Αποφάσεις Δ.Σ. 2008

Εκτύπωση

Απόφαση 282/2008 - Αναπροσαρμογή τελών Σφαγείου ο.ε. 2009

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Από το Πρακτικό
της 11/12/2008 με αριθμ. 27 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 282

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών Διαδημοτικού Σφαγείου ο.ε. 2009»

1.- Την προφορική εισήγηση του κ. Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος το υπ΄ αριθ. 4/2008 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Λειτουργίας των Σφαγείων (συνημμένο),

2.- Την γενοµένη διαλογική συζήτηση ως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθµο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την αναπροσαρμο-γή των συντελεστών των τελών του Διαδημοτικού Σφαγείου για το ο.ε. 2009, κατά 3,5% (τιμαριθμική αναπροσαρμογή), σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4/2008 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Λειτουργίας των Σφαγείων.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Π. Μώτος, Ν. Ροσσολάτος, Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Δ. Γρυπάρης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Ν. Αλμπανόπουλος, σύνολο δέκα (10) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Δαδάος, Κ. Δαφνάς, Ε. Χαλκιάς, Α. Δαμίγου, Γ. Παπαμανώλης, Χ. Μώτος, Κ. Απέργης, Ε. Κουκής, σύνολο οχτώ (8) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Γ. Παπαμανώλης, εμείς διαφωνούμε με αυτόν τον τρόπο διαχείρισης των Σφαγείων, οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τελών δεν πρόκειται να αλλάξει την κατάσταση. Θεωρούμε απαραίτητη μια οικονομοτεχνική μελέτη που θα μας δείχνει τον τρόπο, πως αυτό το Σφαγείο θα λειτουργήσει και θα είναι βιώσιμο. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Μανθόπουλος, απουσίαζε την ώρα της ψηφοφορίας.

5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μ. Δαδάου, Κ. Δαφνά, Ε. Χαλκιά, Α. Δαμίγου, Γ. Παπαμανώλη, Χ. Μώτου, Κ. Απέργη, Ε. Κουκή

Εγκρίνει την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών του Διαδημοτικού Σφαγείου για το ο.ε. 2009, κατά 3,5% (τιμαριθμική αναπροσαρμογή), σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4/2008 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Λειτουργίας των Σφαγείων, και έχει ως εξής:

Βοοειδή 25,34 € /τεμάχιο

Μόσχοι 25,34 € /τεμάχιο

Πρόβατα 2,37 € /τεμάχιο

Αμνοί 2,37 € /τεμάχιο

Χοίροι 12,90 € /τεμάχιο

Χοιρίδια 6,76 € /τεμάχιο

Για την περίπτωση που τα σφάγια τοποθετούνται στο ψυγείο του σφαγείου επιβάλλεται τέλος χρήσης και φύλαξης 15€/ημέρα/ζώο.