Αποφάσεις Δ.Σ. 2008

Εκτύπωση

Απόφαση 145/2008 - Έγκριση φάσης IV Κυκλοφοριακής Μελέτης

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Από το Πρακτικό

της 04/07/2008 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 145

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5652/27-06-2008, πρόσκληση του Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με παρουσία των δημοτικών συμβούλων κ.κ.: Π. ΜΩΤΟΣ, Ν. ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ, Γ. ΚΕΡΑΝΗΣ, Γ. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ, Δ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ, Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, Σ. ΜΗΛΙΩΤΗΣ, Ε. ΨΑΛΛΙΔΑ, Γ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ, Α. ΒΑΦΙΑ, Μ. ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΔΑΦΝΑΣ, Κ . ΑΠΕΡΓΗΣ, Ε. ΧΑΛΚΙΑΣ, Α. ΔΑΜΙΓΟΥ, Ε. ΚΟΥΚΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, Χ. ΜΩΤΟΣ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Δ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ, Ν. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΔΑΔΑΟΣ, απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ.

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ.

Αφού έλαβε υπόψη :

ΘΕΜΑ: Έγκριση της φάσης IV της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος:

Το με αριθ. πρωτ. 4990/13-6-2008 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας:

«Ο Ανάδοχος της μελέτης του θέματος, υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 12/11/2007 την φάση IV της μελέτης του θέματος η οποία περιλαμβάνει την «επεξεργασία και προγραμματισμός υλοποίησης του επιλεγέντος κυκλοφοριακού σχεδίου», όπως αυτό επιλέχθηκε µε την 226/2007 απόφαση του Δ.Σ.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερμούπολης, αφού εξέτασε τα παραδοτέα των ανωτέρω φάσεων της μελέτης και λαμβάνοντας υπόψη την από 10/3/2006 σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης, την 226/2007 απόφαση του Δ.Σ., το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και την ισχύουσα νομοθεσία περί μελετών, παρακαλεί για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. του Δήμου Ερμούπολης και εισηγείται:

την έγκριση και προσωρινή παραλαβή της φάσης IV της μελέτης µε τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης», σύμφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005, ως αποβληθείσα εμπρόθεσμα και σύμφωνα µε την από 10/3/2006 σύμβαση, το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και την ισχύουσα νομοθεσία, µε τις εξής παρατηρήσεις:

  1. η οδός Νηρέως στο τμήμα μεταξύ των οδών Κουντουριώτη και Αγ. Γεωργίου, να μονοδρομηθεί µε κατεύθυνση προς Αγ. Γεωργίου,
  2. η στάθμευση στην οδό Κατραµάνδου να επιτρέπεται παρά τη δεξιά πλευρά ως προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας της οδού.
  3. παρότι σύμφωνα µε τις κυκλοφοριακές μετρήσεις, οι κυκλοφοριακοί φόρτοι του βασικού οδικού δικτύου δεν δικαιολογούν την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, να δοθεί εντολή να μελετηθεί η σηματοδότηση της διασταύρωσης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου - Γαλησσά για λόγους ασφαλείας και µόνο.

Σημειώνεται επίσης για ενημέρωση σας, ότι:

  1. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις καλύπτουν ολόκληρη την έκταση του Δήμου, εντός του προτεινόμενου σχεδίου πόλεως από την υπό έγκριση Πολεοδομική Μελέτη. Στην περιοχή αυτή, περιλαμβάνονται οδοί στην περιοχή ευθύνης τόσο του Λιμενικού Ταμείου όσο και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και προ της εφαρμογής οποιουδήποτε μέτρου επί αυτών θα απαιτηθεί η σύμφωνη γνώμη των ανωτέρω αρμόδιων Υπηρεσιών.
  2. Η εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων, προϋποθέτει έκδοση απόφασης Κανονιστικού Περιεχομένου, μέρος της οποίας θα αποτελεί η Κυκλοφοριακή Μελέτη. Η Τεχνική Υπηρεσία ήδη επεξεργάζεται το κείμενο της παραπάνω απόφασης και θα το προωθήσει στην Δημαρχιακή Επιτροπή.
  3. Η αιτούμενη δια ταυ παρόντος απόφαση, θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των λοιπών θεμάτων που σχετίζονται µε την Κυκλοφοριακή Μελέτη (Ανάπλαση Παραλιακής Οδού, εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες κ.α.), την έκδοση εντολής προς τον μελετητή για τυχόν επιπλέον παραδοτέων και την πληρωμή του υπόψη υποβληθέντος σταδίου της μελέτης.»

2.- Την γενοµένη διαλογική συζήτηση ως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθµο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία μεταξύ άλλων ο Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Π. Καρακατσάνης παρευρέθηκε και ενημέρωσε το Σώμα επί του θέματος της Κυκλοφοριακής Μελέτης.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την προσωρινή παραλαβή της φάσης IV της μελέτης µε τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης», σύμφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005, ως αποβληθείσα εμπρόθεσμα και σύμφωνα µε την από 10/3/2006 σύμβαση, το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και την ισχύουσα νομοθεσία, µε τις παρατηρήσεις τις οποίες εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Π. Μώτος, Ν. Ροσσολάτος, Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Μ. Μανθόπουλος, Κ. Απέργης, σύνολο έντεκα (11) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Κ. Δαφνάς, Ε. Χαλκιάς, Α. Δαμίγου, Ε. Κουκής, Χ. Μώτος, σύνολο πέντε (5) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Κ. Δαφνάς, δεν εγκρίνουν την 4η φάση της μελέτης, διότι είναι πρόχειρη, με πολλές τροποποιήσεις που κάνατε ανάλογα με τα γούστα και τις εμπνεύσεις σας, της τελευταίας στιγμής. Επίσης όλοι οι σύλλογοι (εμπορικός, επαγγελματιών αυτοκινητιστών, ΚΤΕΛ, κ.λ.π.) σας έχουν γράψει κατά καιρούς ειρωνικά σχόλια για τις καθυστερήσεις και τις παλινωδίες σας στην υλοποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης, δηλ. το 100% των ανθρώπων της αγοράς σας έχουν έντονα αποδοκιμάσει και εσείς τους έχετε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Ψαλλίδα και Γ. Παπαμανώλης απουσίαζαν την ώρα της ψηφοφορίας.

5.- Της διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Κ. Δαφνά, Α. Δαμίγου, Ε. Χαλκιά, Ε. Κουκή, Χ. Μώτου

Εγκρίνει την προσωρινή παραλαβή της φάσης IV της μελέτης µε τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ερμούπολης», σύμφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005, ως αποβληθείσα εμπρόθεσμα και σύμφωνα µε την από 10/3/2006 σύμβαση, το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και την ισχύουσα νομοθεσία, µε τις εξής παρατηρήσεις:

  1. η οδός Νηρέως στο τμήμα μεταξύ των οδών Κουντουριώτη και Αγ. Γεωργίου, θα μονοδρομηθεί µε κατεύθυνση προς Αγ. Γεωργίου,
  2. η στάθμευση στην οδό Κατραµάνδου θα επιτρέπεται παρά τη δεξιά πλευρά ως προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας της οδού.
  3. παρότι σύμφωνα µε τις κυκλοφοριακές μετρήσεις, οι κυκλοφοριακοί φόρτοι του βασικού οδικού δικτύου δεν δικαιολογούν την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, θα δοθεί εντολή να μελετηθεί η σηματοδότηση της διασταύρωσης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου - Γαλησσά για λόγους ασφαλείας και µόνο.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της απόφασης.