Απόψεις

Εκτύπωση

Τροποποίηση Σύμβασης Σφαγείων

την .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Σύμφωνα με την αρχική σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας ο Δήμος Ερμούπολης έχει αναλάβει τη διαχείριση και τη διοικητική υποστήριξη του σφαγείου. Με τη σημερινή εισήγηση του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, προτείνεται η ανάληψη εκ μέρους του Δήμου Ερμούπολης της εκμετάλλευσης της υπηρεσίας του σφαγίου.

Γνωμοδότηση Επιτροπής

Δεν έχει ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας. Αν και μέλος της επιτροπής, ο ομιλών, πληροφορήθηκα για το θέμα διαβάζοντας την ημερήσια διάταξη του σημερινού δημοτικού συμβουλίου.

Πρόωρη απόφαση άλλων δήμων

Εντύπωση μου προξενεί το γεγονός ότι οι άλλοι δήμοι βιάστηκαν να πάρουν αποφάσεις μέσω των δημοτικών τους συμβουλίων με τις οποίες μας παραχωρούν την εκμετάλλευση του σφαγείου, προδικάζοντας τη δική μας απόφαση.

Διαχειριστής

Σύμφωνα με την αρχική σύμβαση ο Δήμος Ερμούπολης είχε αναλάβει τη διαχείριση και τη διοικητική υποστήριξη του σφαγείου. Ο «διαχειριστής» μίας οικονομικής μονάδας, πραγματοποιεί συναλλαγές στο όνομα του κυρίου αυτής της μονάδας. Δηλαδή ο Δήμος μας θα διαχειριζόταν το σφαγείο του Δήμου Άνω Σύρου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας. Αυτό είχε εννοηθεί με την αρχική σύμβαση και αυτό είχε εγκρίνει το δημοτικό μας συμβούλιο.

Στην πράξη προέκυψε το φορολογικό πρόβλημα που αναφέρει η οικονομική υπηρεσία. Έτσι μέχρι σήμερα η οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας, κατ' εντολή της πολιτικής ηγεσίας, εξέδιδε φορολογικά στοιχεία, τιμολογούσε δηλαδή παρατύπως με το δικό του ΑΦΜ τους χρήστες του σφαγείου του Δήμου Άνω Σύρου. Και λέγοντας παρατύπως εννοώ βεβαίως χωρίς την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.

Ανακόλουθη τροποποίηση

Για την εκ των υστέρων κάλυψη αυτής της παρατυπίας προτείνεται η τροποποίηση της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας, με την οποία ο Δήμος μας θα οριστεί εκμεταλλευτής του σφαγείου και αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο του σφαγείου. Η προτεινόμενη τροποποίηση δημιουργεί κατά τη γνώμη μου, μία σύμβαση ανακόλουθη.

Στην ίδια σύμβαση προβλέπεται η ύπαρξη επιτροπής παρακολούθησης και ελέγχου εφαρμογής των όρων της σύμβασης, στην οποία θα συμμετέχουν ισότιμα και οι τρεις δήμοι.

Μπορείτε να αναρωτηθείτε ποιο είναι το νόημα της παρακολούθησης και του ελέγχου από τους άλλους Δήμους, όταν ο Δήμος μας θα έχει ακέραια την ευθύνη της εκμετάλλευσης και του ελέγχου του σφαγείου;

Ευθύνες του Δήμου ως "εκμεταλλευτή"

Όπως και αν διατυπωθεί τελικά η σύμβαση, τονίζω ιδιαίτερα ότι ο ορισμός του Δήμου μας ως εκμεταλλευτή του σφαγείου, συνεπάγεται ότι η Δήμος Ερμούπολης, θα έχει την ευθύνη επιπλέον: για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, την τήρηση της κτηνιατρικής νομοθεσίας, την τήρηση των κανόνων υγιεινής, ακέραια την ευθύνη για τυχόν φορολογικές παραβάσεις και ελέγχους και τέλος την ευθύνη για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Για παράδειγμα να σας αναφέρω ένα θέμα εργατικό και φορολογικό: σε περίπτωση ελέγχου, πως θα νομιμοποιείται η εργασία δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Άνω Σύρου, οποίος σήμερα απασχολείται στα πλαίσια της διαδημοτικής συνεργασίας στο σφαγείο, όταν θα έχει την εκμετάλλευση ο Δήμος Ερμούπολης;

Η άδεια λειτουργίας έχει εκδοθεί στο όνομα του Δήμου Άνω Σύρου. Είναι σύννομη η ανάληψη της εκμετάλλευσης του σφαγείου από το Δήμο Ερμούπολης όταν η άδεια λειτουργίας έχει εκδοθεί σε άλλον φορέα;

Επιπλέον, αν ο Δήμος μας οριστεί «εκμεταλλευτής», τα έσοδα και τα έξοδα του σφαγείου θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του Δήμου. Δηλαδή το σφαγείο θα βάζει το χέρι του στην τσέπη του Δήμου, και όπως φαίνεται αυτό το χέρι θα μπαίνει βαθιά. Κάθε τέλος του χρόνου θα παλεύουμε να πείσουμε τους άλλους Δήμους για να μας καλύψουν τις υπερβάσεις των δαπανών και την υστέρηση των εξόδων.

Τέλος, να σχολιάσω ότι η προτεινόμενη λύση έχει διατυπωθεί προφορικά και όχι εγγράφως από το Υπουργείο Οικονομικών.

Αυτά τα θέματα πρέπει να λάβει υπόψη του το σώμα προτού αποφασίσει την τροποποίηση της σύμβασης.

Υπολειτουργία Σφαγίου

Όπως προκύπτει από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του σφαγείου, τα έσοδα αντιστοιχούν στο 20% των εξόδων. Η διαφορά αυτή δεν σημαίνει ότι γίνεται κακή διαχείριση, σημαίνει ότι το σφαγείο αυτό υπολειτουργεί: έχει δυναμικότητα σφαγής 80 ζώων την ημέρα και θα σήμερα σφάζει 80 ζώα το μήνα!

Το ίδιο χρονικό διάστημα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών συγκεντρώνει ζώντα ζώα και τα πουλάει προς σφαγή εκτός του νησιού. Μία διαπίστωση που υπογραμμίζει την έλλειψη συντονισμού και ενιαίας στρατηγικής για τη δημιουργία ενός αυτοχρηματοδοτούμενου σφαγείου στη Σύρο.

Η μεγαλομανία κάποιων πριν 10 χρόνια, οδήγησε στην κατασκευή αυτού του τεράστιου, για τα δεδομένα της Σύρου σφαγείου και συρόμαστε εμείς σήμερα να χρηματοδοτήσουμε το έλλειμμά του, εις βάρος άλλων επενδύσεων.

Τονίζω στο σώμα ότι αυτό σημαίνει πως διατηρώντας το κόστος σφαγής τόσο χαμηλά, ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕ με δημόσιο χρήμα 3-4 συγκεκριμένες επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του σφαγείου.

Συμμεριζόμαστε την ανάγκη για συνέχιση λειτουργίας του σφαγείου για το καλό της δημόσιας υγείας.

Μόνο όμως εάν ενισχυθεί η κτηνοτροφική παραγωγή στο νησί μας και στη συνέχεια αυξηθεί η παραγωγή του σφαγείου, θα είναι δυνατός ο περιορισμός του ελλείμματος. Ο Δήμος Άνω Σύρου που φιλοξενεί σήμερα τους περισσότερους κτηνοτρόφους ας μελετήσει την κατάσταση και ας δώσει τα κατάλληλα κίνητρα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, αν θέλει να συνεχιστεί η λειτουργία του σφαγείου.

Νομικό πρόσωπο ή Σύμβαση;

Είχε επιλεγεί η λύση της διαδημοτικής συνεργασίας αντί για τη σύσταση νομικού προσώπου με κριτήριο το χαμηλό οικονομικό αντικείμενο του σφαγείου. Όμως, σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε και για ανάληψη νέων δαπανών που δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό.

Όπως προκύπτει, το οικονομικό αντικείμενο δεν είναι τόσο μικρό. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσό που υπολόγιζε ο Δήμος Άνω Σύρου, στο σκέλος των εξόδων. Από την πλευρά των εσόδων δε, οι αρχικές εκτιμήσεις έπεσαν επίσης έξω: η διαφορά, όπως φαίνεται είναι αντίθετη: τα έσοδα προκύπτουν λιγότερα από τα αρχικώς εκτιμηθέντα.

Το πραγματικό οικονομικό αντικείμενο του σφαγείου εκτιμώ ότι θα αποδειχθεί ακόμα πολύ μεγαλύτερο. Μήπως είναι αρκετά μεγάλο για να δικαιολογήσει την πλέον ορθή λύση του Συνδέσμου ή της ανώνυμης εταιρίας ΟΤΑ του άρθρου 265 του Κώδικα, με τη συμμετοχή και ιδιωτών, όπως για παράδειγμα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών;

Επόμενος προτεινόμενος τρόπος εκμετάλλευσης είναι η λειτουργία του σφαγείου από δημοτική επιχείρηση του Δήμου Άνω Σύρου, η οποία λύση είχε συζητηθεί στην επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. Το αυτοτελές νομικό πρόσωπο θα είχε την εκμετάλλευση και Δήμος Ερμούπολης θα παρείχε υπηρεσίες οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης καθώς και χρηματοδότηση μέσω προγραμματικής σύμβασης. Ο Δήμος Ποσειδωνίας θα καταβάλλει το ποσό που του αναλογεί με αντίστοιχη προγραμματική σύμβαση.

Τελευταία λύση για τη λειτουργία του σφαγείου που πρέπει να εξετάσουμε είναι η λύση των ΣΔΙΤ. Σύμφωνα με τον Ν.3389/2005 ιδιωτικοί Φορείς είναι δυνατόν να αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δήμων, έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά από τους Δημόσιους Φορείς ή τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών αυτών. Οι Ιδιωτικοί Φορείς αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, τη διαθεσιμότητα ή τη ζήτηση του αντικειμένου της Σύμπραξης και των συναφών κινδύνων όπως, ενδεικτικά, το διαχειριστικό και τον τεχνικό κίνδυνο.

Συμπέρασμα

Το φορολογικό πρόβλημα στη σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας και η υπέρβαση στο σκέλος των εξόδων προέκυψαν από την έλλειψη μελέτης για τη λειτουργία του σφαγείου. Η αόριστη εκτίμηση του Δήμος Άνω Σύρου για τις ετήσιες δαπάνες ύψους 35.000 € , όπως προανέφερα, έχει ήδη ανατραπεί.

Για να προχωρήσουμε σωστά, είναι απαραίτητη, όπως προέκυψε από τις εξελίξεις, η εκπόνηση μελέτης για την επιλογή νομικής μορφής και εκτίμηση του προϋπολογισμού των σφαγείων, όπως είχε γίνει πριν τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης του ΧΥΤΑ.

Σε κάθε περίπτωση, δεν συνηγορούμε στην ανάληψη από το Δήμο μας της εκμετάλλευσης του σφαγείου, για τους λόγους που ανέλυσα.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση