Αποφάσεις Δ.Σ. 2008

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2008

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμούπολης κατά το έτος 2008.
Εκτύπωση

Απόφαση 282/2008 - Αναπροσαρμογή τελών Σφαγείου ο.ε. 2009

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό
της 11/12/2008 με αριθμ. 27 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 282

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών Διαδημοτικού Σφαγείου ο.ε. 2009»

1.- Την προφορική εισήγηση του κ. Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος το υπ΄ αριθ. 4/2008 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Λειτουργίας των Σφαγείων (συνημμένο),

2.- Την γενοµένη διαλογική συζήτηση ως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθµο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την αναπροσαρμο-γή των συντελεστών των τελών του Διαδημοτικού Σφαγείου για το ο.ε. 2009, κατά 3,5% (τιμαριθμική αναπροσαρμογή), σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4/2008 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Λειτουργίας των Σφαγείων.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Π. Μώτος, Ν. Ροσσολάτος, Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Ν. Αλμπανόπουλος, σύνολο δέκα (10) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Δαδάος, Κ. Δαφνάς, Ε. Χαλκιάς, Α. Δαμίγου, Γ. Παπαμανώλης, Χ. Μώτος, Κ. Απέργης, Ε. Κουκής, σύνολο οχτώ (8) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Γ. Παπαμανώλης, εμείς διαφωνούμε με αυτόν τον τρόπο διαχείρισης των Σφαγείων, οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τελών δεν πρόκειται να αλλάξει την κατάσταση. Θεωρούμε απαραίτητη μια οικονομοτεχνική μελέτη που θα μας δείχνει τον τρόπο, πως αυτό το Σφαγείο θα λειτουργήσει και θα είναι βιώσιμο. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Μανθόπουλος, απουσίαζε την ώρα της ψηφοφορίας.

5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μ. Δαδάου, Κ. Δαφνά, Ε. Χαλκιά, Α. Δαμίγου, Γ. Παπαμανώλη, Χ. Μώτου, Κ. Απέργη, Ε. Κουκή

Εγκρίνει την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών του Διαδημοτικού Σφαγείου για το ο.ε. 2009, κατά 3,5% (τιμαριθμική αναπροσαρμογή), σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4/2008 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Λειτουργίας των Σφαγείων, και έχει ως εξής:

Βοοειδή 25,34 € /τεμάχιο

Μόσχοι 25,34 € /τεμάχιο

Πρόβατα 2,37 € /τεμάχιο

Αμνοί 2,37 € /τεμάχιο

Χοίροι 12,90 € /τεμάχιο

Χοιρίδια 6,76 € /τεμάχιο

Για την περίπτωση που τα σφάγια τοποθετούνται στο ψυγείο του σφαγείου επιβάλλεται τέλος χρήσης και φύλαξης 15€/ημέρα/ζώο.

Εκτύπωση

Απόφαση 146/2008 - Παράταση προθεσμιας έργου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό

της 04/07/2008 με αριθμ.16 Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 146

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5652/27-06-2008, πρόσκληση του Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με παρουσία των δημοτικών συμβούλων κ.κ.: Π. ΜΩΤΟΣ, Ν. ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ, Γ. ΚΕΡΑΝΗΣ, Γ. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ, Δ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ, Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, Σ. ΜΗΛΙΩΤΗΣ, Ε. ΨΑΛΛΙΔΑ, Γ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ, Α. ΒΑΦΙΑ, Μ. ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΔΑΦΝΑΣ, Κ . ΑΠΕΡΓΗΣ, Ε. ΧΑΛΚΙΑΣ, Α. ΔΑΜΙΓΟΥ, Ε. ΚΟΥΚΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, Χ. ΜΩΤΟΣ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Δ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ, Ν. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΔΑΔΑΟΣ, απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ.

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ.

Αφού έλαβε υπόψη :

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων Δήμου Ερμούπολης»

Την προφορική εισήγηση του Προέδρου ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος:

1. Το με αριθ. πρωτ. 5660/27-6-2008 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας:

«Κύριε Δήμαρχε,

σας γνωστοποιούμε ότι ο Ανάδοχος του έργου του θέματος, ΠΥΛΩΝ Α.Ε., υπέβαλλε µε το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του, αίτηση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, η οποία σύμφωνα µε την σύμβαση που υπεγράφη στις 12/10/2005, έληγε στις 12/04/2007. Εν συνεχεία και σύμφωνα µε τις υπ' αριθμόν 127/24-4-2007 και 299/26-11-2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης, χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης για έξι (6) και για τρεις (3) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 12/01/2008.

Σύμφωνα µε τον ανάδοχο και για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό το οποίο και σας επισυνάπτουμε, ζητείται πεντάμηνη παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου.

Η Υπηρεσία, μελέτησε το αίτημα του Αναδόχου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7, του άρθρου 36 του Π.Δ.609/85, προτείνει την χορήγηση παράτασης «χωρίς αναθεώρηση», διάρκειας πέντε (5) μηνών και δεκαοκτώ (18) ημερών, διότι ο Ανάδοχος ναι µεν είναι υπαίτιος για τις καθυστερήσεις που προέκυψαν, αλλά όχι στο σύνολο των υπολειπομένων εργασιών.

Ειδικότερα, ο επιπλέον χρόνος που προτείνουμε σε σχέση µε την ζητούμενη από τον ανάδοχο παράταση, προέκυψε λόγω επιπλέον καθυστερήσεων, οι οποίες εμφανίστηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από το αίτημα του αναδόχου μέχρι σήμερα και οι οποίες οφείλονται στην ηλεκτροδότηση του κτηρίου µε κατάλληλα επαυξημένη παροχή, προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές λειτουργίας των ανελκυστήρων του κτηρίου. Αφετέρου, η προτεινόμενη παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, αφού οι υπολειπόμενες εργασίες αποτελούν το 15% περίπου του συνόλου των συμβατικών εργασιών. Εκτιμούμε δε, ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις καθυστερήσεις που προέκυψαν, για μέρος µόνο των υπολειπομένων εργασιών και όχι για το σύνολο τους, αφού οι καθυστερήσεις στην πληρωμή ορισμένων λογαριασμών, επέφεραν οικονομική δυσχέρεια στον ανάδοχο µε αποτέλεσμα να επηρεάζεται και ο µμετέπειτα προγραμματισμός και εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών. Έτσι, προτείνουμε η παράταση να χορηγηθεί χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών, αφού εκτιμούμε ότι ο ανάδοχος, δεν ευθύνεται για τις καθυστερήσεις του συνόλου των υπολειπομένων εργασιών.

Για όλους λοιπόν του παραπάνω λόγους και σύμφωνα και µε το β' σχετικό όπου προεγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του τίτλου, από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και την έγκριση της ανωτέρω παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κτηρίου Στάθμευσης Αυτοκινήτων Δήμου Ερμούπολης» για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών μηνών και δεκαοκτώ (18) ημερολογιακών ημερών, ήτοι περαίωση των εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 30/06/2008, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών.»

2. Το με αριθ. πρωτ. 1827/11-1-08 και Δήμου 270/14-1-08 έγγραφο της Πυλών ΑΕ

«Κύριοι,

Την 26η Ιανουαρίου 2007, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1470 επιστολή μας αιτηθήκαμε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου για τους κάτωθι βάσιμους και ουσιαστικούς λόγους:

 • λόγω καθυστέρησης στην εκκαθάριση και παράδοση του χώρου εργοταξίου
 • λόγω εργασιών μετατόπισης ταυ αγωγού της ΔΕΥΑΕ εκτός του ορίου εκσκαφής θεμελίωσης
 • λόγω καθυστέρησης στην έγκριση της μελέτης θεμελίωσης
 • λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα καθώς και ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
 • λόγω επίσημων αργιών, Χριστούγεννα, Πάσχα κ.λ.π.
 • λόγω απεργίας των μηχανικών μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ
 • λόγω μη λειτουργίας των εργοστασίων παραγωγής σκυροδέματος την περίοδο των Χριστουγέννων και τον Αύγουστο
 • λόγω αναμονής διευθέτησης των λεπτομερειών της μελέτης του έργου όπως Π.χ. πίνακας κουφωμάτων, σχέδιο στέγης, χώροι WC κ.λ.π. χωρίς τα οποία δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών
 • και τέλος λόγω των καθυστερήσεων στην πληρωμή των εγκεκριμένων λογαριασμών.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη πληρωμή εγκεκριμένων λογαριασμών επιφέρει σημαντική οικονομική εξάντληση, όταν μάλιστα οι εργασίες πληρώνονται με πολύ χαμηλές τιμές, σε περιόδους διαρκούς και έντονης οικονομικής κρίσης (αυξήσεις βασικών υλικών, καύσιμα, οικοδομικό υλικά κ.λπ.)

Για τους παραπάνω λόγους αιτηθήκαμε συνολική παράταση 12 μηνών, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο την 12.04.08, όμως εγκρίθηκε παράταση μόνο 6 μηνών.

Την 101 Οκτωβρίου 2007 με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1745 επιστολή μας αιτηθήκαμε εκ νέου παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου για τους παραπάνω αναφερθέντες λόγους, οι οποίοι δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην από 20.04.07 έγκριση της Υπηρεσίας και επιπλέον για την καθυστέρηση έγκρισης του 1 ου ΑΠΕ, στον οποίοπεριλαμβάνονται νέες εργασίες καθώς και τροποποιήσεις της υπάρχουσας μελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του έργου.

Για τους λόγους αυτούς αιτηθήκαμε παράταση 8 μηνών, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο την 12.06.08, όμως εγκρίθηκε παράταση 3 μηνών.

Επειδή οι παραπάνω λόγοι είναι ουσιαστικοί, δεν έχουν αρθεί όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο έργο λόγω των προαναφερθέντων λόγων και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον την εταιρεία μας για την ταχύτερη εκτέλεση των εργασιών, παρακαλούμε όπως γίνουν δεκτοί οι παραπάνω λόγοι από την Υπηρεσία και εγκριθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά 5 μήνες, δηλαδή μέχρι την 12.06.08.»

3. Την με αριθ. πρωτ. 6505/25-6-08 και Δήμου 5560/27-6-2008 προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, που έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια του (α) σχετικού, με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας αίτημα προέγκρισης για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος της ομότιτλης πράξης και έχοντας υπόψη το σημείο 11 του (β) σχετικού, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι προεγκρίνουμε, τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης , χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών μηνών και δεκαοχτώ (18) ημερών, δηλαδή έως 30-6-2008.

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση στην υπηρεσία μας της Απόφασης έγκρισης της παράτασης καθώς και για την υποβολή τροποποιημένου ΤΔΕ/Υ στο οποίο θα πρέπει να αποτυπώνονται οι νέες διοικητικές καταστάσεις της πράξης.

Τα στελέχη της Ε.Δ.Α. είναι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση.»

4. Την γενοµένη διαλογική συζήτηση ως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθµο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία μεταξύ άλλων ο Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Γ. Συνοδινός παρευρέθηκε και ενημέρωσε το Σώμα επί του θέματος της παράτασης.

5. Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κτηρίου Στάθμευσης Αυτοκινήτων Δήμου Ερμούπολης» για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών μηνών και δεκαοκτώ (18) ημερολογιακών ημερών, ήτοι περαίωση των εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 30/06/2008, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών, ως εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία.

6. Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Π. Μώτος, Ν. Ροσσολάτος, Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Ε. Ψαλλίδα, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Μ. Μανθόπουλος, Κ. Απέργης, σύνολο δώδεκα (12) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Κ. Δαφνάς, Ε. Χαλκιάς, Α. Δαμίγου, Ε. Κουκής, Γ. Παπαμανώλης, Χ. Μώτος, σύνολο έξι (6) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Κ. Δαφνάς, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε όχι μόνο στην παράταση του έργου, αλλά ούτε και στη φαρσοκωμωδία, διότι είναι ένα έργο που το περιμένει πως και πως ο κόσμος να τελειώνει αφ’ ενός και αφ’ ετέρου αφήνουμε ασύδοτους τους εργολάβους να κάνουν ότι θέλουν και όποτε θέλουν χωρίς να έχουν καμία συνέπεια.

7. Της διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Κ. Δαφνά, Α. Δαμίγου, Ε. Χαλκιά, Ε. Κουκή, Χ. Μώτου

Εγκρίνει την παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κτηρίου Στάθμευσης Αυτοκινήτων Δήμου Ερμούπολης» για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών μηνών και δεκαοκτώ (18) ημερολογιακών ημερών, ήτοι περαίωση των εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 30/06/2008, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της απόφασης.

Εκτύπωση

Απόφαση 145/2008 - Έγκριση φάσης IV Κυκλοφοριακής Μελέτης

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό

της 04/07/2008 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 145

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5652/27-06-2008, πρόσκληση του Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με παρουσία των δημοτικών συμβούλων κ.κ.: Π. ΜΩΤΟΣ, Ν. ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ, Γ. ΚΕΡΑΝΗΣ, Γ. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ, Δ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ, Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, Σ. ΜΗΛΙΩΤΗΣ, Ε. ΨΑΛΛΙΔΑ, Γ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ, Α. ΒΑΦΙΑ, Μ. ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΔΑΦΝΑΣ, Κ . ΑΠΕΡΓΗΣ, Ε. ΧΑΛΚΙΑΣ, Α. ΔΑΜΙΓΟΥ, Ε. ΚΟΥΚΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, Χ. ΜΩΤΟΣ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Δ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ, Ν. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΔΑΔΑΟΣ, απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ.

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ.

Αφού έλαβε υπόψη :

ΘΕΜΑ: Έγκριση της φάσης IV της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος:

Το με αριθ. πρωτ. 4990/13-6-2008 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας:

«Ο Ανάδοχος της μελέτης του θέματος, υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 12/11/2007 την φάση IV της μελέτης του θέματος η οποία περιλαμβάνει την «επεξεργασία και προγραμματισμός υλοποίησης του επιλεγέντος κυκλοφοριακού σχεδίου», όπως αυτό επιλέχθηκε µε την 226/2007 απόφαση του Δ.Σ.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερμούπολης, αφού εξέτασε τα παραδοτέα των ανωτέρω φάσεων της μελέτης και λαμβάνοντας υπόψη την από 10/3/2006 σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης, την 226/2007 απόφαση του Δ.Σ., το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και την ισχύουσα νομοθεσία περί μελετών, παρακαλεί για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. του Δήμου Ερμούπολης και εισηγείται:

την έγκριση και προσωρινή παραλαβή της φάσης IV της μελέτης µε τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης», σύμφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005, ως αποβληθείσα εμπρόθεσμα και σύμφωνα µε την από 10/3/2006 σύμβαση, το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και την ισχύουσα νομοθεσία, µε τις εξής παρατηρήσεις:

 1. η οδός Νηρέως στο τμήμα μεταξύ των οδών Κουντουριώτη και Αγ. Γεωργίου, να μονοδρομηθεί µε κατεύθυνση προς Αγ. Γεωργίου,
 2. η στάθμευση στην οδό Κατραµάνδου να επιτρέπεται παρά τη δεξιά πλευρά ως προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας της οδού.
 3. παρότι σύμφωνα µε τις κυκλοφοριακές μετρήσεις, οι κυκλοφοριακοί φόρτοι του βασικού οδικού δικτύου δεν δικαιολογούν την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, να δοθεί εντολή να μελετηθεί η σηματοδότηση της διασταύρωσης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου - Γαλησσά για λόγους ασφαλείας και µόνο.

Σημειώνεται επίσης για ενημέρωση σας, ότι:

 1. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις καλύπτουν ολόκληρη την έκταση του Δήμου, εντός του προτεινόμενου σχεδίου πόλεως από την υπό έγκριση Πολεοδομική Μελέτη. Στην περιοχή αυτή, περιλαμβάνονται οδοί στην περιοχή ευθύνης τόσο του Λιμενικού Ταμείου όσο και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και προ της εφαρμογής οποιουδήποτε μέτρου επί αυτών θα απαιτηθεί η σύμφωνη γνώμη των ανωτέρω αρμόδιων Υπηρεσιών.
 2. Η εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων, προϋποθέτει έκδοση απόφασης Κανονιστικού Περιεχομένου, μέρος της οποίας θα αποτελεί η Κυκλοφοριακή Μελέτη. Η Τεχνική Υπηρεσία ήδη επεξεργάζεται το κείμενο της παραπάνω απόφασης και θα το προωθήσει στην Δημαρχιακή Επιτροπή.
 3. Η αιτούμενη δια ταυ παρόντος απόφαση, θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των λοιπών θεμάτων που σχετίζονται µε την Κυκλοφοριακή Μελέτη (Ανάπλαση Παραλιακής Οδού, εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες κ.α.), την έκδοση εντολής προς τον μελετητή για τυχόν επιπλέον παραδοτέων και την πληρωμή του υπόψη υποβληθέντος σταδίου της μελέτης.»

2.- Την γενοµένη διαλογική συζήτηση ως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθµο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία μεταξύ άλλων ο Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Π. Καρακατσάνης παρευρέθηκε και ενημέρωσε το Σώμα επί του θέματος της Κυκλοφοριακής Μελέτης.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την προσωρινή παραλαβή της φάσης IV της μελέτης µε τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης», σύμφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005, ως αποβληθείσα εμπρόθεσμα και σύμφωνα µε την από 10/3/2006 σύμβαση, το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και την ισχύουσα νομοθεσία, µε τις παρατηρήσεις τις οποίες εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Π. Μώτος, Ν. Ροσσολάτος, Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Μ. Μανθόπουλος, Κ. Απέργης, σύνολο έντεκα (11) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Κ. Δαφνάς, Ε. Χαλκιάς, Α. Δαμίγου, Ε. Κουκής, Χ. Μώτος, σύνολο πέντε (5) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Κ. Δαφνάς, δεν εγκρίνουν την 4η φάση της μελέτης, διότι είναι πρόχειρη, με πολλές τροποποιήσεις που κάνατε ανάλογα με τα γούστα και τις εμπνεύσεις σας, της τελευταίας στιγμής. Επίσης όλοι οι σύλλογοι (εμπορικός, επαγγελματιών αυτοκινητιστών, ΚΤΕΛ, κ.λ.π.) σας έχουν γράψει κατά καιρούς ειρωνικά σχόλια για τις καθυστερήσεις και τις παλινωδίες σας στην υλοποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης, δηλ. το 100% των ανθρώπων της αγοράς σας έχουν έντονα αποδοκιμάσει και εσείς τους έχετε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Ψαλλίδα και Γ. Παπαμανώλης απουσίαζαν την ώρα της ψηφοφορίας.

5.- Της διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Κ. Δαφνά, Α. Δαμίγου, Ε. Χαλκιά, Ε. Κουκή, Χ. Μώτου

Εγκρίνει την προσωρινή παραλαβή της φάσης IV της μελέτης µε τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης», σύμφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005, ως αποβληθείσα εμπρόθεσμα και σύμφωνα µε την από 10/3/2006 σύμβαση, το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και την ισχύουσα νομοθεσία, µε τις εξής παρατηρήσεις:

 1. η οδός Νηρέως στο τμήμα μεταξύ των οδών Κουντουριώτη και Αγ. Γεωργίου, θα μονοδρομηθεί µε κατεύθυνση προς Αγ. Γεωργίου,
 2. η στάθμευση στην οδό Κατραµάνδου θα επιτρέπεται παρά τη δεξιά πλευρά ως προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας της οδού.
 3. παρότι σύμφωνα µε τις κυκλοφοριακές μετρήσεις, οι κυκλοφοριακοί φόρτοι του βασικού οδικού δικτύου δεν δικαιολογούν την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, θα δοθεί εντολή να μελετηθεί η σηματοδότηση της διασταύρωσης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου - Γαλησσά για λόγους ασφαλείας και µόνο.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της απόφασης.

Εκτύπωση

Απόφαση 161/2008 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2008-2010

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου, όπως παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2008:

Α' Φάση - Στρατηγική

Β' Φάση - Οικονομικός Προγραμματισμός

Διαβάστε τις ειδηγήσεις της δημοτικής μειοψηφίας:

Εναλλακτική Πρόταση για τη στρατηγική του Επιχειρησιακού Σχεδίου από τη δημοτική μειοψηφία (Α' φάση)

Κριτική για το κείμενο της Β' φάσης

Από το Πρακτικό
της 31/07/2008 με αριθμ. 18
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 161
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 6749/25-07-2008 πρόσκληση του Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με παρουσία των δημοτικών συμβούλων κ.κ.: Π. ΜΩΤΟΣ, Ν. ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ, Γ. ΚΕΡΑΝΗΣ, Γ. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ, Δ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ, Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, Σ. ΜΗΛΙΩΤΗΣ, Ε. ΨΑΛΛΙΔΑ, Γ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ, Α. ΒΑΦΙΑ, Ν. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΔΑΔΑΟΣ, Κ. ΔΑΦΝΑΣ, Κ . ΑΠΕΡΓΗΣ, Ε. ΚΟΥΚΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, Χ. ΜΩΤΟΣ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Δ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ, Ε. ΧΑΛΚΙΑΣ, Α. ΔΑΜΙΓΟΥ, απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ.

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ.

Αφού έλαβε υπόψη :

1.- ΘΕΜΑ: Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ερμούπολης 2008 – 2010

2.- Την προφορική εισήγηση της Προέδρου της Διεπιστημονικής Επιτροπής κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Αντιδημάρχου κας Άννας Βαφία:

«Κύριε Δήμαρχε, Κε Πρόεδρε, Κοι Συνάδελφοι,

Έρχεται σήμερα για συζήτηση και για ψήφιση το τελικό σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας. Είναι μία διαδικασία η οποία ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό και ολοκληρώνεται σήμερα μετά από μία επίμονη προσπάθεια της Επιτροπής η οποία συστήθηκε για τον σκοπό αυτό. Η ομάδα έργου κατάρτισης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Ερμούπολης απαρτίζεται από τους κάτωθι:

 1. Αννα Βαφία Αντιδήμαρχος Ερμούπολης, Πρόεδρος
 2. Μάνθο Μανθόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 3. Γεώργιο Παπαμανώλης, Δημοτικός Σύμβουλος Ερμούπολης, μέλος
 4. Βενετία Λειβαδάρα, Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,μέλος
 5. Παναγιώτη Καρακατσάνη Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών μέλος
 6. Σταύρο Φώταρη, Διευθυντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, μέλος

Σύμβουλοι:

 • Ιωάννης Πιταούλης, Οικονομολόγος
 • Ανδρέας Μαυράκης, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου
 • Παύλος Χατζηγρηγορίου Πολιτικός Μηχανικός ΜSc, Υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ερμούπολης

Τα σημαντικότερα προβλήματα που συναντήσαμε στην επεξεργασία του επιχειρησιακού προγράμματος είναι:

1. ότι επειδή γίνεται για πρώτη φορά αυτή η προσπάθεια στο δήμο μας αναζητούμε γνώσεις σε μία πρωτόγνωρη διαδικασία που είναι η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου μας.

2. δεν έχουμε διεύθυνση προγραμματισμού και σχεδιασμού στο Δήμο μας ειδικά τώρα που ξεκινά το ΕΣΠΑ και βρισκόμαστε σε φάση σύστασης αυτής της υπηρεσίας.

3. Δεν είχαμε τη συνεργασία που θα θέλαμε με τους φορείς της πόλεως μας, που εκλήθησαν στην α φάση και μοιράσαμε ερωτηματολόγια στους φορείς στα οποία όμως ελάχιστοι τα συμπλήρωσαν.

Θα πρέπει ίσως ο Δήμος εμείς δηλαδή, να έλθουμε σε επικοινωνία ξεχωριστά με τον κάθε φορέα της πόλεως μας και ίσως όχι με όλους μαζί συγχρόνως..
Οραμα κυρίες και κύριοι της σημερινής δημοτικής αρχής είναι μία Ερμούπολη που να εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής στους κατοίκους της. Μία πόλη που να αναπτύσσεται και να λειτουργεί στηριζόμενη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Αναδεικνύοντας την πολιτιστική της κληρονομιά σεβόμενη το περιβάλλον και εκμεταλλευόμενη τις νέες τεχνολογίες. Μία πόλη με κοινωνική ευαισθησία και δράση. Μια πόλη τελικά που να κρατάει τους ντόπιους στον τόπο τους και να αποτελεί πρόκληση για να την επισκεφθεί κανείς.

Οι διαδικασίες όλες για την σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος τηρήθηκαν πιστά και ζητάμε σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει και τον οικονομικό προγραμματισμό των σχεδίων δράσης. Αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε από τον δήμο μας είναι ένα βήμα εκκίνησης για την παραπέρα εξελικτική πορεία της διαδικασίας του προγραμματισμού των δράσεων οι οποίες θα εντάσσονται μέσα στο όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής.

Τώρα θα μου επιτρέψετε με δύο λόγια να παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2008-2010.

Εχουμε 4 άξονες:

Αξονας 1: Περιβάλλον - ποιότητα ζωής.

Στον άξονα αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία στο οικιστικό περιβάλλον (74% των κονδυλίων)

Αξονας 2: Κοινωνική πολιτική.

Αυξάνουμε την κοινωνική φροντίδα και αυξάνουμε πολύ τον πολιτισμό(49%). Επιδίωξη μας είναι να γίνει Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής. Επίσης για το 2009-2010 αναλαμβάνει ο Δήμος την στήριξη της λειτουργίας των κοινωνικών δομών όπως π.χ. το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός, το ΚΑΠΗ και διάφορες άλλες δράσεις που ο Δήμος προσπαθεί να δείξει την ευαισθησία του στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι αναλαμβάνοντας αυτές τις κοινωνικές δομές ο Δήμος μας θα πρέπει να δαπανεί κατ έτος 1.230.000 ευρώ.

Αξονας 3: Οικονομική Ανάπτυξη -Απασχόληση

Πολλές ενέργειες ή δράσεις εντάσσονται έμμεσα στην προώθηση του τουρισμού, όπως είναι τα Ερμουπόλεια, το Βιομηχανικό Μουσείο, το Λαογραφικό, οι Αναπλάσεις Περιβάλλοντος, οι ευρυζωνικές συνδέσεις και βεβαίως πάντα περιμένουμε προτάσεις από τους φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό.

Αξονας 4.Βελτίωση διοικητικής ικανότητας δήμου

Αυξήσαμε τα κονδύλια για τη βελτίωση της δημοτικής περιουσίας 46% και τα κονδύλια για την προστασία της ζωής των πολιτών 42%.

Το συμπέρασμα της εμπειρίας μας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία σχεδιασμού. Δηλαδή όχι να μας κατευθύνουν τα χρήματα που περιμένουμε από τρίτους πόρους όπως π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτος κ.λ.π. αλλά εμείς να κάνουμε την κατανομή των πόρων σύμφωνα με το όραμα μας για την πόλη μας.»

3.- Την γενοµένη διαλογική συζήτηση ως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθµο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά την οποία μεταξύ άλλων, ενημέρωσαν το Σώμα επί του θέματος οι Σύμβουλοι της Επιτροπής κ.κ. Ανδρ. Μαυράκης Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, Π. Χατζηγρηγορίου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Υ.Δ.Ε., και το μέλος της Επιτροπής Β. Λειβαδάρα, Δ/ντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε το μέλος της Επιτροπής, Δημοτικός Σύμβουλους κ. Γ. Παπαμανώλης, ως κύριος εισηγητής της μειοψηφίας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Δαφνάς, ο Σύμβουλος της Επιτροπής Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Πιταούλης, ο Αντιπρόεδρος κ. Κ. Απέργης, ο αρχηγός της μειοψηφίας Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Δαδάος και τέλος ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Δεκαβάλλας ο οποίος ανέλυσε την πρόθεση της δημοτικής αρχής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

4.- Την πρόταση του Πρόεδρου όπως το Σώμα εγκρίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ερμούπολης 2008 – 2010, όπως κατετέθη βάσει του συνημμένου εντύπου από την Επιτροπή Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος.

5.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Π. Μώτος, Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Ε. Ψαλλίδα, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Ν. Αλμπανόπουλος, Μ. Μανθόπουλος, Κ. Απέργης, σύνολο δώδεκα (12) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Δαδάος, Κ. Δαφνάς, Γ. Παπαμανώλης, Χ. Μώτος, σύνολο οχτώ (4) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Μ. Δαδάος, αδυνατούν να ψηφίσουν το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου μας 2008 – 2010, καθόσον θεωρούν ότι στερείται ορθού στρατηγικού σχεδιασμού, με σκοπεύσεις που δεν δίνουν λύσεις σε χρόνια και σοβαρά προβλήματα του δήμου μας και το κυριότερο παρατηρούν έλλειψη του σοβαρού στοιχείου που λέγεται όραμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν. Ροσσολάτος και Ευθ. Κουκής απουσίαζαν την ώρα της ψηφοφορίας.

6.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Μ. Δαδάου, Κ. Δαφνά, Γ. Παπαμανώλη, Χ. Μώτου

Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ερμούπολης 2008 – 2010, όπως κατετέθη βάσει του συνημμένου εντύπου από την Επιτροπή Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

Εκτύπωση

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης της 31/8/2008

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ερμούπολη 25/07/2008
Αρ. πρωτ.: 6749


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2008, ώρα 6.30 μ.μ., για Δημοτικό Συμβούλιο με το κάτωθι θέμα:

Θέμα : Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ερμούπολης 2008 - 2010Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ