Εκτύπωση

7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

7.3 Θεσμικό Πλαίσιο Εφαρμογής 

7.3.1. Επενδυτικός Νόμος και Νησιωτική Ανάπτυξη 

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος είναι ο Ν. 3908/11 που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής Κρατικών Ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στο πλαίσιο μιας ενιαίας πολιτικής που διέπει το σύνολο των εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συνοπτικά ο Επενδυτικός Νόμος προβλέπει τις ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων: 

  1. Γενική Επιχειρηματικότητα. Αφορά: κάθε επιχειρηματία. Προβλέπει: Φοροαπαλλαγές κλιμακούμενες έως και 10 χρόνια, μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. 
  2. Περιφερειακή Συνοχή. Αφορά: επενδυτές με σχέδια που καλύπτουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. Για τις νέες επιχειρήσεις, το παραπάνω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%.
  3. Τεχνολογική Ανάπτυξη. Αφορά: επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην καινοτομία και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρηση τους. Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.
  4. Νεανική Επιχειρηματικότητα. Αφορά: επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 ετών. Προβλέπει: ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι 1.000.000 ευρώ.
  5. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια. Αφορά: επενδυτές με σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ. Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Το ύψος της ενίσχυσης μειώνεται  όσο αυξάνει το ύψος της επένδυσης. Η επιχορήγηση-επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% της συνολικής ενίσχυσης.
  6. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια. Αφορά: επιχειρηματίες με σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 έτη) σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, άνω των 2.000.000 ευρώ. Στόχος είναι ο τεχνολογικός, διοικητικός, οργανωτικός, και επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός. Προβλέπει: φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.
  7. Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering). Αφορά: επιχειρηματικά σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πέντε στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό μορφή κοινοπραξίας. Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενίσχυσης.

 

Τα Είδη των Ενισχύσεων που προβλέπονται από τον Επενδυτικό Νόμο είναι τα εξής: 

α. Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από 8 έως 10 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

β. Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

δ. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ. Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.

 

Όλες οι ενισχύσεις συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο. Το όφελος από την παραπάνω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ο Χάρτης Ενισχύσεων για το Νότιο Αιγαίο έχει ως εξής: 

Πίνακας 12.1
Χάρτης Ενισχύσεων για το Νότιο Αιγαίο 

 

 

Ποσοστά Ενίσχυσης

Νομός

Ζώνη

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες

Επιχειρήσεις

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρίσεις

Κυκλάδων

 

Δωδεκανήσου

Γ’

 

Γ’

15%

 

15%

25%

 

25%

35%

 

35%

 

Όπως και στις υπόλοιπες συνιστώσες της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής στον ισχύοντα Επενδυτικό Νόμο δεν λαμβάνεται υπόψη η Νησιωτικότητα. 

Πράγματι στον Ελληνικό Νησιωτικό Χώρο, λόγω της κατάτμησης των μεγάλων αποστάσεων και της Χρόνιας απουσίας αναπτυξιακής στήριξης, διαπιστώνεται: 

Απουσία Εξωτερικών Οικονομιών. 

Περιορισμένη Οικονομική κκαι Πληθυσμιακή Βάση. 

Αυξημένο Κόστος και Χρόνος Μεταφοράς και Προβλήματα στις Υποδομές Μεταφορών. 

Απουσία Οργανωμένων Περιοχών Υποδοχής Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΒΕΠΕ, Τεχνολογικά Πάρκα). 

Προσανατολισμός των Επενδύσεων των μεγάλων επιχειήσεων στον ηπειρωτικό χώρο. 

Σε σύγκριση με κεντρικούς ηπειρωτικούς νομούς τα «κίνητρα» των νησιωτικών νομών είναι αντικίνητρα. Συγκεκριμένα το Νότιο Αιγαίο έχει στον Επενδυτικό Νόμο σημαντική δυσμενέστερη αντιμετώπιση από το σύνολο σχεδόν των Νομών, ακόμη και από Νομούς όπως Λάρισα, Μαγνησίας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Αχαϊας κ.τ.λ. και την ίδια αντιμετώπιση με τους Νομούς Εύβοιας, Φθιώτιδας. Τελικά μόνο οι νομοί Αττικής και Βοιωτίας έχουν χαμηλότερα κίνητρα από το Νότιο Αιγαίο. 

Η ιδιομορφία αυτή προκύπτει από τον δείκτη του κ.κ.Α.Ε.Π. των νομών ως προς το μέσο κ.κ.Α.Ε.Π. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην περίπτωση του Νοτίου Αιγαίου το αυξημένο κ.κ.Α.Ε.Π. οφείλεται στην Τουριστική μονοκαλλιέργεια η οποία δεν τις ίδιες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις με άλλους δυναμικούς κλάδους και επιπλέον αποδείχθηκε ήδη εύθραστη στην περίοδο της κρίσης. Η πρόβλεψη για επιπλέον ενίσχυση των μικρών νησιών του Αιγαίου, δεν αποτελεί λύση, πρώτον γιατί αφορά μικρό μέρος των κατηγοριών ενίσχυσης, δεύτερον γιατί τα μικρά νησιά δεν αποτελούν επιλογή Τόπου Εγκατάστασης και τρίτον γιατί δεν στηρίζει νησιά με στοιχειωδώς επαρκή οικονομική βάση και προοπτικές ανάπτυξης. 

Λύσεις στο πρόβλημα αυτό μπορούν εναλλακτικώς να αποτελέσουν:

Η διαμόρφωση ειδικής Ζώνης Κινήτρων για τα Νησιά. 

Η εξομοίωση του συνόλου του διάσπαρτου νησιωτικού χώρου με τις Εξόχως Απόκεντρες Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες χορηγούνται εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ενίσχυσης (επέκταση του αυξημένου ποσοστού ενίσχυσης στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου και επέκταση της ενίσχυσης για μεταφορές, που δίδεται για την αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους μεταφοράς που καταβάλουν οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στιες εξόχως απόκεντρες περιοχές). 

Η αναπροσαρμογή του Επενδυτικού Νόμου για την άρση των Αντικινήτρων Επενδύσεων πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο της Νησιωτικής Πολιτικής. 

7.3.2 Πολιτικές για τον Νησιωτικό Χώρο 

Οι ελληνικές πολιτικές για το Νησιωτικό Χώρο μπορούν να ενταχθούν σε τρείς ενότητες: 

Πολιτικές στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, που αφορούν:

o Το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και ΠΕΠ των Νησιωτικών Περιοχών. 

o Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

o Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας. 

o Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας. 

o Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Συνοχής. 

o Τα Μέσα Ειδικής Στήριξης: Jeremie, Jasmine, Jaspers. 

Ειδικές Πολιτικές Υπουργείων. 

Τα Υπουργεία που έχουν διαμορφώσει ειδικές πολιτικές για τα νησιά (Έρευνα Εφαρμοζόμενης Πολιτικής, Ι.Π.Α., Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 2009), είναι τα ακόλουθα 

o Το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας

o Το Υπουργείο Οικονομικών 

o Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

o Το Υπουργείο Εσωτερικών  

o Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

o Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

o Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

o Το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

o Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  

Χωροταξική Πολιτική Ειδικές Πολιτικές Υπουργείων 

Στο πλαίσιο της Χωροταξικής Πολιτικής διαμορφώθηκαν:

o Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (2008). Στο πλαίσιο του Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού προτείνεται το «Πολυπολικό Αναπτυξιακό Σύμπλεγμα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου». Το ενιαίο αυτό σύμπλεγμα συγκροτείται από επιμέρους υποενότητες (του Β. Αιγαίου, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων) οι οποίες αρθρώνονται γύρω από τις κύριες αναπτυξιακές ενότητες: α) Λέσβου–Χίου, η οποία περιλαμβάνει τους δευτερεύοντες εθνικούς πόλους Μυτιλήνης και Χίου, β) Σάμου – Ικαρίας, γ) Σύρου – Πάρου – Νάξου, η οποία περιλαμβάνει τον δευτερεύοντα εθνικό πόλο της Ερμούπολης και δ) Ρόδου – Κω - Καλύμνου, η οποία περιλαμβάνει τον δευτερεύοντα εθνικό πόλο της Ρόδου. Για το νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα, πέραν των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως, επιδιώκονται επιπλέον τα εξής:

- Η ανάπτυξη δομών και σχέσεων διασυνοριακής συνεργασίας.

- Η ενίσχυση της συνεργασίας και της διασύνδεσης του νησιωτικού συμπλέγματος με την Αθήνα, την Κρήτη, και τη Θεσσαλονίκη και, κατά περίπτωση, με άλλα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας (π.χ. Καβάλα, Αλεξανδρούπολη).

- Η ανάπτυξη συνεργασιών στους τομείς του τουρισμού, της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης και της διακίνησης προϊόντων, της εκπαίδευσης, της έρευνας και τεχνολογίας, με έμφαση σε αντικείμενα αιχμής για τον νησιωτικό χώρο, καθώς και της προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

- Η ανάπτυξη του αθλητισμού και της υγείας.

- Η ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων του νησιωτικού χώρου και ιδίως της διοικητικής, συγκοινωνιακής και ενεργειακής εξυπηρέτησης, της διαχείρισης των υδατικών πόρων και των απορριμμάτων-αποβλήτων, του ελέγχου της δόμησης κ.α.

o Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (2009) για τον Τουρισμό, με ειδικές αναφορές για τα Νησιά και τις Παράκτιες Περιοχές και την διάκριση επιμέρους Ομάδων Νησιών για τις οποίες δίνονται αντίστοιχες κατευθύνσεις. 

o Παλαιότερες Ειδικές Ρυθμίσεις Σχεδιασμού στην Νησιωτική Ελλάδα. Στις παλαιότερες Ειδικές Ρυθμίσεις Σχεδιασμού περιλαμβάνονται:

Ρυθμίσεις για την Προστασία του Τοπίου. 

Οδηγίες και ενέργειες για την διαχείριση των ακτών 

Ρυθμίσεις για Παραδοσιακούς Οικισμούς 

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Εκτίμηση Επιπτώσεων 

Περιοχές Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης και κορεσμένες περιοχές

Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου 

Παρά την ύπαρξη πολλών πολιτικών προγραμμάτων και δράσεων, οι οποίες σχεδιάζονται κατ’ αναλογία με τις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές, η χώρα δεν έχει κατορθώσει να διαμορφώσει μια Ολοκληρωμένη Νησιωτική Πολιτική. 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση