Εκτύπωση

8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

την . Καταχωρήθηκε σε Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

8.1. Εκτίμηση του Μελλοντικού Πληθυσμού, της Απασχόλησης και του ΑΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

8.1.1 Πληθυσμός 

ΓΕΝΙΚΑ

Ο πληθυσμός μεταβάλλεται με εκθετική μορφή και για το λόγο αυτό η εκτίμησή του θα πρέπει να λαμβάνεται από ανάλογη μέθοδο. Η προβολή θα γίνει για τα έτη 2015, 2020, 2025 και 2030.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση :

P(t+n) = Pt ern      (1)

Όπου

P = Ο πληθυσμός στις περιόδους  t, t+n 

n=  ο αριθμός των ετών μεταξύ t, t+n

e=  Η βάση των νεπέρειων λογαρίθμων

r=  συνεχής ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού στην περίοδο n

Η παραπάνω συνάρτηση προτιμήθηκε ως πιο ρεαλιστική έναντι του εκθετικού υποδείγματος:

P(t+n) = Pt (1+r)ⁿ,  (2)

όπου  το r θεωρείται ως μέση ετήσια μεταβολή.

Για τις ανάγκες προβολής υπολογίστηκαν οι ρυθμοί μεταβολής των περιόδων 1981-1991, 1991-2001 και 2001-2011 των υπό εκτίμηση περιοχών. Οι ρυθμοί μεταβολής των δύο αρχικών δεκαετιών παρουσίασαν σταθερότητα, αλλά απέχουν πολύ από τα τελευταία έτη της περιόδου πρόβλεψης, ενώ οι ρυθμοί αύξησης της πρόσφατης δεκαετίας παρουσιάζουν μεγάλη κάμψη για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενώ για την Ελλάδα ως σύνολο παρουσιάζουν μείωση.  Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ρυθμοί μεταβολής της πρόσφατης περιόδου 2001-2011 βασίζονται στα προσωρινά αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής 2011 τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί και οριστικοποιηθεί τόσο για το σύνολο της Ελλάδος όσο και για την Περιφέρεια. 

Πράγματι, σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα ο πληθυσμός της Ελλάδος ανέρχεται το 2011 σε 10.787.690 άτομα, δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά 176.330 άτομα σε σχέση με το 2001. Η εξέλιξη αυτή πρέπει να ελεγχθεί δεν είναι αξιόπιστη καθώς τόσο η μεταναστευτική συνιστώσα μεταβολής του πληθυσμού όσο και η συνιστώσα της φυσικής μεταβολής ήταν θετικές κατά την δεκαετία 2001-2011. Οι εκτιμήσεις άλλωστε της ίδιας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2011 ανέρχονταν σε 11.300.000 περίπου, μέγεθος που προκύπτει και από άλλες πιο σύνθετες εκτιμήσεις . Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011, ο πληθυσμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανέρχεται μόλις σε 308.610, δηλαδή σημειώνει μια ισχνή αύξηση κατά 6,000 άτομα περίπου, εξέλιξη που δεν συνάδει με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και τις μεταναστευτικές ροές της Περιφέρειας.

Για τους παραπάνω λόγους υποχρεωνόμαστε να μην χρησιμοποιήσουμε για τις προβολές το ρυθμό μεταβολής της πιο πρόσφατης περιόδου 2001-2011, αλλά το μέσο όρο των ρυθμών μεταβολής των τριών παραπάνω περιόδων 1981-1991, 1991-2001 και 2001-2011. Η λύση αυτή θεωρείται ρεαλιστική δεδομένου ότι μια επιβράδυνση των ρυθμών μεταβολής είναι αναμενόμενη στις προσεχείς δεκαετίες λόγω της πιθανής μείωσης της εισροής μεταναστών ως και της παρατεταμένης κρίσης της ελληνικής οικονομίας.

Με βάση τα παραπάνω παρουσιάζονται στη συνέχεια τα αποτελέσματα των σχετικών εκτιμήσεων για την περίοδο 2015-2030

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι παραπάνω ρυθμοί μεταβολής υπολογίστηκαν ως εξής για τις 3 διαδοχικές δεκαετίες:

Σύνολο Ελλάδας: 

r1981-91= 0,0052 ( 0,52 %) 

r1991-2001= 0,0066 (0.66 %)

r2001-2011=-0,0016 (-0,16)

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

r1981-91 = 0,0098

r1991-2001 =0,0162

r2001-11 =0,0019

Τα σχετικά αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 8.1

Πίνακας 8.1
Πληθυσμός Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και συνόλου Ελλάδας 1981-2011 ως και  εκτιμήσεις για τα έτη 2015, 2020, 2025 και 2030.

ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (%)
1981
233529
9740417
2,40
1991
257481
10259900
2,51
2001
302686
10964020
2,76
2011
308610
10787690
2,86
2015
314148
11114330
2,83
2020
335530
11305118
2,97
2025
357795
11656827
3,07
2030
400321
12060464
3,32

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Αποτελέσματα απογραφής 1981-2011 και εκτιμήσεις στα πλαίσια της μελέτης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο πληθυσμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αυξάνεται ταχύτερα σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο από το σύνολο της Ελλάδας και για το λόγο αυτό ενισχύεται συνεχώς και η συμμετοχή της στο σύνολο του πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή τόσο στην περίοδο βάσεως  1981-2011 όσο και στην περίοδο πρόβλεψης 2011-2030. Η συμμετοχή αυτή ανέρχεται σε 3,32 % κατά το 2030 έναντι 2,40 το 1981. Ο Πληθυσμός της Περιφέρειας προβλέπεται σε 400.321 άτομα κατά το τέλος του προγράμματος και ο πληθυσμός της Ελλάδος σε 12.060.464.

8.1.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κ.κ.Α.ΕΠ)  

ΓΕΝΙΚΑ

Για την πρόβλεψη του ΑΕΠ και Κ.Κ. ΑΕΠ θα χρησιμοποιηθούν τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα οποία η διαθέσιμη χρονολογική σειρά καλύπτει την περίοδο 1999-2009 για το ΑΕΠ και 2005-2009 για το κατά κεφαλήν  ΑΕΠ. Η πρόβλεψη θα καλύψει την περίοδο 2010-2030.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για τους σκοπούς της εν λόγω προβολής έγινε χρήση της ανάλυσης τάσης της εν λόγω χρονολογικής σειράς τόσο για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όσο και για το σύνολο της Ελλάδας.  Προσαρμόστηκαν πολλές συναρτήσεις εκ των οποίων παρατηρούνται τα εξής:
Ως προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αρκετές συναρτήσεις, όπως η γραμμική, η δευτεροβάθμια, και αρκετές εκθετικές (Growth, exponential, Logistic) παρουσιάζουν πολύ καλή προσαρμογή στα δεδομένα (R2>0,94), αλλά δεν ενσωματώνουν την διανυόμενη σήμερα ύφεση (που προβλέπεται να συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον), επειδή η χρονοσειρά βάσης 1999-2009  περιλαμβάνει ουσιαστικά μόνο ένα έτος της ύφεσης (2009). Για το λόγο αυτό Επιλέγεται η Λογαριθμική συνάρτηση η οποία παρά τον σχετικά μικρότερο ( αλλά γενικά υψηλό)  συντελεστή προσδιορισμού R2, προβλέπει επιβραδυνόμνους ρυθμούς αύξησης για την περίοδο προβολής, που αποτελεί πιο ρεαλιστική προσέγγιση της οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα. 
Οι προβλέψεις για το σύνολο της Ελλάδας παρουσιάζει την παραπάνω εικόνα, με μεγαλύτερη μάλιστα συνέπεια. Για παράδειγμα η τριτοβάθμια συνάρτηση παρουσιάζει σχεδόν τέλεια εφαρμογή (R2=0,994), αλλά επειδή η χρονολογική σειρά είναι σχετικά μικρής περιόδου βάσεως (11 ετών), δίνει αρνητικές τιμές ΑΕΠ για τα τελευταία έτη της μακράς (21 έτη) περιόδου προβολής (βλέπε ακόλουθο διάγραμμα).
Για καλύτερη πρόγνωση των μακροχρόνιων εξελίξεων που απαιτούνται στη μελέτη χρησιμοποιούμε και πάλι τη λογαριθμική συνάρτηση με βάση τους νεπέρειους λογαρίθμους, δηλαδή τη συνάρτηση της μορφής:
 
 
Y=a+b ln (t) 
Όπου Y = το ΑΕΠ
          t  = o χρόνος σε έτη   
          ln= ο νεπέρειος λογάριθμος
 
Διάγραμμα 8.1
 

Τονίζεται ότι η σειρά της ΕΛ.ΣΤΑΤ. παράγεται μόνο σε τρέχουσες τιμές, δεν υπάρχουν δε αποπληθωριστές σε επίπεδο Περιφέρειας, οπότε οι τιμές είναι τρέχουσες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  1. ΑΕΠ

Οι εξισώσεις παλινδρόμησης προσδιορίζονται ως εξής:

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:    Y=2492,703  +1772 ln (t)  (R² =75 %)

 

Σύνολο Ελλάδας:        Y=83543,713 + 58527,377 ln (t)    (R² = 85,2 %).

 

Τα αποτελέσματα των προβλέψεων δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 8.2. Από αυτά προκύπτει ότι το ΑΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα προσεγγίσει αυτό του 2008 κατά το 2018 λόγω της προβλεπόμενης ύφεσης, ενώ η αύξηση, αν και σε ονομαστικές τιμές, είναι βραδεία. Για το σύνολο της Ελλάδας αυτό προβλέπεται να επιτευχθεί το 2012. 

 

Πίνακας 8.2

ΑΕΠ Π. Ν. Αιγαίου και συνόλου Ελλάδας 1999-2009 και προβλέψεις για τα έτη 2010-2030 ( σε εκ. €).

ΕΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

1999

3518

112831

2000

3697

121651

2001

3992

130455

2002

4427

143482

2003

4565

155543

2004

4838

168417

2005

5400

197645

2006

5950

213207

2007

6456

228180

2008

7815

236917

2009

7788

235017

2010

6898

228979

2011

7040

233663

2012

7171

238001

2013

7293

242039

2014

7408

245816

2015

7515

249364

2016

7616

252710

2017

7712

255874

2018

7803

258876

2019

7890

261732

2020

7972

264454

2021

8051

267056

2022

8126

269547

2023

8199

271936

2024

8268

274232

2025

8335

276440

2026

8400

278569

2027

8462

280623

2028

8522

282607

2029

8580

284526

2030

8636

286384

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδοςκαι εκτιμήσεις στα πλαίσια της μελέτης.

Σημείωση: ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές

  1. Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ

 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολογίζεται και πάλι με βάση την λογαριθμική συνάρτηση μια παρουσιάζει ανάλογη με το ΑΕΠ συμπεριφορά.

Οι σχετικές εξισώσεις εκτιμήθηκαν ως εξής:

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:    Y=21072,255  +2662,297 ln (t)  (R² =88,1 %)

 

Σύνολο Ελλάδας:        Y=17393,56 + 2155,033 ln (t)    (R² = 96,5 %).

 

Τα αποτελέσματα των προβλέψεων δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 8.3.

 

Πίνακας 8.3

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ Π. Ν. Αιγαίου και συνόλου Ελλάδας 205-2009 και προβλέψεις για τα έτη 2010-2030 ( σε εκ. €).

ΕΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

2005

21297

17386

2006

22280

18737

2007

24040

19903

2008

25662

20728

2009

24828

20531

2010

25842

21255

2011

26253

21587

2012

26608

21875

2013

26922

22129

2014

27202

22356

2015

27456

22561

2016

27688

22749

2017

27901

22921

2018

28098

23081

2019

28282

23229

2020

28454

23369

2021

28615

23499

2022

28767

23622

2023

28911

23739

2024

29048

23849

2025

29178

23955

2026

29302

24055

2027

29420

24151

2028

29533

24242

2029

29642

24330

2030

29746

24415

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδοςκαι εκτιμήσεις στα πλαίσια της μελέτης.

Σημείωση: ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παραμένει μεγαλύτερο αυτού της χώρας σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο με άνοιγμα μάλιστα της διαφοράς στην περίοδο προβολής. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ και στη Περιφέρεια και στο σύνολο της Χώρας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, λόγω της οικονομικής κρίσης. Το 2030 το ΑΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδας θα προσεγγίσει τα 30.000  ευρώ και της Ελλάδας τα 24.500 ευρώ.

8.1.3 Απασχόληση   

ΓΕΝΙΚΑ

Χρησιμοποιήθηκε η ίδια μεθοδολογία με αυτήν της  πρόβλεψης του πληθυσμού, προκειμένου να υπάρξει σχετική συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Ως ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης a κάθε κλάδου χρησιμοποιήθηκε αυτός της πιο πρόσφατης περιόδου 2001-2011. Η χρησιμοποίηση των δεδομένων των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού των ετών 2001 και 2011, δηλαδή των πλέον επικαιροποιημένων δεδομένων επί μιας εξειδικευμένης και αξιόπιστης μάλιστα στατιστικής έρευνας δίνει τη δυνατότητα παραγωγής προβλέψεων με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια Η πρόβλεψη έγινε για όλους τους βασικούς κλάδους της οικονομίας, σύμφωνα με τον πίνακα 13.4. Ο ρυθμός μεταβολής a δίνεται στον πίνακα 13.4.

 

Πίνακας 8.4
Ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης  2001-2011 που υπολογίστηκε για κάθε κλάδο της οικονομίας της Π. Ν. Αιγαίου

ΚΛΑΔΟΣ

Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α,Β

0,025259314

Γ

-0,133252387

Δ

-0,03745206

Ε

0,078729331

ΣΤ

-0,005933757

Ζ, Η

-0,011428011

Θ

-0,002265773

Ι

-0,118246937

Κ-Π

0,041482475

Χ9

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.,Επεξεργασία αποτελεσμάτων Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 2001, 2011.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω κωδικοί των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας είναι: Α, Β= Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Θήρα, Γ=Ορυχεία, Λατομεία, Δ= Μεταποιητικές Βιομηχανίες, Ε= Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Νερού, ΣΤ=Κατασκευές, Ζ, Η= Εμπόριο, Επισκευές, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Θ=Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες, Ι= Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, Κ-Π= Λοιπές Υπηρεσίες, Χ9=Μη δηλώσαντες.

Τα αποτελέσματα των προβλέψεων για την απασχόληση στην Π. Ν. Αιγαίου για τα έτη 2015, 2020, 2025 και 2030 δίδονται στον Πίνακα 13.5 σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού για τα έτη βάσης 2001 και 2011.

Πίνακας 8.5
Απασχόληση κατά κλάδο Π. Ν. Αιγαίου 2001 και 2011 και προβλέψεις
για τα έτη 2015, 2020, 2025 και 2030

ΚΛΑΔΟΣ

2001

2011

2015

2020

 

2025

 

2030

Α,Β

7.468

9.614

10636

12068

13693

15536

Γ

887

234

137

71

36

19

Δ

9.466

6.509

5603

4647

3853

3195

Ε

1.094

2.404

3294

4883

7238

10729

ΣΤ

14.025

13.217

12907

12530

12163

11808

Ζ, Η

44.670

39.846

38066

35951

33955

32069

Θ

7.008

6.851

6789

6713

6637

6562

Ι

2.561

785

489

271

150

83

Κ-Π

23.289

35.262

41626

51221

63027

77554

ΣΥΝΟΛΟ

110.468

114.722

119.547

128.355

140.752

157.555

Πηγή: αποτελέσματα  απογραφών πληθυσμού 1991, 2001 για την απασχόληση και εκτιμήσεις στα πλαίσια της μελέτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω κωδικοί των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας είναι: Α, Β= Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Θήρα, Γ=Ορυχεία, Λατομεία, Δ= Μεταποιητικές Βιομηχανίες, Ε= Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Νερού, ΣΤ=Κατασκευές, Ζ, Η= Εμπόριο, Επισκευές, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Θ=Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες, Ι= Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, Κ-Π= Λοιπές Υπηρεσίες,

Η απασχόληση αυξάνει στην περίοδο βάσης και επομένως και στην περίοδο προβολής. Το 2030 προβλέπεται οι απασχολούμενοι στην Περιφέρεια να είναι 157.555, έναντι 114.722 το 2011. Παρόλα αυτά παρατηρείται μια αναδιάρθρωση της κλαδικής απασχόλησης υπέρ πιο παραδοσιακών κλάδων όπως είναι ο πρωτογενής.

Παρατηρείται αρχικά μείωση της απασχόλησης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας εκτός από τους κλάδους του πρωτογενή τομέα, της ενέργειας και των λοιπών υπηρεσιών. Η αρνητική επίδραση της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση είναι εμφανής το 2011 ακόμη και για τους παραδοσιακούς κλάδους του Τουρισμού (Ξενοδοχεία, εστιατόρια) και του συναφούς κλάδου του εμπορίου ως και των κατασκευών.

Επισημαίνεται ότι βασική υπόθεση στις προβλέψεις της τάσης των χρονολογικών σειρών αποτελεί η διατήρηση των συνθηκών της περιόδου βάσεως και κατά την περίοδο προβολής. Στην περίπτωση που οι εν λόγω συνθήκες μεταβληθούν, για παράδειγμα σε περίπτωση που ο οικονομικός κύκλος ύφεσης 2008-2011 μεταπέσει σε περίοδο ανάπτυξης, οι προβλέψεις θα επαναληφθούν στην πορεία με βάση τα νέα δεδομένα.

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση