Εκτύπωση

4. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

4.1 Πρωτογενής Τομέας 

Γεωργία 

Η γεωργία και η κτηνοτροφία έχουν σημαντική θέση στην τοπική οικονομία, τόσο στα τουριστικώς ανεπτυγμένα νησιά όσο (και κατά πολλούς, κυρίως) στα μικρά νησιά. Οι διαπιστωμένες επιπτώσεις της νησιωτικότητας στην ανάπτυξη της γεωργίας δημιουργούν περιορισμούς, όπως: 

Η Στενότητα, ο πολυτεμαχισμός του κλήρου και ο μεγάλος αριθμός σε μέγεθος εκμεταλλεύσεων, το άγονο έδαφος, 

Το αυξημένο κόστος μεταφοράς ενδιάμεσων εισροών και τελικού προϊόντος,

Το αυξημένο κόστος παραγωγής,

Η έλλειψη υδάτινων πόρων (ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων 20% στο Νότιο Αιγαίο έναντι 56% της Χώρας),

Προβλήματα στις αγροτικές υποδομές,

Η Υφαλμύρωση των εδαφών,

Η Γήρανση του Πληθυσμού, ιδίως στα μικρά νησιά και στις ορεινές περιοχές,

Ο αυξημένος ανταγωνισμός από φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα,

Η πίεση του τουρισμού στις γεωργικές χρήσεις και εκμεταλλεύσεις,

Η απουσία σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων, 

O κατακερματισμός των Συναιτεριστικών Οργανώσεων,

Η απουσία δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής για τα γεωργικά προϊόντα. 

Οι Αναπτυξιακές Δυνατότητες που υφίστανται και οι Στρατηγικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι που μπορούν να τεθούν στον τομέα της γεωργίας του Νοτίου Αιγαίου είναι οι ακόλουθοι:

Ανάπτυξη- Προώθηση Τοπικών Προϊόντων και Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης,

Σύνδεση Αγροτικής Παραγωγής με την Τουριστική Δραστηριότητα του Νοτίου Αιγαίου, 

Στήριξη και ενίσχυση της Απασχόλησης στην Γεωργία, 

Σύνδεση της γεωργίας με την Καινοτομία,

Δημιουργία Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής,

Καθιέρωση του Μεταφορικού Ισοδύναμου στον Αιγαιακό Χώρο. 

Ολοκλήρωση της πολιτικής ανακατανομής της γης. 

Κτηνοτροφία

Η Κτηνοτροφία στο Νότιο Αιγαίο ειδικότερα παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στα εθνικά μεγέθη σε σχέση με την γεωργία. Αρκετά κτηνοτροφικά προϊόντα καλύπτουν υψηλό ποσοστό της τοπικής ζήτησης. Οι Περιορισμοί στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας λόγω των επιπτώσεων της νησιωτικότητας, πέραν αυτών που αφορούν την γεωργία και το σύνολο του πρωτογενή τομέα είναι οι ακόλουθοι:  

Προβλήματα υγιείνης, λόγω έλλειψης οργανωμένων βοσκοτόπων και λειτουργίας πρόχειρων σφαγείων, 

Πλημμελής αξιοποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων όπως για παράδειγμα στη συλλογή και εμπορία γάλακτος,

Προβλήματα από την υπερβόσκηση,

Μείωση της παραγωγής και των καλλιεργειών ζωοτροφών λόγω ανταγωνιστικότερων εκμεταλλεύσεων, 

Μείωση των μονάδων της βοοτροφίας σε λογότερες και μεγαλύτερου μεγέθους μονάδες. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας στο Νότιο Αιγαίο, πέραν των παρεμβάσεων που καταγράφηκαν για τον Τομέα της Γεωργίας, απαιτείται: 

Ειδική Στήριξη Κτηνοτροφικών μονάδων λόγω αδυναμίας εντατικοποίησης της παραγωγής, 

Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων εκτροφής, σφαγής, τυποποίησης και μεταποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων.

Αλιεία- Ιχθυοκαλλιέργειες  

Το Νότιο Αιγαίο είναι μια από τις 3 ελληνικές και συνολικά 11 ευρωπαϊκές περιφέρειες, που είναι χαρακτηρισμένες, ως Περιφέρειες Εξάρτησης από την Αλιεία. Η Περιφέρεια έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης τόσο στην Αλιεία όσο και στις Ιχθυοκαλλιέργειες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο κλάδοι στο Νότιο Αιγαίο προέρχονται α) από το νησιωτικό χαρακτήρα και β) από δομικά προβλήματα των κλάδων. Προβλήματα που προέρχονται από την νησιωτικότητα είναι: 

Έλλειψη οριοθετημένων αλιευτικών πεδίων, 

Εποχικότητα στη ζήτηση προϊόντων της αλιείας και κατ’ επέκταση στην απασχόληση και στην οικονομική δραστηριότητα,

Χαμηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων, ιδίως στα μικρά νησιά

Μεγάλες αποστάσεις από την Αθήνα και μεταξύ των νησιών και αυξημένο κόστος μεταφοράς,

Ένταση των προβλημάτων της παράνομης αλιείας,

Σημαντικά προβλήματα στην Ψυκτική Εφοδιαστική, 

Ένταση των προβλημάτων που αφορού μικρά, παλαιά και χαμηλής ιπποδύναμης σκάφη.

Στα προβλήματα αυτά έρχονται να προστεθούν και τα δομικά κλαδικά προβλήματα όπως η υπεραλίευση, η ρύπανση των θαλασσών, ο αργός ρυθμός εκσυγχρονισμού του στόλου, οι συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στις ιχθυοκαλλιέργειες. 

Ο βασικός και πιο κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη της αλιείας (ελεύθερης και υδατοκαλλιέργειας) είναι η προστασία του περιβάλλοντος και των αλιευτικών αποθεμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο οι βασικότερες προτάσεις για τον κλάδο αφορούν: 

Την δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών που: α)ελέγχουν και προστατεύουν το θαλάσσιο οικοσύστημα και ενισχύουν τη συνετή αλίευση με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (δορυφόροι, βιολογικά εργαστήρια κ.ά.) και β) «ανακουφίζουν» άμεσα την θάλασσα και τις ακτές σε περιπτώσεις «ακραίων» φαινομένων και ναυτικών ατυχημάτων, 

Έλεγχο της υπεραλίευσης (Λιμενική Αστυνομία),

Εμποτισμό και νέων υφάλων (ναυάγια πλοίων) εφόσον το υφιστάμενο πρόγραμμα αποδώσει, βάσει επιστημονικών αποτελεσμάτων,

Άμεση μελέτη ενίσχυσης της ιχθυιοκαλλιέγειας με τη θεσμοθέτηση «Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών» (ΠΟΑΥ) στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για να περιοριστούν οι συγκρούσεις στις χρήσεις (τουρισμός- ιχθυοκαλλιέργειες),

Έρευνα και υιοθέτηση καινοτομιών στον κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας (Νέα Εμπορικά Είδη, Μονάδες Εντατικής Υδατοκαλλιέργειας στην ανοικτή θάλασσα, καινοτομίες στην τροφή, στα εμβόλια, στο γενετικό υλικό, βιοτεχνολογική αξιοποίηση των προϊόντων, παραγωγή βιολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων κ.τ.λ.). 

Σχόλια   

 
ΚΓ
0 #1 ΚΓ 31-08-2012 18:26
Σημειο 4.6 – Ενεργεια

Όσον αφορά στις ΑΠΕ καλό θα είναι πρώτα να απαντηθει το θεμελιώδες ερώτημα: «είναι η θεωρία της κλιματικής αλλαγής που μας παρουσιάζουν πραγματική η ένα τεράστιο προσχηματικό ψέμα δηλαδή η μέγιστη απατή;;;»
1. http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=323
1.
2. http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=DKnVEFI1ALM

Εύχομαι να υπάρχουν και να υπερισχύσουν οι αγαθές προθέσεις και η κοινή λογική.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση