Εκτύπωση

6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

6.6 Αναβάθμιση Διοικητικής Ικανότητας, Βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας και Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας

Η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας σχετίζεται και απαιτεί την λεπτομερή καταγραφή και ενίσχυση των ακόλουθων Τομέων :

- Στρατηγικές Αναπτυξιακές Επιλογές

- Ανθρώπινοι Πόροι

- Υλικοτεχνική Υποδομή

- Λειτουργίες και Συστήματα Οργάνωσης

 

Η βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας προϋποθέτει την προώθηση των θεμάτων που αναφέρονται στις Υποστηρικτικές Πολιτικές, στην Αξιοποίηση της Περιουσίας και στην Αναβάθμιση της Διοικητικής Ικανότητας.

Ιδίως ενέργειες που αφορούν την Οργάνωση των Υπηρεσιών, την λειτουργία Συστημάτων Οργάνωσης, την Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Υλικοτεχνικής Υποδομής και Εξοπλισμού, είναι προϋποθέσεις για την βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας ως οργανισμού.

Η μεγιστοποίηση της απόδοσης των αναπτυξιακών προτάσεων πρέπει να συνδυάζεται με ρυθμίσεις θεσμικού χαρακτήρα οι οποίες σχετίζονται με την Αναβάθμιση της Διοικητικής Ικανότητας της Περιφέρειας και αφορούν:  

Την Άρση της απομόνωσης και μείωσης των επιπτώσεων της νησιωτικότητας. Λήψη μέτρων που αναφέρονται κυρίως στις συγκοινωνίες και τις μεταφορές και στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα.

Το Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός. Η επισήμανση της ανάγκης εκπόνησης χωροταξικών, ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων συνδυάζεται με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής  διαδικασίας.

Την Προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η ποιοτική αναβάθμιση του τομέα του τουρισμού προϋποθέτει τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και ανάδειξης των χαρακτηριστικών του.

Τη Στελέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών. Η έλλειψη προσωπικού και η υποστελέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στην επίλυση προβλημάτων και την εξεύρεση λύσεων.

Την Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συνεχής ενημέρωση και η κατάρτιση των στελεχών του δημόσιου τομέα θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και το κοινό.

Τη Μείωση της γραφειοκρατίας. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για αδειοδοτήσεις και άλλα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις μπορούν να απλουστευθούν, να διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και να ενισχύσουν την ορθή εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων.

Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Μεταβολές στις βασικές υπηρεσιακές δομές και λειτουργίες της Περιφέρειας, ενίσχυση της επιτελικής υποστήριξης της Περιφέρειας με επιστημονικό δυναμικό ειδικευμένο στην παρακολούθηση των προγραμμάτων, αναδιάρθρωση βασικών υπηρεσιών και δημιουργία φορέων σε συνάφεια με τους βασικούς στόχους, κατευθύνσεις και τομείς παρέμβασης του τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού για τα επόμενα έτη, ενίσχυση των διαδικασιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού της Περιφέρειας και ταχύτερη και ολοκληρωμένη ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής στη λειτουργία της Περιφέρειας. 

Θεσμικά μέτρα που σχετίζονται τόσο με την ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της Περιφέρειας όσο και με την ίδια την ανάπτυξη του Νοτίου Αιγαίου είναι τα ακόλουθα: 

Θέσπιση εξειδικευμένων κινήτρων. Η θέσπιση κινήτρων για συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες ανά νησί θα ενισχύσει την ανάπτυξη και θα συμβάλει στη δημογραφική σταθερότητα.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. Η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών (π.χ. Επιμελητηρίων) και η δημιουργία νέων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις αποτελεί σημαντική εισροή στην ενισχυτική εφαρμογή του προτύπου του Δημιουργικού Περιβάλλοντος.

Δημιουργία δομών έρευνας που ενισχύουν την παραγωγική δραστηριότητα. Η επέκταση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια αποτελεί προϋπόθεση για την ίδρυση Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που θα βοηθήσουν την παραγωγική δραστηριότητα στα νησιά.

Οριοθέτηση και λειτουργία κλαδικών δραστηριοτήτων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται η σύνταξη μητρώων, η κατάρτιση κανονισμών και γενικά η καθιέρωση μέτρων εξυγίανσης και ορθολογικής λειτουργίας επιχειρήσεων και επαγγελματιών διαφόρων κλάδων. 

Η αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας αποτελεί βασική παράμετρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας και βασικό μέσο οικονομικής ανάπτυξης.

Για το λόγο αυτό πρέπει να καταγραφούν βασικά στοιχεία κάθε ακίνητου όπως Διεύθυνση, Επιφάνεια, Κατάσταση, Ιστορική/ Αρχιτεκτονική Αξία και δυνατή Περιγραφή. Η καταγραφή βεβαίως αυτή δεν αποτελεί παρά το πρώτο βήμα στην διαδικασία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας.

Μετά την καταγραφή της Ακίνητης Περιουσίας για κάθε κτίριο ή οικόπεδο ή ομάδα κτιρίων ή οικοπέδων πρέπει να διαμορφωθεί Διαδικασία Αξιοποίησης, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα :

- Εκτίμηση της αξίας στην παρούσα κατάσταση του κτιρίου / οικοπέδου

-Καταγραφή δυνητικών επιδράσεων της ευρύτερης περιοχής στην εξέλιξη, ανάπτυξη και λειτουργία νέων χρήσεων του κτιρίου / οικοπέδου

- Ιεράρχηση – Επιλογή νέας χρήσης (ή χρήσεων)  

επιδράσεις στην προσέλκυση επενδύσεων

επιδράσεις στην απασχόληση και το εισόδημα

επιδράσεις στην τοπική ανάπτυξη 

επιδράσεις στο Real Estate

- Εκτιμητική του Ακινήτου στην Νέα Χρήση

- Επιλογή επενδυτικών – συμμετοχικών σχημάτων

- Τεχνικές Αξιοποίησης του Έργου 

- Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης επιμέρους δράσεων

- Επικοινωνία – Δημοσιότητα

- Για την διαμόρφωση και την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας απαιτεί την εκπόνηση Ειδικής Μελέτης μετά την λεπτομερή καταγραφή.

Σχόλια   

 
ΙΡ
0 #1 ΙΡ 31-08-2012 18:29
Πρόσεξε τι είναι το όραμα σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο.

Όραμα

Πρόκειται για μια δήλωση αυτοδέσμευσης, η οποία δεν πραγματοποιείτα ι αυτομάτως, αλλά θέτει τα βασικά χαρακτηριστικά που θα διαμορφώσουν την στρατηγική του γεωγραφικού χώρου ή του οργανισμού (σε περίπτωση επιχειρήσεων) κλπ.

Το όραμα είναι περισσότερο τέχνη, παρά επιστήμη. Απαιτεί πάθος, δέσμευση και επιμονή. Απαιτεί γνώση της συνολικής εικόνας του χώρου ή του οργανισμού για το παρόν, αλλά κυρίως προϋποθέτει ενόραση για το μέλλον. Αυτή την ενόραση δεν την έχει το σχέδιο, διότι ο Κόνσολας κάνει μια δουλειά που βαριέται, ενώ ο Μαχαιρίδης δεν έχει όραμα (ίσως το μόνο όραμα του να είναι η βουλευτική έδρα).

Το όραμα πρέπει να είναι :
 Σαφές και ενθουσιώδες, ώστε να παρακινεί πολίτες και υπαλλήλους
 Φιλόδοξο αλλά και εφικτό
 Πειστικό αλλά και με φαντασία, ώστε να συνδυάζει τον ρεαλισμό με την ενόραση
 Συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους πολίτες και στους στρατηγικούς στόχους του γεωγραφικού χώρου ή του οργανισμού

Όραμα που δεν διαχέεται από την κορυφή της πυραμίδας στο κάθε μόριο της βάσης της, δεν είναι όραμα. Όραμα που δεν το πιστεύει η ηγεσία και δεν το έχουν ενστερνιστεί πολίτες και υπάλληλοι, απλώς δεν υφίσταται. Χωρίς δε όραμα δεν υπάρχει σκοπός αλλά απλή διαχείριση της εξουσίας.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση