Επιτροπές

Σε εκτέλεση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Γ. Ι. Παπαμανώλης συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια δημοτικών επιχειρήσεων και σε επιτροπές του Δήμου.