Εκτύπωση

Απόφαση 18 - Επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος παρεπιδημούντων κλπ

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Από το Πρακτικό
της 22/01/2007 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και εστιατορίων (αρθ. 53 και 54 Ν. 1416/84)»
1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου που θέτει υπόψη του Σώματος:
α) Το με αριθ. πρωτ. 162/08-01-2007 έγγραφο της Δ/ντριας της Οικονομικής Υπηρεσίας, που έχει ως εξής:
«Κύριε Δήμαρχε,
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρ. 53 του Ν. 1416/84 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 1828/89 εξουσιοδοτημένα όργανα του Δήμου μπορούν να κάνουν έλεγχο στους χώρους λειτουργίας των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως κ.λ.π. Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδόθηκε η 5214/85 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 74/Β/85) με την οποία ρυθμίστηκαν οι τρόποι του προαναφερόμενου ελέγχου καθώς και ότι αυτός πραγματοποιείται από διμελή επιτροπή που αποτελείται από έναν Δημοτικό σύμβουλο οριζόμενο από το Δημ. Συμβούλιο και έναν δημοτικό υπάλληλο οριζόμενο από τον Δήμαρχο. Η επιτροπή αυτή κατά την άσκηση του έργου της μπορεί να ζητά την συνδρομή Αστυνομικών οργάνων. Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Δημ. Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.»

2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο εκπρόσωπος της μειοψηφίας Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Δαδάος πρότεινε ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαμανώλη Γιώργο.
3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα ορίσει στην Επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και εστιατορίων (αρθ. 53 και 54 Ν. 1416/84), τον Αντιδήμαρχο κ. Ροσσολάτο Νίκο ως τακτικό μέλος και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαμανώλη Γιώργο ως αναπληρωματικό μέλος.
4.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, την παρ. 8 του άρθρ. 53 του Ν. 1416/8, το άρθρο 26 του Ν. 1828/89, την 5214/85 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 74/Β/85)
5.- Την σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει στην διμελή Επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και εστιατορίων (αρθ. 53 και 54 Ν. 1416/84), τον Αντιδήμαρχο κ. Ροσσολάτο Νίκο ως τακτικό μέλος και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαμανώλη Γιώργο ως αναπληρωματικό μέλος.
Β. Ο κ. Δήμαρχος με απόφασή του θα ορίσει το δεύτερο μέλος της επιτροπής δημοτικό υπάλληλο.