Αποφάσεις Δ.Σ. 2010

18η Συνεδρίαση - 28 Σεπτεμβρίου 2010

Εκτύπωση

Απόφαση 202/2010 - "Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2010"

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από το Πρακτικό της 28/09/2010
με αριθ. 18 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 202

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο με την με αρ. πρωτ. 6455/22-09-2010 πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος ο.ε. 2010»

1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος:

α) Την υπ’ αρ. πρωτ. 6514/23-9-2010 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας:

«ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 39.500,00 € από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Κυκλάδων για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο «Αποκατάσταση φθορών στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης».

Αποδοχή χρηματοδότησης 30.000,00 € από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Κυκλάδων για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο το έργο «Επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων στην περιοχή Λαζαρέττων Δήμου Ερμούπολης»

Τροποποίηση προϋπολογισμού Ο.Ε. 2010

Κύριε Δήμαρχε,

Α. Εφόσον από το Δημοτικό Συμβούλιο εγκριθεί η προγραμματική σύμβαση με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Κυκλάδων για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο «Αποκατάσταση φθορών στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης» παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της σύμβασης δηλαδή 39.500,00 € και την ακόλουθη τροποποίηση του προϋπολογισμού:

Ως προς τα έσοδα να ενισχυθεί η πίστωση του Κ.Α. 1213.003 «Επιχορηγήσεις προγραμματικής σύμβασης με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων» με ποσό 39.500,00 €.

Ως προς τις δαπάνες να γραφούν οι ακόλουθες νέες πιστώσεις:

Κ.Α. 15-7135.017 τίτλο «Προμήθεια δαπέδου TARΕFLEX για τη Β κλειστή αίθουσα του ΑΚΔΕ» και ποσό 29.500,00 €.

Κ.Α. 15-7336.002 τίτλο «Συντήρηση εξωτερικών ιστών ηλεκτροφωτισμού στο ΑΚΔΕ» και ποσό 10.000,00 €.

Η δεύτερη προγραμματική σύμβαση έχει εγκριθεί με την 102/10 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή της χρηματοδότησης του τμήματος του προϋπολογισμού της σύμβασης που θα χρηματοδοτηθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δηλαδή 30.000,00 € και την ακόλουθη τροποποίηση του προϋπολογισμού:

Ως προς τα έσοδα να ενισχυθεί η πίστωση του Κ.Α. 1213.003 «Επιχορηγήσεις προγραμματικής σύμβασης με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων» με ποσό 30.000,00 €.

Ως προς τις δαπάνες να γραφεί νέο έργο με Κ.Α. 30-7312.001 τίτλο ««Επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων στην περιοχή Λαζαρέττων Δήμου Ερμούπολης» και ποσό 30.000,00 €.

Β. Επειδή ορισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού αποδείχθηκαν ανεπαρκείς παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο δημοτικό συμβούλιο την ενίσχυσή τους με ισόποση μείωση και μεταφορά από τον Κ.Α. 9111 Αποθεματικό:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ

00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 300,00

10-6264.001 Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 1.000,00

10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 4.600,00

10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 300,00

10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 600,00

35-6163 Αμοιβή γερανού για ανάγκες εργασιών κλαδέματος 500,00

20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500,00

10-6654.001 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφισης 500,00

00-6434.002 Εντυπα προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς Ερμούπολης 890,00

35-7135.001 Προμήθεια υλικών εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών 2.000,00

-8261.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)

(αφορά επιστροφή ποσών σε ΟΤΑ του νομού σύμφωνα με ξεχωριστή εισήγηση που έχει υποβληθεί για το θέμα) 2.345,00

Επίσης με ισόποση μείωση και μεταφορά από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» να γραφεί νέα πίστωση με Κ.Α. 15-6412. τίτλο «Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά» και ποσό 2.000,00 €.

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις το ύψος του αποθεματικού ανέρχεται σε 12.500 € .

Γ. Με το 178/21-09-2010 έγγραφό της η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς έργου Ερμούπολης ζητά να εγκριθεί η αγορά 700 αντιτύπων του Πολιτιστικού Οδηγού Ερμούπολης με κόστος 5.600,00 € πλέον ΦΠΑ. Επειδή αυτή την στιγμή δεν υπάρχει επαρκής πίστωση και αναμόρφωση μέσω του αποθεματικού δεν προτείνεται λόγω του μικρού ύψους του που προαναφέρθηκε, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα να εξετασθεί προς το τέλος Οκτωβρίου που θα έχει εισπραχθεί το τέλος εστιατορίων κλπ. της θερινής περιόδου.»

β) Το υπ’ αρ. πρωτ. 6540/24-9-2010 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Προγραμματισμού και Οργάνωσης με το οποίο μας αποστέλλουν πίνακα με την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ

γ) Την υπ’ αρ. πρωτ. 6551/27-9-2010 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας:

«ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού Ο.Ε. 2010 σε συνέχεια τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.


Κύριε Δήμαρχε,

σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της υπηρεσίας προγραμματισμού για την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2010 και του Τεχνικού Προγράμματος παρακαλούμε για την αντίστοιχη τροποποίηση και του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2010:

Να μειωθούν οι παρακάτω πιστώσεις δαπανών με τα αντίστοιχα αναφερόμενα ποσά και το άθροισμά τους να μεταφερθεί στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό»:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ

30-7323.030 Διαμόρφωση οδοστρωμάτων Ερμούπολης 70.000,00

30-7331.044 Επισκευή κτηρίου (πρώην Σφαγείου) Δήμου Ερμούπολης 60.000,00

20-7311.001 Κατασκευή μεταλλικών υπόστεγων (γκαράζ) για στέγαση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας 50.000,00

30-7413.007 Επικαιροποίηση Πολεοδομικών Δεδομένων Γεωγραφικού Συστήματος Αναφοράς (GIS) 25.000,00

30-7331.043 Επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης Παιδικού Σταθμού Ξηροκάμπου 1.600,00

15-7321.004 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντιστάθμισης της αέργου ισχύος σε Δημοτικά κτίρια 14.000,00

30-7323.013 Διαπλάτυνση τμήματος οδού Ταξιαρχών και διαμόρφωση οικοπεδικού χώρου σε χώρο παρκινγκ 11.500,00

20-7331.002 Περιμάνδρωση και εξυγίανση χώρου σταυλισμού ζώων στο Δήλι 11.500,00

30-7331.056 Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Δημαρχείο 11.000,00

30-7322.006 Κατασκευή τουαλέτας στο πάρκο "Παράδεισος" 11.000,00

30-7332.004 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Ερμούπολης 10.500,00

30-7326.010 Επισκευή υπαίθριων παρκινγκ 10.000,00

30-7331.021 Αντικατάσταση δικτύου ασθενών ρευμάτων στα γραφεία του Δήμου Ερμούπολης 9.000,00

30-7412.011 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Τοπικού Ρυμοτομικού για την ανέγερση Σταδίου Σύρου 6.800,00

30-7412.010 Περιβαλλοντική Μελέτη Τοπικού Ρυμοτομικού για την ανέγερση Σταδίου Σύρου 6.800,00

30-7413.004 Γεωτεχνική Μελέτη στο σχολικό συγκρότημα Μάννα 6.500,00

30-7413.005 Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχολικού συγκροτήματος Μάννα 6.500,00

20-7135.008 Τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στην πλαζ στα Αστέρια 5.000,00

45-7336.001 Διάσωση ταφικών μνημείων 120.652,97

30-7326.009 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στο Στρατόπεδο "Ζαφείρη" 130.453,03

30-7323.010 Ανακατασκευή παρακαμπτηρίων σύνδεσης Α. Παπανδρέου με Αθ. Διάκου, Καποδιστρίου και Κατραμάδου 20.820,07

15-7326.008 Κατασκευή στεγάστρου στην μικρή πισίνα κολυμβητηρίου στο ΑΚΔΕ 15.000,00

30-7333.025 Αποκατάσταση παραδοσιακών οδοστρωμάτων οδών στην Ερμούπολη 9.000,00

30-7331.052 Στεγάνωση δώματος συγκροτήματος Γυμνασίου Ξηροκάμπου 8.500,00

15-7331.022 Επισκευή όψεων και δώματος ΚΑΠΗ Ερμούπολης 6.500,00

30-7413.006 Γεωλογική διερεύνηση κατολισθητικού φαινομένου στην περιοχή Βούρλη 8.000,00

15-7331.029 Επισκευή κτιρίου Πνευματικού Κέντρου Καμινίων ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ: Προμήθεια πέργκολας για τις ανάγκες του Πνευματικού Κέντρου Καμινίων 1.000,00

30-7321.010 Μεταφορά βάσεως ηλεκτρονικής υποστήριξης (server) στο δώμα του Δημαρχείου 2.000,00

20-6662.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (λαμπτήρων, φωτιστικών κ.α) 8.300,00


30-7334.001

Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από διασταύρωση Αξός 6.091,51


30-7311.006

Κατασκευή προκάτ αίθουσας στην αυλή 4ου Δημοτικού Σχολείου 3.000,00

00-6117.004 Δαπάνες φύλαξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης 39.400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 705.417,58

Με ισόποση μείωση και μεταφορά από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» να ενισχυθούν οι ακόλουθες πιστώσεις:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ

30-7112.003 Αγορά ακινήτων για χώρους στάθμευσης 222.064,58

30-7412.009 Μελέτη Στεγάστρου Αγοράς Χίου 6.000,00

35-6692. Προμήθεια φυτών και ειδών για δενδροφυτεύσεις 2.000,00

30-7135.024 Αναβάθμιση προγράμματος παρακολούθησης έργων Τεχνικών Υπηρεσιών 2.000,00

35-7322.001 Διαμόρφωση υπαίθριων πάρκων και κήπων 3.000,00

30-7135.008 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων σε χώρους του Δημαρχείου (γίνεται αλλαγή τίτλου) 2.000,00

30-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 5.000,00

20-7131.002 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αποκομιδής (κοντέινερ) 25.000,00

30-7323.01 Ανάπλαση και ανακατασκευή δικτύων οδών στην Ερμούπολη 76.553,00

45-7135.001 Προμήθεια μαρμάρων τάφων 7.000,00

15-6265.001 Συντήρηση έργων τέχνης Δήμου Ερμούπολης 6.000,00

30-7331.031 Επισκευές στο κτήριο του Δημοτικού σχολείου Μάννα 6.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 363.117,58

Επίσης με ισόποση μείωση και μεταφορά από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» να γραφούν οι ακόλουθες νέες πιστώσεις:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ

15-7135.017 Προμήθεια οργάνων για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής 9.000,00

15-7135.018 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων 3.000,00

30-7412.012 Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Λαγκάδας 7.000,00

30-7135.027 Προμήθεια προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα για οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων 8.000,00

30-7135.029 Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στο χώρο διαχείρισης της ελεγχόμενης στάθμευσης. 10.000,00

30-7135.028 Προμήθεια έξυπνων ηλεκτρονικών στάσεων για την επέκταση της τηλεματικής στη δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Ερμούπολης 45.000,00

15-7326.010 Διαμόρφωση - Ανάπλαση προαύλιου χώρου βιομηχανικού μουσείου 8.800,00

15-7331.035 Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού βιομηχανικού μουσείου (κτήριο Αναιρούση) 10.200,00

15-7331.036 Ελαιοχρωματισμοί στα θεωρεία και στο υπόγειο του θεάτρου Απόλλων 10.600,00

15-7135.019 Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για φωτισμό έργων τέχνης 15.000,00

15-7331.037 Συντήρηση κουφωμάτων κτηρίων παιδικών σταθμών 3.000,00

15-7331.026 Αντικατάσταση πλαστικών δαπέδων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Ερμούπολης 1.600,00

15-7135.020 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ειδικών προδιαγραφών για αναγνωστήρια/βιβλιοθήκες 3.000,00

15-7331.038 Συντήρηση - επισκευή υπογείου στο χώρο του ΚΑΠΗ 11.500,00

45-7331.002 Αντικατάσταση κουφωμάτων στην αίθουσα του νεκροτομείου 3.500,00

30-7311.009 Κατασκευή χώρων υγιεινής για τις ανάγκες του 3ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης 11.000,00

15-7135.021 Προμήθεια καθισμάτων για τις ανάγκες του αναγνωστηρίου της δημοτικής βιβλιοθήκης 1.500,00

30-7135.030 Προμήθεια μαρμάρινων φουρουσιών, πρεκιών, πλακών για σποραδικές επισκευές και επικολλήσεις εντός του ΔΔ Ερμούπολης 15.000,00

45-7326.001 Κατασκευή νέων τάφων 4.500,00

15-7331.039 Εργασίες συντήρησης ειδών υγιεινής Θεάτρου Απόλλων και Πνευματικού Κέντρου 3.000,00

20-7425.010 Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Αζολίμνου 10.900,00

30-7333.032 Διαμόρφωση στενωπού για απορροή όμβριων στο τέρμα της οδού Βαφειαδάκη 11.600,00

30-7326.012 Νέα διαμόρφωση εισόδου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Στρατόπεδο 11.200,00

30-7336.004 Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τη ρύθμιση κυκλοφορίας στην Ερμούπολη 39.400,00

15-7331.040 Επισκευή και στεγάνωση δώματος αίθουσας μουσικής φιλαρμονικής 9.200,00

30-7312.001 Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑΕ, για έργο απορροής όμβριων (επέκταση) στην περιοχή Λαζαρέτα Ερμούπολης 20.000,00

30-7333.033 Διαμόρφωση οδού στην περιοχή Αγ.Παντελεήμονα 11.300,00

Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου ελεύθερης σε τρία σημεία Ερμούπολη/Μάννα 3.000,00

15-7135.022 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας για της αίθουσα Τέχνης Ερμούπολης 8.000,00

30-7331.022 Συντήρηση επισκευή κλιματιστικών μονάδων σε δημοτικά κτήρια 7.000,00

30-7135.031 Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ενεργητικής πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων 11.500,00

30-7331.023 Επισκευή ανελκυστήρα σχολικού συγκροτήματος Ξηροκάμπου 8.000,00

15-7135.023 Προμήθεια προθηκών εκθέσεων Βιομηχανικού Μουσείου 7.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 342.300,00

Επίσης παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση των τίτλων των παρακάτω πιστώσεων:

Κ. Α. 20-7131.005 αλλαγή από «Μετατροπή οχήματος πλυντηρίου κάδων σε απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου για κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας» σε "Προμήθεια μικρού δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος". (η πίστωση παραμένει στο ίδιο ποσό των 43.000,00 € προερχόμενο από πιστώσεις Πολιτικής Προστασίας).»

2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την Αποδοχή των χρηματοδοτήσεων και την τροποποίηση Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης – Τεχνικού Προγράμματος ο.ε. 2010, ως εισηγούνται η Οικονομική Υπηρεσία και το Γραφείο Προγραμματισμού Δήμου Ερμούπολης.

4.- Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Γ. Κεράνης, Γ. Πιταούλης, Γ. Βελισσαρίου, Σ. Μηλιώτης, Ε. Ψαλλίδα, Γ. Καφούρος, Α. Βαφία, Ν. Αλμπανόπουλος, Μ. Μανθόπουλος, Ε. Κουκής, σύνολο έντεκα (11) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Δαδάος, Κ. Δαφνάς, Γ. Παπαμανώλης, σύνολο τρεις (3) ψήφοι, διότι όπως είπε ο κ. Κ. Δαφνάς, ψηφίζουμε την αποδοχή χρηματοδότησης, αλλά δεν ψηφίζουμε την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος διότι δεν μας δόθηκαν τα στοιχεία καθόλου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Γρυπάρης, μία (1) ψήφος μειοψήφησε διότι όπως είπε, θα ψηφίσω την αποδοχή χρηματοδότησης και την τροποποίηση του προϋπολογισμού, όμως δεν θα ψηφίσω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, διότι ενώ πριν 4 χρόνια είχαμε βάλει 30 χιλ. ευρώ για να σκεπάσουμε την μικρή πισίνα να λειτουργεί ολόκληρο τον χρόνο, να μπορεί να έχει έσοδα το κολυμβητήριο και το Αθλητικό Κέντρο γενικότερα, χάσαμε ποσό 15 χιλ. ευρώ από την Περιφέρεια που ήταν να γίνει το Ιστιοπλοϊκό Κέντρο στο Αθλητικό Κέντρο. Επίσης χάσαμε άλλη μία πίστωση, ένα στέγαστρο στη μεγάλη κερκίδα του Κολυμβητηρίου, από αδράνεια της Τεχνικής Υπηρεσίας.

5.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Μ. Δαδάου, Κ. Δαφνά, Γ. Παπαμανώλη και Δ. Γρυπάρη

Α. Αποδέχεται τις χρηματοδοτήσεις: α) ποσού 39.500,00 € από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Κυκλάδων για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο «Αποκατάσταση φθορών στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης» και β) ποσού 30.000,00 € από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Κυκλάδων για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο το έργο «Επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων στην περιοχή Λαζαρέττων Δήμου Ερμούπολης».

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό και το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης – Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Ερμούπολης ο.ε. 2010 ως εξής:

1) Ως προς τα έσοδα ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 1213.003 «Επιχορηγήσεις προγραμματικής σύμβασης με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων» με ποσό 39.500,00 €.

Ως προς τις δαπάνες γράφει τις ακόλουθες νέες πιστώσεις:

Κ.Α. 15-7135.017 τίτλο «Προμήθεια δαπέδου TARΕFLEX για τη Β κλειστή αίθουσα του ΑΚΔΕ» και ποσό 29.500,00 €.

Κ.Α. 15-7336.002 τίτλο «Συντήρηση εξωτερικών ιστών ηλεκτροφωτισμού στο ΑΚΔΕ» και ποσό 10.000,00 €.

- Ως προς τα έσοδα ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 1213.003 «Επιχορηγήσεις προγραμματικής σύμβασης με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων» με ποσό 30.000,00 €.

Ως προς τις δαπάνες γράφει νέο έργο με Κ.Α. 30-7312.001 τίτλο ««Επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων στην περιοχή Λαζαρέττων Δήμου Ερμούπολης» και ποσό 30.000,00 €.

2) Επειδή ορισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού αποδείχθηκαν ανεπαρκείς με ισόποση μείωση και μεταφορά από τον Κ.Α. 9111 Αποθεματικό ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ

00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 300,00

10-6264.001 Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 1.000,00

10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 4.600,00

10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 300,00

10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 600,00

35-6163 Αμοιβή γερανού για ανάγκες εργασιών κλαδέματος 500,00

20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500,00

10-6654.001 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφισης 500,00

00-6434.002 Εντυπα προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς Ερμούπολης 890,00

35-7135.001 Προμήθεια υλικών εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών 2.000,00

-8261.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)

(αφορά επιστροφή ποσών σε ΟΤΑ του νομού σύμφωνα με ξεχωριστή εισήγηση που έχει υποβληθεί για το θέμα) 2.345,00

Επίσης με ισόποση μείωση και μεταφορά από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» γράφει νέα πίστωση με Κ.Α. 15-6412. τίτλο «Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά» και ποσό 2.000,00 €.

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις το ύψος του αποθεματικού ανέρχεται σε 12.500 € .

3) Μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις δαπανών με τα αντίστοιχα αναφερόμενα ποσά και το άθροισμά τους μεταφέρει στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό»:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ

30-7323.030 Διαμόρφωση οδοστρωμάτων Ερμούπολης 70.000,00

30-7331.044 Επισκευή κτηρίου (πρώην Σφαγείου) Δήμου Ερμούπολης 60.000,00

20-7311.001 Κατασκευή μεταλλικών υπόστεγων (γκαράζ) για στέγαση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας 50.000,00

30-7413.007 Επικαιροποίηση Πολεοδομικών Δεδομένων Γεωγραφικού Συστήματος Αναφοράς (GIS) 25.000,00

30-7331.043 Επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης Παιδικού Σταθμού Ξηροκάμπου 1.600,00

15-7321.004 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντιστάθμισης της αέργου ισχύος σε Δημοτικά κτίρια 14.000,00

30-7323.013 Διαπλάτυνση τμήματος οδού Ταξιαρχών και διαμόρφωση οικοπεδικού χώρου σε χώρο παρκινγκ 11.500,00

20-7331.002 Περιμάνδρωση και εξυγίανση χώρου σταυλισμού ζώων στο Δήλι 11.500,00

30-7331.056 Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Δημαρχείο 11.000,00

30-7322.006 Κατασκευή τουαλέτας στο πάρκο "Παράδεισος" 11.000,00

30-7332.004 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Ερμούπολης 10.500,00

30-7326.010 Επισκευή υπαίθριων παρκινγκ 10.000,00

30-7331.021 Αντικατάσταση δικτύου ασθενών ρευμάτων στα γραφεία του Δήμου Ερμούπολης 9.000,00

30-7412.011 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Τοπικού Ρυμοτομικού για την ανέγερση Σταδίου Σύρου 6.800,00

30-7412.010 Περιβαλλοντική Μελέτη Τοπικού Ρυμοτομικού για την ανέγερση Σταδίου Σύρου 6.800,00

30-7413.004 Γεωτεχνική Μελέτη στο σχολικό συγκρότημα Μάννα 6.500,00

30-7413.005 Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχολικού συγκροτήματος Μάννα 6.500,00

20-7135.008 Τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στην πλαζ στα Αστέρια 5.000,00

45-7336.001 Διάσωση ταφικών μνημείων 120.652,97

30-7326.009 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στο Στρατόπεδο "Ζαφείρη" 130.453,03

30-7323.010 Ανακατασκευή παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης του οδικού δικτύου Α. Παπανδρέου με τις οδούς Αθ. Διάκου, Καποδιστρίου και Κατραμάδου 20.820,07

15-7326.008 Κατασκευή στεγάστρου στην μικρή πισίνα κολυμβητηρίου στο ΑΚΔΕ 15.000,00

30-7333.025 Αποκατάσταση παραδοσιακών οδοστρωμάτων οδών στην Ερμούπολη 9.000,00

30-7331.052 Στεγάνωση δώματος συγκροτήματος Γυμνασίου Ξηροκάμπου 8.500,00

15-7331.022 Επισκευή όψεων και δώματος ΚΑΠΗ Ερμούπολης 6.500,00

30-7413.006 Γεωλογική διερεύνηση κατολισθητικού φαινομένου στην περιοχή Βούρλη 8.000,00

15-7331.029 Επισκευή κτιρίου Πνευματικού Κέντρου Καμινίων ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ: Προμήθεια πέργκολας για τις ανάγκες του Πνευματικού Κέντρου Καμινίων 1.000,00

30-7321.010 Μεταφορά βάσεως ηλεκτρονικής υποστήριξης (server) στο δώμα του Δημαρχείου 2.000,00

20-6662.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (λαμπτήρων, φωτιστικών κ.α) 8.300,00

30-7334.001 Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από διασταύρωση Αξός 6.091,51

30-7311.006 Κατασκευή προκάτ αίθουσας στην αυλή 4ου Δημοτικού Σχολείου 3.000,00

00-6117.004 Δαπάνες φύλαξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης 39.400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 705.417,58 €

4) Με ισόποση μείωση και μεταφορά από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» ενισχύει τις ακόλουθες πιστώσεις:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ

30-7112.003 Αγορά ακινήτων για χώρους στάθμευσης 222.064,58

30-7412.009 Μελέτη Στεγάστρου Αγοράς Χίου 6.000,00

35-6692. Προμήθεια φυτών και ειδών για δενδροφυτεύσεις 2.000,00

30-7135.024 Αναβάθμιση προγράμματος παρακολούθησης έργων Τεχνικών Υπηρεσιών 2.000,00

35-7322.001 Διαμόρφωση υπαίθριων πάρκων και κήπων 3.000,00

30-7135.008 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων σε χώρους του Δημαρχείου (γίνεται αλλαγή τίτλου) 2.000,00

30-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 5.000,00

20-7131.002 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αποκομιδής (κοντέινερ) 25.000,00

30-7323.01 Ανάπλαση και ανακατασκευή δικτύων οδών στην Ερμούπολη 76.553,00

45-7135.001 Προμήθεια μαρμάρων τάφων 7.000,00

15-6265.001 Συντήρηση έργων τέχνης Δήμου Ερμούπολης 6.000,00

30-7331.031 Επισκευές στο κτήριο του Δημοτικού σχολείου Μάννα 6.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 363.117,58 €

5) Επίσης με ισόποση μείωση και μεταφορά από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» γράφει τις ακόλουθες νέες πιστώσεις:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ

15-7135.017 Προμήθεια οργάνων για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής 9.000,00

15-7135.018 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων 3.000,00

30-7412.012 Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Λαγκάδας 7.000,00

30-7135.027 Προμήθεια προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα για οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων 8.000,00

30-7135.029 Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στο χώρο διαχείρισης της ελεγχόμενης στάθμευσης. 10.000,00

30-7135.028 Προμήθεια έξυπνων ηλεκτρονικών στάσεων για τη δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Ερμούπολης 45.000,00

15-7326.010 Διαμόρφωση - Ανάπλαση προαύλιου χώρου βιομηχανικού μουσείου 8.800,00

15-7331.035 Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού βιομηχανικού μουσείου (κτήριο Αναιρούση) 10.200,00

15-7331.036 Ελαιοχρωματισμοί στα θεωρεία και στο υπόγειο του θεάτρου Απόλλων 10.600,00

15-7135.019 Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για φωτισμό έργων τέχνης 15.000,00

15-7331.037 Συντήρηση κουφωμάτων κτηρίων παιδικών σταθμών 3.000,00

15-7331.026 Αντικατάσταση πλαστικών δαπέδων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Ερμούπολης 1.600,00

15-7135.020 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ειδικών προδιαγραφών για αναγνωστήρια/βιβλιοθήκες 3.000,00

15-7331.038 Συντήρηση - επισκευή υπογείου στο χώρο του ΚΑΠΗ 11.500,00

45-7331.002 Αντικατάσταση κουφωμάτων στην αίθουσα του νεκροτομείου 3.500,00

30-7311.009 Κατασκευή χώρων υγιεινής για τις ανάγκες του 3ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης 11.000,00

15-7135.021 Προμήθεια καθισμάτων για τις ανάγκες του αναγνωστηρίου της δημοτικής βιβλιοθήκης 1.500,00

30-7135.030 Προμήθεια μαρμάρινων φουρουσιών, πρεκιών, πλακών για σποραδικές επισκευές 15.000,00

45-7326.001 Κατασκευή νέων τάφων 4.500,00

15-7331.039 Εργασίες συντήρησης ειδών υγιεινής Θεάτρου Απόλλων και Πνευματικού Κέντρου 3.000,00

20-7425.010 Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Αζολίμνου 10.900,00

30-7333.032 Διαμόρφωση στενωπού για απορροή όμβριων στο τέρμα της οδού Βαφειαδάκη 11.600,00

30-7326.012 Νέα διαμόρφωση εισόδου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Στρατόπεδο 11.200,00

30-7336.004 Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τη ρύθμιση κυκλοφορίας στην Ερμούπολη 39.400,00

15-7331.040 Επισκευή και στεγάνωση δώματος αίθουσας μουσικής φιλαρμονικής 9.200,00

30-7312.001 Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑΕ, για έργο απορροής όμβριων (επέκταση) στην περιοχή Λαζαρέτα Ερμούπολης 20.000,00

30-7333.033 Διαμόρφωση οδού στην περιοχή Αγ.Παντελεήμονα 11.300,00

Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου ελεύθερης σε τρία σημεία Ερμούπολη/Μάννα 3.000,00

15-7135.022 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας για της αίθουσα Τέχνης Ερμούπολης 8.000,00

30-7331.022 Συντήρηση επισκευή κλιματιστικών μονάδων σε δημοτικά κτήρια 7.000,00

30-7135.031 Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ενεργητικής πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων 11.500,00

30-7331.023 Επισκευή ανελκυστήρα σχολικού συγκροτήματος Ξηροκάμπου 8.000,00

15-7135.023 Προμήθεια προθηκών εκθέσεων Βιομηχανικού Μουσείου 7.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 342.300,00 €

6) Επίσης τροποποιεί τον τίτλο της παρακάτω πίστωσης: Κ. Α. 20-7131.005 αλλαγή από «Μετατροπή οχήματος πλυντηρίου κάδων σε απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου για κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας» σε "Προμήθεια μικρού δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος". (η πίστωση παραμένει στο ίδιο ποσό των 43.000,00 € προερχόμενο από πιστώσεις Πολιτικής Προστασίας).

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.

Δ. Ο πίνακας με την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Γραφείου Προγραμματισμού και Οργάνωσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών.