Εκτύπωση

6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

6.2 Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Η Στρατηγική για την ανάπτυξη του Νοτίου Αιγαίου πρέπει να ενσωματώσει τις βασικές προτεραιότητες της Στρατηγικής για την Ευρώπη 2020. Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020, η στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, θέτει τρεις προτεραιότητες:

Έξυπνη ανάπτυξη, με την ανάπτυξη μιας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία και με τομείς δραστηριοποίησης: 

- Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη, Επιχειρήσεις Υψηλής Τεχνολογίας,

- Εκπαίδευση, κατάρτιση και Δια βίου Μάθηση- Ενίσχυση Πανεπιστημίων, 

- Ψηφιακή Κοινωνία.

Διατηρήσιμη (Βιώσιμη) ανάπτυξη, με την προώθηση μιας πιο αποτελεσματικής στην χρησιμοποίηση των πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας και με τομείς δραστηριόποίησης:

- Αύξηση Ανταγωνιστικότητας και Παραγωγικότητας, Πράσινη Ανάπτυξη, Πράσινες Τεχνολογίες,

- Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής, πρόληψη κλιματικών κινδύνων, πρόβλεψη και αντιμετώπιση καταστροφών, 

- Καθαρή και αποδοτική ενέργεια, έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με την ενίσχυση μιας οικονομίας με υψηλό ποσοστό απασχόλησης που εξασφαλίζει οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και με τομείς δραστηριόποίησης: 

- Αύξηση της απασχόλησης, 

- Ενίσχυση των δεξιοτήτων, 

- Καταπολέμηση της φτώχιας. 

 

Οι προτεραιότητες αυτές και οι ειδικότεροι τομείς δραστηριοποίησης πρέπει να ενταχθούν στις προτεραιότητες και τους στόχους της νησιωτικής πολιτικής και στην αναπτυξιακή στρατηγική του Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα, οι βασικοί πρωταρχικοί στόχοι της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, αφορούν άμεσα τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τους αναπτυξιακούς στόχους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 

Ειδικώτερα η Έξυπνη Ανάπτυξη περιλάμβάνει τις εξής ενότητες:  

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη 

      Ανάπτυξη Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Υψηλής Ταχύτητας για τις Επιχειρήσεις και τα Νοικοκυριά.

Νεολαία σε Κίνηση

      Ενίσχυση εκπαιδευτικού συστήματος και τις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότερα.

Ένωση Καινοτομίας

      Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση για Έρευνα και Καινοτομία. 

 

Η Διατηρήσιμη Ανάπτυξη περιλάμβάνει τις εξής ενότητες: 

Μια Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους.

o Αύξηση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,

o Εκσυγχρονισμός των Μεταφορών,

o Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης. 

Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης.

o Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδίως των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 

o Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας.  

 

Η Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς περιλάμβάνει τις εξής ενότητες: 

Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας.

Δια βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Διευκόλυνση κινητικότητας.

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας. 

Διασφάλιση κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 

Ενίσχυση Ανάπτυξης και Απασχόλησης. 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αντιπαραβάλλονται οι Προτεραιότητες της Ευρώπης 2020, οι Στρατηγικοί Στόχοι και οι Άξονες - Μέτρα - Δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περιέχουν Στρατηγικούς Στόχους και Άξονες - Μέτρα - Δράσεις που δεν καλύπτονται από τις προτεραιότητες της Στρατηγικής Ευρώπης 2020, γεγονός που καταδεικνύει την αδυναμία της Στρατηγικής αυτής σε θέματα Νησιωτικότητας. Αν και οι Στρατηγικοί Στόχοι και οι Άξονες καλύπτονται από τους υπό διαμόρφωση στόχους της Νέας Πολιτικής Συνοχής (2014-2020) υπάρχει μεγάλη ανάγκη ενσωμάτωσης της Νησιωτικότητας τόσο στην Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Στρατηγική όσο και στη Νέα Πολιτική Συνοχής. 

Πίνακας 6.1
Στρατηγική Ευρώπη 2020 και Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Προτεραιότητες Ευρώπη 2020

Αναπτυξιακοί Στόχοι Στρατηγικού Σχεδίου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Άξονες- Μέτρα- Δράσεις Επιχειρησιακού Σχεδίου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

1. Η Έξυπνη Ανάπτυξη περιλάμβάνειτις εξής ενότητες: 

·        Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη

      Ανάπτυξη Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Υψηλής Ταχύτητας για τις Επιχειρήσεις και τα Νοικοκυριά.

·        Νεολαία σε Κίνηση

      Ενίσχυση εκπαιδευτικού συστήματος και τις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότερα.

·        Ένωση Καινοτομίας

      Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση για Έρευνα και Καινοτομία.

·        Ενίσχυση της Πρόσβασης στις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

·        Ενίσχυση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας  

 

Μέτρο 2.2 Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση

Δράση 2.3.1 Εφαρμογές Καινοτομίας στον Τομέα του Πολιτισμού

 

2. Η Διατηρήσιμη Ανάπτυξη περιλάμβάνει τις εξής ενότητες:

·                  Μια Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους.

o   Αύξηση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,

o   Εκσυγχρονισμός των Μεταφορών,

o   Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης.

·                  Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης.

o   Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδίως των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,

o   Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας. 

·        Αντιμετώπιση της Περιφερειακότητας και των Προβλημάτων στις Μεταφορές και στην Πρόσβαση στις Αγορές

·        Ενίσχυση της Οικονομικής Βάσης

 

Μέτρο 1.3 Τεχνικά Έργα

Μέτρο 3.1 Δημιουργία Οργανωμένων Περιοχών Υποδοχής Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων – LogisticsEOZ

Μέτρο 3.4 Αξιοποίση Τουριστικών- πολιτιστικών πόρων και υποδομών

Δράση 2.2.3 Τεχνολικά και Επιστημονικά Πάρκα

 

 

1.Η Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς περιλάμβάνει τις εξής ενότητες:

·                  Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας.

°        Δια βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων.

°        Διευκόλυνση κινητικότητας.

·                  Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας.

°        Διασφάλιση κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Ενίσχυση Ανάπτυξης και Απασχόλησης.

·        Ενίσχυση της Απασχόλησης 

 

Δράση 2.2.1 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Δράση 2.2.4 Προαγωγή της Γνώσης με ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού στις Μεταπτυχιακές Σπουδές, την Έρευνα και την Καινοτομία

Μέτρο3.3 Αγροτική Ανάπτυξη – Αλιεία

 

4. Βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι που αφορούν την Νησιωτικότητα και δεν καλύπτονται από την Στρατηγική «Ευρώπη 2020»[1]

·        Ενίσχυση της πρόσβασης στις Υπηρεσίες Υγείας

·        Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων και του Περιορισμού των Φυσικών Πόρων

·        Αναβάθμιση της Διοικητικής Ικανότητες

·        Βασικές Υποδομές

Μέτρο1.1 Περιβάλλον

Μέτρο 1.2 Χωρικός Σχεδιασμός

Μέτρο 2.1 Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα

Μέτρο 2.3

Δράση 2.3.2 Ενίσχυση Υποδομών Αθλητισμού

Δράση 1.3.4 Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων

Δράση 1.3.5 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Άξονας 4: Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Περιφέρειας 

 [1] Καλύπτονται από τους υπό διαμόρφωση νέους θεσμικούς στόχους της Περιόδου 2014-2020.

Σχόλια   

 
ΙΡ
0 #1 ΙΡ 31-08-2012 18:29
Πρόσεξε τι είναι το όραμα σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο.

Όραμα

Πρόκειται για μια δήλωση αυτοδέσμευσης, η οποία δεν πραγματοποιείτα ι αυτομάτως, αλλά θέτει τα βασικά χαρακτηριστικά που θα διαμορφώσουν την στρατηγική του γεωγραφικού χώρου ή του οργανισμού (σε περίπτωση επιχειρήσεων) κλπ.

Το όραμα είναι περισσότερο τέχνη, παρά επιστήμη. Απαιτεί πάθος, δέσμευση και επιμονή. Απαιτεί γνώση της συνολικής εικόνας του χώρου ή του οργανισμού για το παρόν, αλλά κυρίως προϋποθέτει ενόραση για το μέλλον. Αυτή την ενόραση δεν την έχει το σχέδιο, διότι ο Κόνσολας κάνει μια δουλειά που βαριέται, ενώ ο Μαχαιρίδης δεν έχει όραμα (ίσως το μόνο όραμα του να είναι η βουλευτική έδρα).

Το όραμα πρέπει να είναι :
 Σαφές και ενθουσιώδες, ώστε να παρακινεί πολίτες και υπαλλήλους
 Φιλόδοξο αλλά και εφικτό
 Πειστικό αλλά και με φαντασία, ώστε να συνδυάζει τον ρεαλισμό με την ενόραση
 Συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους πολίτες και στους στρατηγικούς στόχους του γεωγραφικού χώρου ή του οργανισμού

Όραμα που δεν διαχέεται από την κορυφή της πυραμίδας στο κάθε μόριο της βάσης της, δεν είναι όραμα. Όραμα που δεν το πιστεύει η ηγεσία και δεν το έχουν ενστερνιστεί πολίτες και υπάλληλοι, απλώς δεν υφίσταται. Χωρίς δε όραμα δεν υπάρχει σκοπός αλλά απλή διαχείριση της εξουσίας.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση