Εκτύπωση

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

3.1 Ιεράρχηση και αξιολόγηση προτεραιοτήτων από τοπικούς φορείς

Ένα τμήμα της έρευνας πεδίου πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου ανοιχτού τύπου και είχε ως κύριο σκοπό να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των δήμων και φορέων της Περιφέρειας στα θέματα στρατηγικής για το μέλλον του Νοτίου Αιγαίου, τα οποία διερευνώνται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Η συμπλήρωσή του έγινε από τους υπεύθυνους των δήμων και των κυριότερων οικονομικών και κοινωνικών φορέων της Περιφέρειας. 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει καταρχήν τα στοιχεία του επιλεγμένου φορέα και του υπευθύνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και τις δραστηριότητές του. Κατόπιν ακολουθούν στοχευμένες ερωτήσεις σχετικά με τυχόν καλές πρακτικές και την ιεράρχηση των προβλημάτων του συγκεκριμένου φορέα ή του κλάδου, τα κλαδικά θέματα (μεταφορές, τουρισμός, κλπ.), την ιεράρχηση των προβλημάτων του κάθε Νομού, τους μελλοντικούς στόχους και τις προοπτικές ανάπτυξης κάθε δήμου ή φορέα και τις προτεραιότητες του κάθε Νομού για τις περιόδους 2011-2015 και 2016-2020. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση των μεταφορών και πως επηρεάζει την ανάπτυξη της περιοχής μελέτης ενώ τέλος, δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να βοηθήσει στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της μελέτης. Η δομή του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται πιο αναλυτικά παρακάτω. 

Στο ερωτηματολόγιο αυτό, το οποίο διανεμήθηκε τον Απρίλιο του 2011 και συμπληρώθηκε στο διάστημα από τα μέσα Απριλίου 2011 μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 2011, κλήθηκε να απαντήσει το σύνολο των δήμων και των αναπτυξιακών και κοινωνικών φορέων της Περιφέρειας. Συνολικά, απάντησαν 8 δήμοι και φορείς από το Νομό Δωδεκανήσου και 18 δήμοι και φορείς του Νομού Κυκλάδων της Περιφέρειας.

Εκτός από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, πολλοί εκπρόσωποι φορέων ανέλυσαν τις απόψεις τους προφορικά κατά τη διάρκεια σχετικών συναντήσεων και επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στη Περιφέρεια από μέλη της ομάδας μελέτης. Οι απόψεις και τα θέματα που τέθηκαν σε αυτές καθώς και η συγκέντρωση έντυπου υλικού συμπεριλήφθηκαν και αξιοποιήθηκαν στη μελέτη. 

Επίσης, στην προσπάθεια εκπόνησης της μελέτης συνεργάστηκαν και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, απέστειλαν στην ομάδα μελέτης σημαντικό υλικό με τις προτάσεις και δράσεις τους που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας, το οποίο όντας ιδιαίτερα χρήσιμο και ενδιαφέρον, συμπεριλήφθηκε στη μελέτη μετά την επεξεργασία του.

Ιεράρχηση και αξιολόγηση προτεραιοτήτων στρατηγικής

Τα ζητήματα-προτεραιότητες στρατηγικής, που αντικατοπτρίζουν και τα βασικά αναπτυξιακά προβλήματα της περιφέρειας και που τέθηκαν προς ιεράρχηση στους τοπικούς φορείς είναι αναλυτικά τα εξής:

1. Η αύξηση της ζήτησης και η γενική ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα (Τουρισμός).

2. Ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης (Πολιτισμός).

3. Επίλυση κοινωνικών προβλημάτων (Κοινωνικά Προβλήματα).

4. Επενδύσεις στον τομέα της υγείας και πρόνοιας (Υγεία-Πρόνοια). 

5. Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών μεταφορών (Μεταφορές).

6. Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών ύδρευσης (Ύδρευση).

7. Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών ενέργειας (Υποδομές Ενέργειας).

8. Ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

9. Δημιουργία Περιβαλλοντικών Επιχειρηματικών Πάρκων (Περιβαλλοντικά Επιχειρηματικά Πάρκα). 

10. Ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού κλάδου (Αγροδιατροφικός κλάδος).

11. Ανάπτυξη του Ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου (Ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος). 

12. Δράσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος (Προστασία Περιβάλλοντος).

13. Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου (Ορυκτός πλούτος). 

14. Επίλυση Χωροταξικού Προβλήματος (Χωροταξία). 

15. Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης (Εκπαίδευση-Ανθρώπινο κεφάλαιο).

16. Η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας, των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η προώθηση της καινοτομίας σε όλους τους κλάδους (Ε&ΤΑ, ΜΜΕ, Καινοτομία).

17. Ανάπτυξη Αλιείας (Αλιεία). 

18. Άλλη.

Η μεθοδολογία βαθμονόμησης των προτεραιοτήτων ακολουθεί τη σχέση της αντίστροφης ιεράρχησης, δηλαδή, η πρώτη στη σειρά προτίμησης του κάθε φορέα προτεραιότητα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο βαθμό (σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των απαντήσεων). Έτσι, η 1η προτεραιότητα καταλαμβάνει 17 βαθμούς, η 2η 16 κ.οκ. και στο τέλος γίνεται οριζόντια άθροιση των βαθμών για κάθε προτεραιότητα. Ο μέγιστος βαθμός δίνει τη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων σχετικά με την ιεράρχηση των παραπάνω προτεραιοτήτων, προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα:

Το 50% της ανώτερης βαθμονόμησης καταλαμβάνουν κατά σειρά σπουδαιότητας οι ακόλουθες προτεραιότητες:

1. Μεταφορές 

2. Υγεία - Πρόνοια 

3. Προστασία Περιβάλλοντος

4. Τουρισμός

5. Πολιτισμός

Επιπλέον, πάνω από τη διάμεσο (9η τιμή-προτεραιότητα κατά σειρά κατάταξης), σε συνέχεια των ανωτέρω προτεραιοτήτων βρίσκονται κατά σειρά οι εξής προτεραιότητες:

6. Ύδρευση 

7. Κοινωνικά Προβλήματα

8. ΑΠΕ

9. Αγροδιατροφικός κλάδος

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της καινοτομίας και της Ε&ΤΑ, με την κλαδική ανάπτυξη και τις ΜΜΕ, καθώς και με το ανθρώπινο δυναμικό βρίσκονται σε χαμηλότερες θέσεις στην ιεράρχηση των φορέων, ως προς τα θέματα στρατηγικών προτεραιοτήτων της περιφέρειας. Αντίθετα, οι φορείς δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην επίλυση βασικών εγγενών προβλημάτων, που έχουν άμεση σχέση με τη νησιωτικότητα και εμποδίζουν, μεταξύ άλλων, τους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητας και την αναπτυξιακή διαδικασία γενικότερα (π.χ. μεταφορές, υγεία-πρόνοια, ύδρευση, περιβάλλον), καθώς και σε τομείς που σχετίζονται με την ίδια τη φυσιογνωμία και εξέλιξη της περιφέρειας, όπως ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

Ιεράρχηση και αξιολόγηση κοινωνικών προβλημάτων

Υπενθυμίζεται ότι τα κοινωνικά προβλήματα, που τέθηκαν προς ιεράρχηση στους τοπικούς φορείς είναι αναλυτικά τα εξής:

1. Ανεργία

2. Έλλειψη Επιλογών Αναψυχής – Δραστηριοτήτων Ελεύθερου Χρόνου εκτός τουριστικής περιόδου

3. Ανασφάλιστη Εργασία

4. Ζητήματα Συμπεριφοράς στις Δημόσιες Υπηρεσίες 

5. Οδικά Ατυχήματα

6. Εποχική Απασχόληση  

7. Ελλιπής υγειονομική περίθαλψη

8. Εγκληματικότητα – Παραβατικότητα

9. Ανεπαρκής προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

Για μεγαλύτερη ευελιξία επιλογών, δόθηκε η δυνατότητα στους φορείς να επιλέξουν μέχρι 3 προβλήματα που θεωρούν ως τα σημαντικότερα. 

Η πλειονότητα των τοπικών φορέων (94%) κατατάσσει την ελλιπή υγειονομική περίθαλψη στα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Σημαντικά προβλήματα θεωρούνται επίσης από τους φορείς η εποχική απασχόληση, η έλλειψη επιλογών αναψυχής εκτός τουριστικής περιόδου και η ανεργία, προβλήματα σαφώς αλληλοσυνδεόμενα, που αναφέρονται στο εργατικό και γενικότερα ανθρώπινο δυναμικό της περιφέρειας και σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και του παραγωγικού προσανατολισμού της περιφέρειας (εποχικός τουρισμός). 

3.2 Δυνατότητες και υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της

Για την Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης από τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διακινήθηκε το Ερωτηματολόγιο που προβλέπεται στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διακίνηση έγινε με ευθύνη της Περιφέρειας. Από το σύνολο των (150 περίπου) Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και Νομικών Προσώπων απάντησαν συνολικά δεκαεννέα (19). Στο Τμήμα Α: «Αξιολογήση της Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας» απάντησαν δέκα επτά (17). Μόνο δύο (2) απάντησαν στο Τμήμα Β του Ερωτηματολογίου, «Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιοχής». Για το Τμήμα Γ: «Διοικητική Ικανότητα της Περιφέρειας» (Συμπληρωμένη από Υπηρεσίες με αρμοδιότητες σε οριζόντιες λειτουργίες) δεν υπάρχει απάντηση (!!!)

Λόγω του περιορισμένου αριθμού  των συμπληρωθέντων ερωτηματολογίων και των ελλιπών απαντήσεων σε αυτά, μόνο ενδεικτικά μπορούν να αποτυπωθούν ανάγκες και προτάσεις για την Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας. Άλλωστε και η ίδια η δομή του Ερωτηματολογίου δεν επιτρέπει ακριβή ποσοτικοποίηση. Έτσι τα βασικά προβλήματα, αδυναμίες, ελλείψεις που καταγράφονται είναι: 

Προβλήματα, Αδυναμίες και Ελλείψεις - Ποσοστό Διαπίστωσης Προβλήματος

Ανάγκη σε εξοπλισμό Η/Υ και σε συστήματα πληροφορικής 95%

Ανάγκες Κατάρτισης 90%

Προβλήματα στην Υποστήριξη της λειτουργίας των Υπηρεσιών 90%

Έλλειψη λοιπού εξοπλισμού (πλην Πληροφορικής) 80%

Προβλήματα στην Οργανωτική Δομή 75%

Προβλήματα Συνεργασίας των Υπηρεσιών   37%

Προβλήματα με άλλες Περιφέρειες 20%

Ελλείψεις σε κτίρια 20%

Ελλείψεις σε προσωπικό 25%

Ελλείψεις στην Διαδικασία του Προγραμματισμού 10%

Με βάση την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, καθώς και με βάση τις συζητήσεις στις συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους των υπηρεσιών, τα προτεινόμενα μέτρα για την Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας είναι τα ακόλουθα: 

Εξοπλισμός και Συστήματα Πληροφορικής με ειδικές δράσεις: 

- Εξοπλισμό Πληροφορικής και 

- Συστήματα Πληροφορικής- Λογισμικού

Λοιπός Εξοπλισμός (Εκτός Πληροφορικής) 

Κατάρτιση- Στελέχωση Υπηρεσιών με ειδικές δράσεις:

- Κατάρτιση

- Στελέχωση 

Υποστήριξη Λειτουργίας Υπηρεσιών με ειδικές δράσεις:

- Μηχανοργάνωση 

- Δικτύωση  Νομικής Υποστήριξης

- Δικτύωση Διάσπαρτων Υπηρεσιών 

Μελέτες και Δράσεις Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών και Συστημάτων Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της λειτουργίας των Υπηρεσιών στον Διάσπαρτο Νησιωτικό Χώρο. Καθιέρωση Συστημάτων προκαταβολών

Νέες Κτιριακές Εγκαταστάσεις- Συντήρηση Χώρων 

3.3 Έρευνα Προτάσεων Έργων Δήμων της Περιφέρειας

Ολόκληρο σχεδόν το πλέγμα υποδομών, αναδεικνύεται στις προτάσεις των Δήμων και άλλων φορέων της Περιφέρειας. Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ελλείψεις εξακολουθούν να είναι σημαντικές με συνέπεια να εμποδίζουν την ταχύτερη προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, προς όφελος των κατοίκων της Περιφέρειας. Ο τομεακός προσανατολισμός της Περιφέρειας στην τουριστική βιομηχανία συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση και την επέκταση των υποδομών της. Η αναβάθμιση αυτή εξυπηρετεί όχι μόνο τον οργανωμένο τουρισμό μεσαίας και χαμηλής κατηγορίας, αλλά συμβάλλει στη διαφοροποίηση του τουριστικού ρεύματος υψηλότερης κατηγορίας και εισοδηματικών δυνατοτήτων. Εμφανής όμως είναι η υστέρηση της Περιφέρειας στις καινοτομικές υποδομές διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για την εδραίωση της επιδιωκόμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαίας ψηφιακής αγοράς και αυξημένης πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι από την καταγραφή των αναγκών και ελλείψεων σε υποδομές μπορεί να προκύψει άμεσα ο σχεδιασμός των νέων υποδομών, που απαιτούνται για την ανάπτυξη των νησιών. 

Γενική, επίσης, είναι η διαπίστωση ότι οι συνοριακές περιοχές, όπως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχουν υποδεέστερη υποδομή μεταφορών και μικρότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγορές ιδίως κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων. 

Η Ομάδα Μελέτης διαμόρφωσε μια μεγάλη σειρά προτάσεων έργων τουριστικής και πολιτιστικής υποδομής, η προώθηση των οποίων θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου των νησιών της Περιφέρειας και θα αναδιατάξει το τουριστικό ρεύμα προς τις δράσεις των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις του οργανωμένου (μαζικού) τουρισμού και προσελκύουν επισκέπτες υψηλότερου μορφωτικού και εισοδηματικού επιπέδου. Η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τη καινοτομική χρήση των μέσων της σύγχρονης και υψηλής τεχνολογίας για την ανάδειξη αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων καθώς και του διαθέσιμου αρχιτεκτονικού και μουσειακού υλικού, των παραδόσεων και ιστορικών γεγονότων, βελτιώνουν την εικόνα (image) της Περιφέρειας και δημιουργούν συνειρμούς που μπορούν τελικά να αποτελέσουν συστατικά ενός ελκυστικού και αναγνωρίσιμου brand name. 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση