Σπύρος Βασιλείου

Σπύρος Βασιλείου

Σπύρος Βασιλείου
Πολλαπλά 1970-1985
Από τη συλλογή του
Δημήτρη Τσίτουρα

Πινακοθήκη Κυκλάδων
Παρασκευή 29 Ιουνίου
έως Τετάρτη 15 Ιουλίου


www.spyrosvassiliou.org