογισμό για τον Δήμο μας 84.870,00 € και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Επίσης να ορισθεί ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δημήτρης Κορφιάτης, ΠΕ5 Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος, ως υπεύθυνος των ανωτέρω προγραμμάτων.

4.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

5.- Την σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Ερμούπολης στο διακρατικό Πρόγραμμα iPORTS στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III, ARCHIMED, το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών στα λιμάνια της Μεσογείου με εγκεκριμένο προϋπολογισμό για τον Δήμο μας 84.870,00 € και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Β. Ορίζει τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δημήτρη Κορφιάτη, ΠΕ5 Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο, ως υπεύθυνο των ανωτέρω προγραμμάτων.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.