Αποφάσεις Δ.Σ. 2008

Εκτύπωση

Απόφαση 146/2008 - Παράταση προθεσμιας έργου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Από το Πρακτικό

της 04/07/2008 με αριθμ.16 Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 146

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5652/27-06-2008, πρόσκληση του Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με παρουσία των δημοτικών συμβούλων κ.κ.: Π. ΜΩΤΟΣ, Ν. ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ, Γ. ΚΕΡΑΝΗΣ, Γ. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ, Δ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ, Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, Σ. ΜΗΛΙΩΤΗΣ, Ε. ΨΑΛΛΙΔΑ, Γ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ, Α. ΒΑΦΙΑ, Μ. ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΔΑΦΝΑΣ, Κ . ΑΠΕΡΓΗΣ, Ε. ΧΑΛΚΙΑΣ, Α. ΔΑΜΙΓΟΥ, Ε. ΚΟΥΚΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, Χ. ΜΩΤΟΣ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Δ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ, Ν. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΔΑΔΑΟΣ, απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ.

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ.

Αφού έλαβε υπόψη :

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων Δήμου Ερμούπολης»

Την προφορική εισήγηση του Προέδρου ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος:

1. Το με αριθ. πρωτ. 5660/27-6-2008 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας:

«Κύριε Δήμαρχε,

σας γνωστοποιούμε ότι ο Ανάδοχος του έργου του θέματος, ΠΥΛΩΝ Α.Ε., υπέβαλλε µε το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του, αίτηση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, η οποία σύμφωνα µε την σύμβαση που υπεγράφη στις 12/10/2005, έληγε στις 12/04/2007. Εν συνεχεία και σύμφωνα µε τις υπ' αριθμόν 127/24-4-2007 και 299/26-11-2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης, χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης για έξι (6) και για τρεις (3) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 12/01/2008.

Σύμφωνα µε τον ανάδοχο και για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό το οποίο και σας επισυνάπτουμε, ζητείται πεντάμηνη παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου.

Η Υπηρεσία, μελέτησε το αίτημα του Αναδόχου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7, του άρθρου 36 του Π.Δ.609/85, προτείνει την χορήγηση παράτασης «χωρίς αναθεώρηση», διάρκειας πέντε (5) μηνών και δεκαοκτώ (18) ημερών, διότι ο Ανάδοχος ναι µεν είναι υπαίτιος για τις καθυστερήσεις που προέκυψαν, αλλά όχι στο σύνολο των υπολειπομένων εργασιών.

Ειδικότερα, ο επιπλέον χρόνος που προτείνουμε σε σχέση µε την ζητούμενη από τον ανάδοχο παράταση, προέκυψε λόγω επιπλέον καθυστερήσεων, οι οποίες εμφανίστηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από το αίτημα του αναδόχου μέχρι σήμερα και οι οποίες οφείλονται στην ηλεκτροδότηση του κτηρίου µε κατάλληλα επαυξημένη παροχή, προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές λειτουργίας των ανελκυστήρων του κτηρίου. Αφετέρου, η προτεινόμενη παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, αφού οι υπολειπόμενες εργασίες αποτελούν το 15% περίπου του συνόλου των συμβατικών εργασιών. Εκτιμούμε δε, ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις καθυστερήσεις που προέκυψαν, για μέρος µόνο των υπολειπομένων εργασιών και όχι για το σύνολο τους, αφού οι καθυστερήσεις στην πληρωμή ορισμένων λογαριασμών, επέφεραν οικονομική δυσχέρεια στον ανάδοχο µε αποτέλεσμα να επηρεάζεται και ο µμετέπειτα προγραμματισμός και εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών. Έτσι, προτείνουμε η παράταση να χορηγηθεί χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών, αφού εκτιμούμε ότι ο ανάδοχος, δεν ευθύνεται για τις καθυστερήσεις του συνόλου των υπολειπομένων εργασιών.

Για όλους λοιπόν του παραπάνω λόγους και σύμφωνα και µε το β' σχετικό όπου προεγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του τίτλου, από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και την έγκριση της ανωτέρω παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κτηρίου Στάθμευσης Αυτοκινήτων Δήμου Ερμούπολης» για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών μηνών και δεκαοκτώ (18) ημερολογιακών ημερών, ήτοι περαίωση των εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 30/06/2008, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών.»

2. Το με αριθ. πρωτ. 1827/11-1-08 και Δήμου 270/14-1-08 έγγραφο της Πυλών ΑΕ

«Κύριοι,

Την 26η Ιανουαρίου 2007, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1470 επιστολή μας αιτηθήκαμε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου για τους κάτωθι βάσιμους και ουσιαστικούς λόγους:

  • λόγω καθυστέρησης στην εκκαθάριση και παράδοση του χώρου εργοταξίου
  • λόγω εργασιών μετατόπισης ταυ αγωγού της ΔΕΥΑΕ εκτός του ορίου εκσκαφής θεμελίωσης
  • λόγω καθυστέρησης στην έγκριση της μελέτης θεμελίωσης
  • λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα καθώς και ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
  • λόγω επίσημων αργιών, Χριστούγεννα, Πάσχα κ.λ.π.
  • λόγω απεργίας των μηχανικών μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ
  • λόγω μη λειτουργίας των εργοστασίων παραγωγής σκυροδέματος την περίοδο των Χριστουγέννων και τον Αύγουστο
  • λόγω αναμονής διευθέτησης των λεπτομερειών της μελέτης του έργου όπως Π.χ. πίνακας κουφωμάτων, σχέδιο στέγης, χώροι WC κ.λ.π. χωρίς τα οποία δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών
  • και τέλος λόγω των καθυστερήσεων στην πληρωμή των εγκεκριμένων λογαριασμών.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη πληρωμή εγκεκριμένων λογαριασμών επιφέρει σημαντική οικονομική εξάντληση, όταν μάλιστα οι εργασίες πληρώνονται με πολύ χαμηλές τιμές, σε περιόδους διαρκούς και έντονης οικονομικής κρίσης (αυξήσεις βασικών υλικών, καύσιμα, οικοδομικό υλικά κ.λπ.)

Για τους παραπάνω λόγους αιτηθήκαμε συνολική παράταση 12 μηνών, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο την 12.04.08, όμως εγκρίθηκε παράταση μόνο 6 μηνών.

Την 101 Οκτωβρίου 2007 με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1745 επιστολή μας αιτηθήκαμε εκ νέου παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου για τους παραπάνω αναφερθέντες λόγους, οι οποίοι δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην από 20.04.07 έγκριση της Υπηρεσίας και επιπλέον για την καθυστέρηση έγκρισης του 1 ου ΑΠΕ, στον οποίοπεριλαμβάνονται νέες εργασίες καθώς και τροποποιήσεις της υπάρχουσας μελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του έργου.

Για τους λόγους αυτούς αιτηθήκαμε παράταση 8 μηνών, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο την 12.06.08, όμως εγκρίθηκε παράταση 3 μηνών.

Επειδή οι παραπάνω λόγοι είναι ουσιαστικοί, δεν έχουν αρθεί όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο έργο λόγω των προαναφερθέντων λόγων και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον την εταιρεία μας για την ταχύτερη εκτέλεση των εργασιών, παρακαλούμε όπως γίνουν δεκτοί οι παραπάνω λόγοι από την Υπηρεσία και εγκριθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά 5 μήνες, δηλαδή μέχρι την 12.06.08.»

3. Την με αριθ. πρωτ. 6505/25-6-08 και Δήμου 5560/27-6-2008 προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, που έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια του (α) σχετικού, με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας αίτημα προέγκρισης για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος της ομότιτλης πράξης και έχοντας υπόψη το σημείο 11 του (β) σχετικού, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι προεγκρίνουμε, τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης , χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών μηνών και δεκαοχτώ (18) ημερών, δηλαδή έως 30-6-2008.

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση στην υπηρεσία μας της Απόφασης έγκρισης της παράτασης καθώς και για την υποβολή τροποποιημένου ΤΔΕ/Υ στο οποίο θα πρέπει να αποτυπώνονται οι νέες διοικητικές καταστάσεις της πράξης.

Τα στελέχη της Ε.Δ.Α. είναι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση.»

4. Την γενοµένη διαλογική συζήτηση ως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθµο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία μεταξύ άλλων ο Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Γ. Συνοδινός παρευρέθηκε και ενημέρωσε το Σώμα επί του θέματος της παράτασης.

5. Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κτηρίου Στάθμευσης Αυτοκινήτων Δήμου Ερμούπολης» για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών μηνών και δεκαοκτώ (18) ημερολογιακών ημερών, ήτοι περαίωση των εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 30/06/2008, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών, ως εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία.

6. Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Π. Μώτος, Ν. Ροσσολάτος, Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Ε. Ψαλλίδα, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Μ. Μανθόπουλος, Κ. Απέργης, σύνολο δώδεκα (12) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Κ. Δαφνάς, Ε. Χαλκιάς, Α. Δαμίγου, Ε. Κουκής, Γ. Παπαμανώλης, Χ. Μώτος, σύνολο έξι (6) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Κ. Δαφνάς, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε όχι μόνο στην παράταση του έργου, αλλά ούτε και στη φαρσοκωμωδία, διότι είναι ένα έργο που το περιμένει πως και πως ο κόσμος να τελειώνει αφ’ ενός και αφ’ ετέρου αφήνουμε ασύδοτους τους εργολάβους να κάνουν ότι θέλουν και όποτε θέλουν χωρίς να έχουν καμία συνέπεια.

7. Της διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Κ. Δαφνά, Α. Δαμίγου, Ε. Χαλκιά, Ε. Κουκή, Χ. Μώτου

Εγκρίνει την παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κτηρίου Στάθμευσης Αυτοκινήτων Δήμου Ερμούπολης» για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών μηνών και δεκαοκτώ (18) ημερολογιακών ημερών, ήτοι περαίωση των εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 30/06/2008, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της απόφασης.