Απόψεις

Εκτύπωση

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της μειοψηφίας για το Δήμο Ερμούπολης (2008-2010)

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Η πρόταση της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας

Εισαγωγή

Ο Δήμος δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά κυρίως λειτουργεί ως θεσμός πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός. Προκειμένου λοιπόν να βελτιώνει συστηματικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας του, είναι αναγκαία η ανάπτυξη - στο εσωτερικό του - ενός μηχανισμού προγραμματισμού, μέσα από την εκπόνηση και το έλεγχο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αρχικά οφείλει να καταγράψει τα χαρακτηριστικά και το επίπεδο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο Δήμος κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Δεύτερο, πρέπει να ορίσει τη στρατηγική του Δήμου, δηλαδή σε ποιο τύπο ή επίπεδο ανάπτυξης επιδιώκει να φτάσει.

Και τρίτον, προσδιορίζει τους τρόπους, δηλαδή τα μέσα ή τις δράσεις που θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος για να φτάσει στο επίπεδο ανάπτυξης που επιδιώκει.

Η πρόκληση έγκειται στην ανάγκη να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τη στρατηγική και τις αντίστοιχες δράσεις ώστε να προκύψει ένα σχέδιο που θα χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό, πληρότητα, αποδοχή και κοινωνική συναίνεση.

Ως εκ τούτου, επειδή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει πολυτομεακό χαρακτήρα, με μεγάλο εύρος θεματικού αντικειμένου, αντίστοιχο του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν καθημερινά τις δημοτικές αρχές, ενώ, παράλληλα, καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, η εκπόνησή του απαιτεί τη συμμετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου, όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους μεμονωμένους δημότες, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς.

Αποστολή - Όραμα - Στρατηγική

Αποστολή

Η Αποστολή (mission statement) αναφέρεται στον σκοπό της λειτουργίας του Δήμου. Αποτελεί το λόγο ύπαρξης του Δήμου ως οργανισμού.

Η Αποστολή περιγράφεται και αναλύεται σε σημαντικό βαθμό στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Από το περιεχόμενο του άρθρου 75 του Κώδικα, προκύπτει η Δήλωση της Αποστολής του Δήμου:

«Αποστολή του Δήμου Ερμούπολης είναι η Διεύθυνση και Ρύθμιση όλων των Τοπικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις αρχές της Επικουρικότητας και της Εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας Ζωής της Τοπικής Κοινωνίας»

Σε μια προσπάθεια να συστηματοποιήσουμε την αποστολή του Δήμου, με μια δόση απλοποίησης, παραμένοντας όμως στο πνεύμα του άρθρου 75 του Κώδικα, μπορούμε να πούμε ότι η Αποστολή του Δήμου μας ορίζεται μέσα στους παρακάτω τρεις άξονες:

  1. Προστασία του Περιβάλλοντος
  2. Τοπική Ανάπτυξη
  3. Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Έχει ιδιαίτερη σημασία να κατανοήσουμε ότι δεν πρόκειται για τρεις διακριτούς και ασύνδετους άξονες αλλά για μία ενιαία και αδιαίρετη τριάδα: Η προστασία του περιβάλλοντος οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής και αντίστροφα δεν είναι δυνατή η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον. Η τοπική ανάπτυξη είναι μάταιη αν δε σχεδιάζεται με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η απλοποίηση με σκοπό τον περιορισμό της Αποστολής του Δήμου σε τρεις άξονες, δεν αποβαίνει σε βάρος της πληρότητας. Προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί η ρύθμιση του κυκλοφοριακού, η καθιέρωση της ανακύκλωσης, η βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας, η αύξηση των χώρων πρασίνου. Ο στόχος της τοπικής ανάπτυξης μπορεί να υλοποιηθεί με πολλά μέσα. Για το Δήμο μας η ανάπτυξη στηρίζεται αφενός στην διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του δευτερογενούς τομέα παραγωγής (βιοτεχνίες και ναυπηγείο) και αφετέρου στην προώθηση του τριτογενούς τομέα παραγωγής (τουρισμός - υπηρεσίες). Η βελτίωση της ποιότητας ζωής μπορεί να περιλαμβάνει πλήθος δράσεων στις υποδομές, στο οικιστικό περιβάλλον, στην παιδεία, στο πολιτισμό.

Όραμα

Η διατύπωση του οράματος, είναι ένα στοιχείο με μεγάλη σημασία για τον Δήμο, όπως και για κάθε οργανισμό ή επιχείρηση. Θέτει τους βασικούς όρους που θα διαμορφώσουν στη συνέχεια τη στρατηγική του Δήμου μας.

Το όραμα πρέπει να είναι διατυπωμένο με πάθος και έμπνευση και συνάμα να είναι σαφές, ξεκάθαρο και στοχευμένο. Η δήλωσή του να προκαλεί αρχικά τη συναίνεση και μετά τη δέσμευση δημοτών και δημοτικών υπηρεσιών με απώτερο σκοπό να οδηγήσει στην αβίαστη αποδοχή της Στρατηγικής που θα διατυπώσουμε στη συνέχεια.

Το όραμά μας για το Δήμο μας οφείλει να είναι ρεαλιστικό και εναρμονισμένο με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού και εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού:

Όραμά μας είναι μια Ερμούπολη που θέτει την προστασία του περιβάλλοντος στην πρώτη γραμμή. Μια πόλη, αντάξια της ιστορίας της η οποία με σεβασμό στο περιβάλλον αναπτύσσει τις υποδομές της εκμεταλλευόμενη τις νέες τεχνολογίες, ενισχύει την τοπική ανάπτυξη με προτεραιότητα στον τριτογενή τομέα (τουρισμός - υπηρεσίες), επεκτείνει την ακτινοβολία της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Όραμά μας είναι μια Ερμούπολη που θέτει την προστασία του περιβάλλοντος στην πρώτη γραμμή. Μια πόλη, αντάξια της ιστορίας της η οποία με σεβασμό στο περιβάλλον αναπτύσσει τις υποδομές της εκμεταλλευόμενη τις νέες τεχνολογίες, ενισχύει την τοπική ανάπτυξη με προτεραιότητα στον τριτογενή τομέα (τουρισμός - υπηρεσίες), επεκτείνει την ακτινοβολία της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Με εργαλείο αυτό το όραμα, η Ερμούπολη οδηγείται στην προαγωγή της ευημερίας, της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής των δημοτών - κατοίκων της.

Το γεγονός ότι προτάσσουμε το περιβάλλον κατά τη διατύπωση του οράματος, δε σημαίνει ότι υποβαθμίζουμε τη σημασία της τοπικής ανάπτυξης ή των υποδομών, του πολιτισμού, της κοινωνικής συνοχής, της ποιότητας ζωής. Σημαίνει ότι διαπιστώνουμε συνειδητά πως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναγκαία συνθήκη και προϋπόθεση πάνω στην οποία θα οικοδομήσουμε τις υποδομές, την επέκταση της τουριστικής κίνησης, την παραγωγή πολιτισμού, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στόχοι

Ο καθορισμός των στόχων προϋποθέτει την ύπαρξη οράματος. Για αυτό και πάντα σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ο ορισμός των στόχων ακολουθεί τη διατύπωση του οράματος. Οι στόχοι είναι δυνατόν να είναι λιγότεροι ή και περισσότεροι των αξόνων του τελικού σχεδίου.

Οι στόχοι μπορεί να είναι ποσοτικοί (αριθμητικοί) ή ποιοτικοί. Στην παρούσα φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα επιλέξουμε τη διατύπωση ποιοτικών στόχων. Αν και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, για αυτήν την τρέχουσα δημοτική περίοδο δεν είναι υποχρεωτική η χρήση αριθμοδεικτών, για τις ανάγκες ελέγχου της επίτευξης των στόχων, στο τέλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα καθορίσουμε ιδιαίτερους δείκτες.

Οι στόχοι πρέπει να είναι ξεκάθαροι και περιορισμένοι για να μπορούν στη συνέχεια να μας βοηθήσουν στη χάραξη στοχευμένης και όχι αόριστης στρατηγικής.

ΣΤΟΧΟΣ 1 Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΣΤΟΧΟΣ 2 Αύξηση του μέσου εισοδήματος των δημοτών - κατοίκων.

ΣΤΟΧΟΣ 3 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Επιλέχθηκαν σκόπιμα μόνο τρεις στόχοι, όχι μόνο για λόγους απλότητας αλλά και για λόγους ρεαλιστικότητας. Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2010 και ήδη διανύουμε το 2008. Τυχόν διατύπωση επιπλέον στόχων (πχ στους τομείς υγείας και κοινωνικής φροντίδας), αν και θα ήταν επιθυμητό, θα καθιστούσε ανέφικτη την επίτευξή τους εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Στρατηγική

Λίγο πριν την ανάπτυξη των αξόνων και των μέτρων θα διατυπώσουμε τη Στρατηγική με την οποία θα επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε, έχοντας υπόψη την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Επιπλέον, η Στρατηγική οφείλει να εναρμονίζεται με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς της χώρας.

ΣΤΟΧΟΣ 1 - Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

* Καθιέρωση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων.

* Βελτίωση διαχείρισης αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.

* Ρύθμιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

* Ανάδειξη του ιστορικού και εμπορικού κέντρου με αποκέντρωση των υπηρεσιών.

* Βελτίωση ποιότητας οικιστικού περιβάλλοντος.

* Καλλιέργεια της ιδέας του ενός ενιαίου Δήμου στο νησί.

ΣΤΟΧΟΣ 2 - Αύξηση του μέσου εισοδήματος των δημοτών (οικονομική ανάπτυξη)

* Αύξηση του τουριστικού ρεύματος μέσω της αναβάθμισης των υποδομών υποστήριξης.

* Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος (μαθητικός, συνεδριακός, αθλητικός τουρισμός).

* Επέκταση της τουριστικής περιόδου (στήριξη πολιτιστικών δράσεων εκτός του καλοκαιριού).

* Αξιοποίηση του χαρακτηρισμού της Ερμούπολης ως πόλης πολιτιστικής κληρονομιάς εθνικής εμβέλειας (ως Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης) με προβολή του αρχιτεκτονικού πλούτου της πόλης.

* Ανάληψη του ρόλου του κομβικού λιμανιού με αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών (ως Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης).

* Αναβάθμιση της αερολιμενικής υποδομής και ανάληψη κεντρικού ρόλου στις αεροπορικές υπηρεσίες στο Αιγαίο (ως Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης).

* Αξιοποίηση του τοπικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με στόχο την προώθηση καινοτόμων δράσεων.

ΣΤΟΧΟΣ 3 - Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες

* Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ενθάρρυνση χρήσης τους από τους δημότες.

* Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση