Εκτύπωση

2. SWOT ANALYSIS

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Η παρουσίαση της ανάλυσης SWOT παρουσιάζεται παρακάτω σε κατηγορίες, που αναφέρονται στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, στη χωροταξία και στο περιβάλλον, στη δημόσια διοίκηση, στις μεταφορές, στον τουρισμό και πολιτισμό και στο λοιπό παραγωγικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών (Κοινωνία της Γνώσης).

 


Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά

Ισχυρά σημεία:

-        Σχετικά μικρές διανησιωτικές αποστάσεις, στο πλαίσιο νησιωτικών συμπλεγμάτων

-        Γεωμορφολογική ιδιαιτερότητα

-        Θέση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου

-        Εγγύτητα στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή και στο Παρευξείνιο Τόξο

Αδύνατα σημεία:

-        Γεωγραφική ασυνέχεια (νησιωτικότητα)

-        Διπλή νησιωτικότητα – απομόνωση μικρών νησιών, μέσα στους Νομούς και στην Περιφέρεια

-        Απόσταση από την ηπειρωτική χώρα και τις μεγάλες αγορές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευκαιρίες:

-        Δυνατότητες διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας με Τουρκία, λοιπές χώρες της Μέσης Ανατολής και του Παρευξείνιου Τόξου

-        Αξιοποίηση ενδεχόμενης νέας Διεύρυνσης της Ε.Ε. προς την ανατολή και τα Βαλκάνια

Απειλές:

-        Αδυναμία επίλυσης του μεταφορικού προβλήματος και της απομόνωσης

-        Διεύρυνση του αποκλεισμού των μικρών νησιών από τα κέντρα πληροφόρησης και παροχής υπηρεσιών 

-        Οριστική πληθυσμιακή εγκατάλειψη και σταδιακή ερήμωση μικρών νησιών

-        Δυσμενείς πολιτικές συγκυρίες στην ευρύτερη περιοχή (σχέσεις με Τουρκία)

 


Χωροταξία και Περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές)

Ισχυρά σημεία:

-        Υψηλή ποιότητα φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

-        Μεσογειακό κλίμα

-        Ευνοϊκό φυσικό περιβάλλον για εναλλακτικές ενεργειακές πηγές (ηλιακή, αιολική ενέργεια, γεωθερμία)

-        Πλούσιος ορυκτός πλούτος σε ορισμένα νησιά

-        Ύπαρξη ορισμένων ισχυρών πόλων και κέντρων ανάπτυξης (διαπεριφερειακής και διακρατικής εμβέλειας)

 

Αδύνατα σημεία:

-        Ρύπανση

-        Ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην κατανομή των φυσικών πόρων

-        Ευαισθησία νησιωτικών οικοσυστημάτων (κυρίως των μικρών νησιών)

-        Σοβαρές ελλείψεις υδάτινων πόρων, ενέργειας και κοινωνικών εξυπηρετήσεων, κυρίως στα μικρά νησιά και στις απομονωμένες περιοχές

-        Σημαντικό κόστος εντοπισμού και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων

-        Αδυναμία ελέγχου εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών στη δόμηση και στις διάφορες δραστηριότητες, εξ αιτίας της έλλειψης καθορισμού χρήσεων γης

-        Ανεπάρκεια συστημάτων διάθεσης απορριμμάτων

-        Αδυναμία ανάπτυξης συνεκτικών οικιστικών δικτύων (πόλοι και κέντρα ανάπτυξης) και διάχυσης των θετικών αναπτυξιακών επιδράσεων, εξ αιτίας της χωρικής ασυνέχειας

-        Χωρική υπερσυγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας

Ευκαιρίες:

-        Χρήση νέων μεθόδων διαχείρισης υδάτινων πόρων 

-        Χρήση νέων τεχνολογιών αποτροπής κινδύνων (τηλεπισκόπηση, παρατηρητήρια κλπ)

-        Διεύρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

-        Εφαρμογή θεσμικού πλαισίου χρήσεων γης

-        Δυνατότητες διακρατικής συνεργασίας με μεσογειακές χώρες σε τομείς έρευνας και περιβάλλοντος

-        Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου των πόλων και κέντρων ανάπτυξης

-        Ένταξη σε δυναμικά δίκτυα αστικών κέντρων

-        Δημιουργία ουσιαστικών αναπτυξιακών μικροπεριφερειών προγραμματισμού σε επίπεδο νησιωτικών συμπλεγμάτων

Απειλές:

-        Εξάντληση υδροφόρου ορίζοντα - υφαλμύρωση και κλιματολογικές αλλαγές (απερήμωση, άνοδος στάθμης θαλασσών-ξηρασία)

-        Σεισμοί – κατολισθήσεις - Πυρκαγιές - πλημμύρες - διάβρωση εδάφους

-        Καθυστέρηση επίλυσης χωροταξικών ζητημάτων (Κτηματολόγιο, Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια κλπ.)

-        Ενίσχυση της πόλωσης και της απομύζησης πόρων (πληθυσμού, εργατικού δυναμικού, κεφαλαίων, πρώτων υλών) από τα μικρότερα νησιά – πληθυσμιακή συρρίκνωση, εγκατάλειψη και σταδιακή ερήμωση μικρών νησιών

-        Ενίσχυση της ανισορροπίας και των ανισοτήτων στο εσωτερικό των μεγάλων νησιών (π.χ. Ρόδος)

 


Δημόσια Διοίκηση και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

Ισχυρά σημεία:

-        Διοικητική αναδιάρθρωση των ΟΤΑ - δημιουργία ισχυρών Δήμων και θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων

-        Ύπαρξη πιστοποιημένων φορέων για κατάρτιση – μετεκπαίδευση εργαζομένων

Αδύνατα σημεία:

-        Δυσλειτουργίες διοικητικών μηχανισμών (αδειοδοτήσεων, ελέγχου κλπ.)

-        Ελλείψεις σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό

-        Χαμηλός βαθμός αποκέντρωσης

-        Υποστελέχωση υπηρεσιών

-        Μείωση πόρων την περίοδο 2007-2013

-        Επικαλύψεις αρμοδιοτήτων

-        Νησιωτικός χώρος – πολυδιάσπαση - δυσχέρεια μετακινήσεων υπαλλήλων και συνεχούς συνεργασίας φορέων

-        Απουσία αναπτυξιακών μικροπεριφερειών προγραμματισμού, βάσει στοιχείων ομοιογένειας.

Ευκαιρίες:

-        Αξιοποίηση του νέου πλαισίου διοίκησης του «Καλλικράτη»

-        Θεσμικές αλλαγές – αποκέντρωση αρμοδιοτήτων

-        Αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση υπηρεσιών Δήμων

-         Αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση υπηρεσιών Περιφέρειας

-        Διεύρυνση εφαρμογών νέων τεχνολογιών και μεθόδων διοίκησης

-        Αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των εργαλείων του αναπτυξιακού σχεδιασμού (ΠΕΠ, νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας)

 

Απειλές:

-        Αδυναμίες στενής συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων φορέων (Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση Αιγαίου, Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Δήμοι, Υπουργεία, ΔΕΚΟ)

-        Δυσχέρεια προσαρμογής σε νέες μεθόδους διοίκησης και χρήσης νέων τεχνολογιών

-        Αδυναμία προσαρμογής και αξιοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου διοίκησης

-        Έλλειψη πόρων για την ουσιαστική ανασυγκρότηση της αυτοδιοίκησης

-        Περαιτέρω μείωση πόρων για την αναπτυξιακή στρατηγική της περιφέρειας της επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020

-        Αδυναμία ορθολογικού σχεδιασμού, λόγω συγκέντρωσης δημοτικών υπηρεσιών, κυρίως σε μεγάλες γεωγραφικές ενότητες – νησιά, ενίσχυση διοικητικής συγκέντρωσης στους μεγάλους πόλους.

 


Μεταφορές

Ισχυρά σημεία:

-        Σημαντικός αριθμός λιμένων και αεροδρομίων

-        Βελτιωμένες μεταφορικές υποδομές σε πολλά νησιά

-        Θέση ως προς τους Θαλάσσιους Διαδρόμους Μεταφορών των Διευρωπαϊκών Δικτύων

-        Σχετικά μικρές αποστάσεις μεταξύ νησιών και ενδοχώρας και σχετικά μικρές διανησιωτικές αποστάσεις

 

 

Αδύνατα σημεία:

-        «Διπλή» Νησιωτικότητα – ανεπάρκεια συνδέσεων και απομόνωση μικρών νησιών

-        Υψηλό κόστος μεταφορών και χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε πολλά νησιά

-        Ανεπάρκεια οργάνωσης των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών συνδέσεων και υψηλό κόστος μεταφορών

-        Απουσία συνδυασμένων μεταφορών

-        Έλλειψη οργάνωσης και εξοπλισμού χερσαίας ζώνης λιμένων

-        Αδυναμία ανάπτυξης συνεκτικών οικιστικών δικτύων (πόλοι ανάπτυξης) και διάχυσης των θετικών αναπτυξιακών επιδράσεων, εξ αιτίας της ασυνέχειας του χώρου

-        Προβλήματα κυκλοφορίας – ρύπανσης - στάθμευσης στα αστικά κέντρα

Ευκαιρίες:

-        Αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

-        Αναδιοργάνωση συστήματος μεταφορικών συνδέσεων

-        Αξιοποίηση των συνδυασμένων μεταφορών

-        Αξιοποίηση Θαλάσσιων Διαδρόμων των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

-        Δημιουργία ισχυρών κόμβων – λιμένων διεθνούς εμβέλειας στο Αιγαίο

Απειλές:

-        Μειωμένος ανταγωνισμός στις αεροπορικές συνδέσεις – αύξηση τιμών

-        Περαιτέρω απομόνωση μικρών νησιών, λόγω ανεπαρκών ακτοπλοϊκών συνδέσεων

 


Τουρισμός – Πολιτισμός

Ισχυρά σημεία:

-        Παγκόσμια αναγνωρισιμότητα ως τουριστικός προορισμός

-        Ιδιαίτεροι τουριστικοί πόροι – εναλλακτικές μορφές τουρισμού

-        Ύπαρξη σημαντικών πολιτιστικών πόρων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία και στοιχεία αστικής και αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς )

-        Επαρκής και υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακή υποδομή στα μεγάλα νησιά

-        Λειτουργία Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

 

Αδύνατα σημεία:

-        Χωρική υπερσυγκέντρωση της τουριστικής κίνησης και δραστηριότητας

-        Εποχικότητα τουρισμού (και εποχική ανεργία)

-        Περιορισμένη αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και των καινοτομικών δράσεων προβολής και ανάδειξής τους

-        Ανεπαρκής διασύνδεση τουρισμού με λοιπούς τομείς της οικονομίας (πρωτογενής τομέας, μεταποίηση)

-        Έλλειψη υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακών υπηρεσιών σε μικρότερα νησιά

-        Ανεπαρκής διείσδυση ΤΠΕ στον τουριστικό τομέα

Ευκαιρίες:

-        Σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη τουριστικής υποδομής μικρής κλίμακας σε μη κορεσμένες περιοχές

-        Προσέλκυση επενδύσεων σε υποδομές ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, πολιτιστικός, θαλάσσιος κ.λπ.)

-        Λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού και επανασχεδιασμός τουριστικού μάρκετινγκ

-        Επενδύσεις παραθεριστικής κατοικίας

-        Παρακολούθηση της τοπικής τουριστικής οικονομίας μέσα από τη λειτουργία Δορυφορικού Τουριστικού Λογαριασμού.

-        Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών (μεταπτυχιακών, διαπανεπιστημιακής και διακρατικής συνεργασίας κ.λπ.) και ερευνητικών κέντρων, στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου που σχετίζονται με θέματα τουριστικής πολιτικής και ειδίκευσης σε επιμέρους ομάδες δραστηριοτήτων (πολιτιστικός τουρισμός κ.ά.)

-        Αναβάθμιση – Ανωτατοποίηση των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

-        Έμφαση σε εκδηλώσεις σύγχρονου πολιτισμού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με θεματικά φεστιβάλ, events, κ.ά.

-        Αξιοποίηση της γενικότερης τάσης ανόδου του ελληνικού τουρισμού

Απειλές:

-        Ανταγωνιστικοί τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο - Άνοδος του ευρώ σε σχέση με το δολάριο

-        Επέκταση της οικονομικής κρίσης και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες – πελάτες της εγχώριας τουριστικής αγοράς

-        Επικράτηση μοντέλου «AllInclusive» και κορεσμός

-        Ανεπαρκής τουριστική προβολή

-        Εγκατάλειψη παραδοσιακών κλάδων, τεχνών, δρώμενων, γαστρονομικών συνηθειών κλπ.  

-        Περαιτέρω επιβάρυνση τουριστικά κορεσμένων περιοχών και επέκταση τάσεων κορεσμού και σε άλλες περιοχές

 

 


Παραγωγικό δυναμικό και Κοινωνία της Γνώσης

Ισχυρά σημεία:

-        Πληθυσμιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια και ευνοϊκή σύνθεση του πληθυσμού (μεγάλο ποσοστό παιδικού πληθυσμού και πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας)

-        Υψηλό ποσοστό οικονομικά ενεργών ατόμων και απασχολουμένων

-        Τάση επιχειρηματικότητας του γηγενούς δυναμικού

-        Εγγύτητα στην αγορά της Τουρκίας

-        Ιστορική παράδοση στην εξωστρέφεια

-        Λειτουργία ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της ΑΣΤΕΡ

-        Διαθέσιμο επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό

-        Δυνατότητα προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων (καινοτομίας, νέας και υψηλής τεχνολογίας, υπηρεσιών), λόγω των κλιματολογικών συνθηκών και του φυσικού περιβάλλοντος

Αδύνατα σημεία:

-        Μονοειδίκευση, λόγω τουρισμού και απουσία σημαντικής διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας

-        Συρρίκνωση πρωτογενούς τομέα και αδυναμία παραγωγικής διαφοροποίησης του τομέα

-        Ισχνός δευτερογενής τομέας και απουσία σύνδεσης με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό

-        Σημαντική χωρική ανισοκατανομή ανθρωπίνων πόρων

-        Ισχυρή διαφοροποίηση οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ των νησιών

-        Μικρή τοπική αγορά - Αδυναμία εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας

-        Έλλειψη καταρτισμένου και εξειδικευμένου απασχολούμενου προσωπικού σε ορισμένους τομείς

-        Διακυμάνσεις της ανεργίας και αύξηση τα τελευταία χρόνια

-        Χαμηλή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της πληροφορικής & επικοινωνιών και ελλιπής πληροφόρηση

-        Έλλειψη κινήτρων και θεσμικού πλαισίου για συνεργασίες και δικτυώσεις (clustering)

Ευκαιρίες:

-        Αξιοποίηση των μέσων και ευκαιριών που παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας

-        Αναθεώρηση επενδυτικών κινήτρων

-        Αξιοποίηση της ζήτησης προϊόντων ονομασίας προέλευσης και βιολογικής καλλιέργειας

-        Εφαρμογές πληροφορικής (Εξοικείωση στη χρήση τηλεκατάρτισης, τηλεεκπαίδευσης και τηλεεργασίας)

-        Κίνητρα για την προσέλκυση γυναικών στην αγορά εργασίας

-        Κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών

-        Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή

-        Αξιοποίηση διαθεσίμων πόρων για έρευνα και τεχνολογία

-        Αξιοποίηση νέων επιστημόνων και προσωπικοτήτων της περιοχής

Απειλές:

-        Περαιτέρω αύξηση της ανεργίας

-        Οικονομικά προβλήματα λόγω μονοειδίκευσης και ενδεχόμενης κρίσης στον τουριστικό κλάδο

-        Ανταγωνισμός ξένων αγορών, με χαμηλό κόστος παραγωγής

-        Περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή χωροταξικών ρυθμίσεων

-        Αδυναμία περαιτέρω ανάπτυξης και παραγωγικής αξιοποίησης ερευνητικών – εκπαιδευτικών υποδομών

-        Περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης και ενίσχυση των δυσμενών επιπτώσεων αυτής στην τοπική οικονομία

 

Σχόλια   

 
Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου
0 #2 Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου 31-08-2012 01:25
Βλέπουμε να μας μιλάνε για τον τουρισμό που για την ΠΝΑ μπορεί να είναι η κινητήρια δύναμη, αλλά για τη χώρα η ΠΝΑ είναι ίσως το μεγαλύτερο τμήμα του σκελετού σχεδίας της οικονομικής της επιβίωσης & διάσωσης & πάλι διαβάζουμε τί; Αερολογίες! Επαναλαμβάνω προς τους Περιφερειακούς μας Συμβούλους: Αυτοί που συνέταξαν αυτό το σχέδιο το συνέταξαν απ'τα γραφεία τους χωρίς να έχουν αίσθηση της πραγματικότητας ! Πχ μας μιλάνε για τον τουρισμό χωρίς να μας έχουν εξασφαλίσει σωστές μεταφορές! Μας μιλάνε για συνεδριακό & θαλάσσιο τουρισμό για ποιά νησιά; Τα περισσότερα μικρά νησιά της ΠΝΑ δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες! Έχουν όμως μέχρι τώρα την προτίμηση των επισκεπτών λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, των πολιτιστικών διαφορών τους, της έμφυτης ευγένειας & φιλοξενίας των νησιωτών. Της οικογενειακής θαλπωρής & φιλοξενίας που βιώνουν που τους κάνουν να ξαναεπισκέπτοντ αι τα νησιά μας! Ας ξεχάσουν λοιπόν τα μοντέλα που οραματίζονται! Αυτά υπάρχουν & αλλού! Σε άλλες χώρες & έχουν αποτύχει!
Παράθεση
 
 
Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου
0 #1 Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου 31-08-2012 01:02
Στις ευκαιρίες της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ αναγράφεται:

- Αξιοποίηση του νέου πλαισίου διοίκησης του «Καλλικράτη»
- Θεσμικές αλλαγές – αποκέντρωση αρμοδιοτήτων
- Αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση υπηρεσιών Δήμων
-Αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση υπηρεσιών Περιφέρειας
-Διεύρυνση εφαρμογών νέων τεχνολογιών και μεθόδων διοίκησης
- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των εργαλείων του αναπτυξιακού σχεδιασμού (ΠΕΠ, νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας)
Ειλικρινά απορώ με αυτούς που συνέταξαν αυτά τα πράγματα! Ζουν εντός ή εκτός πραγματικότητας ; Συνέταξαν το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΝΑ βάσει του νόμου (Καλλικράτη); Για ποιές ευκαιρίες μας μιλάνε; Για άλλη μια φορά διαπιστώνονται οι δουλειές του ποδαριού, μέσω των οποίων επαίσχυντα πάνε να αποτελειώσουν τα νησιά μας! ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΛΕΞΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ! ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ!
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση