Εκτύπωση

6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

6.3 Στρατηγικοί Στόχοι του Αιγαιακού Χώρου 

Με βάση τα βασικά Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των νησιών, καθώς επίσης και με βάση τις κατευθύνσεις της Στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 ως βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Αιγαιακού Χώρου μπορούν να τεθούν οι ακόλουθοι: 

6.3.1 Αντιμετώπιση της Περιφερειακότητας και των Προβλημάτων στις Μεταφορές και στην Πρόσβαση στις Αγορές.

Τα στρατηγικά προβλήματα που παρουσιάζονται στον τομέα αυτό είναι:

Ο Χρόνος και το Κόστος Μεταφοράς

Τα καιρικά προβλήματα και οι επιπτώσεις τους στις θαλάσσιες μεταφορές

Η Διπλή Νησιωτικότητα

Η ανεπάρκεια λιμένων και αεροδρομίων (που επιτείνεται από την εποχική αύξηση του τουριστικού ρεύματος)

Ο Προσανατολισμός των Επενδύσεων και των Μεγάλων Επιχειρήσεων στον ηπειρωτικό χώρο

 

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων είναι:

Η Επιδότηση των Μεταφορών του Νησιωτικού χώρου (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)

Η βελτίωση λιμανιών και αεροδρομίων

Η βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των νησιών

Η δημιουργία ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ θα συμβάλει στη μείωση της Διπλής Νησιωτικότητας, αλλά και στην ενίσχυση των νησιωτικών Πόλεων Ανάπτυξης

Ο εκσυγχρονισμός του Επιβατικού Στόλου

Η Ενίσχυση των Τηλεπικοινωνιών και η γενικότερη ενίσχυση του Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας

Η προσέλκυση δυναμικών επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης του Αναπτυξιακού Νόμου και της δημιουργίας Επιχειρηματικών Υποδομών στους Νησιωτικούς Πόλους (ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνολογικά Πάρκα, Εμπορευματικά Κέντρα – Logistics κτλ)

 

6.3.2 Ενίσχυση της Οικονομικής Βάσης

Τα στρατηγικά προβλήματα που αφορούν τον τομέα αυτό είναι:

Η περιορισμένη Οικονομική Βάση

Ο προσανατολισμός στην Γεωργία και την Αλιεία και κυρίως η Τουριστική Μονοειδίκευση και Εξάρτηση. Η τελευταία δημιουργεί προβλήματα εποχικότητας και περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Η βιομηχανική παρακμή, που οφείλεται στην κατάτμηση των αγορών, στο αυξημένο μεταφορικό κόστος, στην έλλειψη υπηρεσιών Συμβούλων

Οι αυξημένες ανάγκες Υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα ιδίως τις περιόδους αιχμής.

Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων

 

Οι στρατηγικοί στόχοι για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων είναι:

Η κλαδική διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω και της πολιτικής κινήτρων

Η ενίσχυση των Νέων Τεχνολογιών, των Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας και της Τηλεματικής της καινοτομίας κτλ.

Η ενίσχυση των βιομηχανικών και επιχειρηματικών υποδομών (ΒΕΠΕ, Τεχνολογικά Πάρκα, Εμπορευματικά Κέντρα – Logistics κτλ)

Η στήριξη Τοπικών Παραγωγικών Συστημάτων, Δικτύων Επιχειρήσεων, Clusters κτλ.

Η ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο Πολιτιστικός Τουρισμός

Η δημιουργία ειδικών νησιωτικών ΚΕΠ

 

6.3.3 Η Ενίσχυση της Απασχόλησης

Τα στρατηγικά προβλήματα που αφορούν τον τομέα αυτό είναι:

Η μείωση του Πληθυσμού, η γήρανση και η αύξηση της συμμετοχής του μη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού

Η μείωση του ποσοστού του νέου και εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού

Η έλλειψη παράδοσης στο επιχειρείν

 

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι:

Η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

Η στοχευμένη κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας, Εμπορίου και Εξαγωγών

Η ενίσχυση των νησιωτικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

 

6.3.4 Η Ενίσχυση της Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας και Εκπαίδευσης

Τα στρατηγικά προβλήματα που αφορούν τον τομέα αυτό αφορούν κυρίως το Κόστος, που

στον τομέα της υγείας αφορά

- τα έκτακτα περιστατικά 

- τα ατυχήματα και 

- της ειδικές θεραπείες

στον τομέα της εκπαίδευσης αφορά 

- τις μικρές μονάδες, ιδίως της δευτεροβάθμιας

- την ειδική αγωγή

 

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι:

Ένα σύστημα επιδοτήσεων για την στήριξη των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης

Ανάπτυξη και υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας όπως Τηλεϊατρική, Τηλεδιάσκεψη, Τηλεκπαίδευση

 

6.3.5 Ενίσχυση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων του νησιωτικού χώρου, όπως αυτών που αφορούν τις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης απαιτείται η ανάπτυξη του τομέα ΤΠΕ. 

Τα βασικά προβλήματα για την ανάπτυξη του τομέα αυτού στον νησιωτικό χώρο είναι:

το κόστος εγκατάστασης του εξοπλισμού

η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 

τα προβλήματα ποιότητας των Τηλεπικοινωνιών

η απροθυμία των επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας να εγκατασταθούν στα νησιά

 

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων είναι:

Η βελτίωση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Υπηρεσιών στον νησιωτικό χώρο

Η Εκπαίδευση και Κατάρτιση του νησιωτικού ανθρώπινου δυναμικού

Η διάχυση της χρήσης Η/Υ και Διαδικτύου στον νησιωτικό χώρο

Η εξειδίκευση του Αναπτυξιακού Νόμου με την πρόβλεψη ενισχυμένων κινήτρων επέκτασης – ίδρυσης επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας στον νησιωτικό χώρο

 

6.3.6 Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων και του Περιορισμού των Φυσικών Πόρων

Τα βασικά προβλήματα του τομέα αυτού είναι:

Οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι λόγω του μικρού μεγέθους των νησιών και της κατάτμησης του νησιωτικού χώρου του Νότιου Αιγαίου

Τα προβλήματα διαχείρισης του υδάτινου αποθέματος ιδίως την τουριστική περίοδο

Η μειωμένη ενεργειακή επάρκεια και το υψηλό κόστος παραγωγής και μεταφοράς

Η ανεπάρκεια διαχείρισης των απορριμμάτων και η έλλειψη υποδομών

Η οικιστική επέκταση σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και της αγροτικής γης

Η ρύπανση των ακτών

 

Οι στρατηγικοί στόχοι για τη αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι:

Η Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ορθολογική διαχείριση υδάτων και η (ορθολογική) αξιοποίηση της αφαλάτωσης

Η διαχείριση απορριμμάτων με την ανάπτυξη πρόσφορων μεθόδων και την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών 

Η πολεοδομική οργάνωση και ο αυστηρός προγραμματισμός και έλεγχος χρήσεων γης

 

Σχόλια   

 
ΙΡ
0 #1 ΙΡ 31-08-2012 18:29
Πρόσεξε τι είναι το όραμα σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο.

Όραμα

Πρόκειται για μια δήλωση αυτοδέσμευσης, η οποία δεν πραγματοποιείτα ι αυτομάτως, αλλά θέτει τα βασικά χαρακτηριστικά που θα διαμορφώσουν την στρατηγική του γεωγραφικού χώρου ή του οργανισμού (σε περίπτωση επιχειρήσεων) κλπ.

Το όραμα είναι περισσότερο τέχνη, παρά επιστήμη. Απαιτεί πάθος, δέσμευση και επιμονή. Απαιτεί γνώση της συνολικής εικόνας του χώρου ή του οργανισμού για το παρόν, αλλά κυρίως προϋποθέτει ενόραση για το μέλλον. Αυτή την ενόραση δεν την έχει το σχέδιο, διότι ο Κόνσολας κάνει μια δουλειά που βαριέται, ενώ ο Μαχαιρίδης δεν έχει όραμα (ίσως το μόνο όραμα του να είναι η βουλευτική έδρα).

Το όραμα πρέπει να είναι :
 Σαφές και ενθουσιώδες, ώστε να παρακινεί πολίτες και υπαλλήλους
 Φιλόδοξο αλλά και εφικτό
 Πειστικό αλλά και με φαντασία, ώστε να συνδυάζει τον ρεαλισμό με την ενόραση
 Συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους πολίτες και στους στρατηγικούς στόχους του γεωγραφικού χώρου ή του οργανισμού

Όραμα που δεν διαχέεται από την κορυφή της πυραμίδας στο κάθε μόριο της βάσης της, δεν είναι όραμα. Όραμα που δεν το πιστεύει η ηγεσία και δεν το έχουν ενστερνιστεί πολίτες και υπάλληλοι, απλώς δεν υφίσταται. Χωρίς δε όραμα δεν υπάρχει σκοπός αλλά απλή διαχείριση της εξουσίας.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση